งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Input Output อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เสนอ อ. อภิเดช จิตมุ่ง โดย นางสาว ผกาวดี ช่วงชุณส่อง เลขที่ 43 นางสาว ธนาภรณ์ คำเรือง เลขที่ 39 นางสาว ณัฐวรรณ ห่วงกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Input Output อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เสนอ อ. อภิเดช จิตมุ่ง โดย นางสาว ผกาวดี ช่วงชุณส่อง เลขที่ 43 นางสาว ธนาภรณ์ คำเรือง เลขที่ 39 นางสาว ณัฐวรรณ ห่วงกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Input Output อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เสนอ อ. อภิเดช จิตมุ่ง โดย นางสาว ผกาวดี ช่วงชุณส่อง เลขที่ 43 นางสาว ธนาภรณ์ คำเรือง เลขที่ 39 นางสาว ณัฐวรรณ ห่วงกลาง เลขที่ 38 นางสาว ผกามาศ ไชยโชติ เลขที่ 42 นางสาว วัชรี ทวีมงคลชัย เลขที่ 30

2 Input อุปกรณ์นำเข้า (Input Device) เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำ ข้อมูลหรือชุดคำสั่งเข้ามายังระบบ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล ต่อไปได้ ซึ่งอาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร ภาพกราฟิก เสียง หรือ วิดีโอ เป็นต้น อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า ที่พบเห็นได้ในปัจจุบันพอจะ ยกตัวอย่างได้

3 เครื่องอ่านบัตร ผลิตภัณฑ์ TOP WORLD รุ่น TW-990R (Magnetic Access Controller ) เป็นเครื่องควบคุม (Controller) โดยใชับัตรแถบ แม่เหล็ก (Magnetic Card) ทำงานโดยมีอุปกรณ์หลัก 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นหัวอ่าน (Reader) และส่วนควบคุมประมวลผล (Controller) อยู่ในเครื่อง เดียวกัน เมื่อมีการเข้า - ออกซึ่งต้องใช้บัตรรูดที่บริเวณหัวอ่าน (Reader) โดยที่หัวอ่านจะอ่านข้อมูลของบัตรแต่ละใบและส่ง สัญญาณ ข้อมูลบัตรที่อ่าน ได้ไปยังส่วนควบคุมประมวลผล (Controller) จากนั้นส่วนควบคุมจะทำการสั่งให้กลอนปลดล็อคออก ผู้เข้าผ่าน สามารถเข้าประตูผ่าน ไปได้ หรือใช้สำหรับลงเวลาทำงานของ พนักงานก็ได้ สามารถต่อกับระบบเสียงเตือนภัยเพื่อแจ้งเตือนกรณี เปิดประตูค้างทิ้งไว้ หรือมีการงัดประตู เครื่องควบคุม (Controller) สามารถทำการโปรแกรมการตั้งบัตรได้โดยใช้รหัส (Password) ใน การเข้าโปรแกรมที่หน้าเครื่องควบคุมหรือที่คอมพิวเตอร์ และ สามารถทำงานเป็นอิสระจากกันได้ (Standalone) โดยไม่ จำเป็นต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา อุปกรณ์อินพุต

4 อุปกรณ์อินพุต กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ( Digital camera ) เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลประเภทภาพถ่าย ดิจิตอล ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่าง มาก เนื่องจากราคาของกล้องประเภทนี้ถูกลง และสามารถบันทึกเก็บหรือถ่ายโอนลง คอมพิวเตอร์ได้โดยง่าย อีกทั้งภาพถ่ายที่ได้ใน กล้องบางรุ่นยังมีความละเอียด ความคมชัด เทียบเคียงหรือมากกว่ากล้องธรรมดาบางรุ่น หรือหากจะนำไปอัดขยายต่อเป็นภาพถ่ายปกติ ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

5 เอาต์พุต หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการ ประมวลผลแล้ว และสามารถนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้โดยทั่วๆ ไปคอมพิวเตอร์จะนำ ข้อมูลที่อินพุตเข้ามาทำการประมวลผลเป็น เอาต์พุต ซึ่งเอาต์พุตแบ่งตามฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และความต้องการของผู้ใช้ ออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ ซอฟแวร์ก๊อปปี้ (Soft Copy) เป็นเอาต์พุตที่ แสดงในลักษณะชั่วคราว ไม่สามารถเก็บไว้ ใช้ในวันข้างหน้าได้ ตัวอย่างเช่น เอาต์พุต แสดงบนจอภาพ ฮาร์ดแวร์ก๊อปปี้ (Hard Copy) เป็นเอาต์พุต ที่แสดงในลักษณะถาวร สามารถเก็บไว้ใช้ งานได้หลายครั้ง ตัวอย่างเช่น เอาต์พุตที่ แสดงออกทางเครื่องพิมพ์ในรูปแบบของ เอกสาร Output

6 อุปกรณ์ เอาต์พุต หมึกพิมพ์ หมึกของเครื่องพิมพ์ จะเก็บไว้ในตลับ สามารถเปลี่ยนตลับใหม่ได้ ปัจจุบันมีวิธีฉีดสี เข้าไปในตลับ แทนที่จะเปลี่ยนตลับ ทำให้ ประหยัดต่อผู้ใช้ โดยสีที่ใช้ประกอบด้วย แม่สี ฟ้า (Cyan) แม่สีม่วง (Magenta) และแม่สี เหลือง (Yellow) โดยสีดำจะเกิดจากการผสม ของแม่สีทั้งสามสี ซึ่งไม่ดำสนิท เหมือนตลับ หมึกสีดำเฉพาะ

7 อุปกรณ์เอาต์พุต

8 ขอบคุณ ค่ะ Thank you


ดาวน์โหลด ppt Input Output อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เสนอ อ. อภิเดช จิตมุ่ง โดย นางสาว ผกาวดี ช่วงชุณส่อง เลขที่ 43 นางสาว ธนาภรณ์ คำเรือง เลขที่ 39 นางสาว ณัฐวรรณ ห่วงกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google