งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของผู้ปกครองและ ชุมชนที่มีต่อวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557 นางทองพรหม พลิกศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของผู้ปกครองและ ชุมชนที่มีต่อวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557 นางทองพรหม พลิกศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของผู้ปกครองและ ชุมชนที่มีต่อวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557 นางทองพรหม พลิกศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ www.utt.ac.th

2 Your site here LOGO ความเป็นมา การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะ ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของประชากร เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ. ศ 2542 กำหนด ซึ่งถือเป็น กฎหมายแม่บททาง การปฏิรูปการศึกษา ระบุไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ คุณธรรม มี จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่าง มีความสุข www.utt.ac.th

3 Your site here LOGO  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ได้เปิดสอน นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ( ปวส.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2520 มา จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน วิทยาลัยมีความ มุ่งมั่นในการผลิตนักศึกษาที่เข้าศึกษาใน วิทยาลัยแต่ละปีการศึกษาให้เป็นผู้สำเร็จ การศึกษาที่เป็นไปเกณฑ์การวัดและ ประเมินผลของหลักสูตร วิทยาลัยได้ กำหนดให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามปรัชญา นโยบายมุ่งเน้นของ วิทยาลัย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมี ความชำนาญในสาขาวิชาชีพที่เรียน ให้ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและ ร่วมกันพัฒนาสังคมเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นที่ ยอมรับอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

4 Your site here LOGO วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557 www.utt.ac.th

5 Your site here LOGO ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร ผู้ปกครองของนักศึกษาโดยเทียบจาก จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 322 คน และชุมชน จำนวน 20 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และกำหนดขนาดของกลุ่มโดยการใช้ ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ผู้ปกครองของนักศึกษา จำนวน 322 คน และ ชุมชนสถานที่ใกล้เคียงวิทยาลัย จำนวน 20 คน รวม 342 คน กลุ่ม ตัวอย่าง www.utt.ac.th

6 Your site here LOGO ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น มุ่งศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง และชุมชน ปีการศึกษา 2557 ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านระบบดูแล นักศึกษา ด้านการบริการชุมชน ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชน ที่มีต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ได้แก่ ผู้ปกครองและชุมชน ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ www.utt.ac.th

7 Your site here LOGO สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ - ค่าร้อยละ (Percentage) - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) www.utt.ac.th เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล - แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประเมิน ค่า (Rating scales) แบ่งเป็น 5 ระดับ www.utt.ac.th

8 Your site here LOGO ข้อคุณลักษณะ ความพึง พอใจ XS.D. ระดั บ 1 ด้านการเรียนการสอน การรายผลการปฏิบัติงานของ วิทยาลัย ต่อผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.900.30 มาก ที่สุด 2 การปฏิบัติงานของวิทยาลัยตาม แผนพัฒนาคุณภาพที่กำหนดไว้ ใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 และ ผู้ปกครองและชุมชนมี ความเชื่อมั่นในคุณภาพและ ชื่อเสียงของวิทยาลัย 4.810.39 มาก ที่สุด

9 Your site here LOGO ข้อคุณลักษณะ ความพึง พอใจ X S.D. ระดั บ 1 ด้านระบบดูแลนักศึกษา มีความพึงพอใจในการมีกิจกรรม โฮมรูมเพื่อส่งเสริมนักศึกษา ช่วงเวลาหรือหลังกิจกรรมหน้า เสาธง, การให้นักศึกษามีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรมโฮมรูม, มี การประชุมผู้ปกครองภาคเรียน ละ 1 ครั้งเพื่อรายงานผลการ เรียนและพฤติกรรมของ นักศึกษาให้ผู้ปกครองทราบ และ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและ แสดงความคิดเห็นอันเป็นสาระ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแล ช่วยเหลือนักศึกษา 4.8 1 0.3 9 มาก ที่สุ ด

10 Your site here LOGO ข้อคุณลักษณะ ความพึง พอใจ X S.D. ระดั บ 2 สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักศึกษา เป็นแหล่งข้อมูลในการคัดกรอง นักศึกษา, สอบถามข้อมูล นักศึกษาจากครูที่เกี่ยวข้องเป็น แหล่งข้อมูลในการคัดกรอง นักเรียนนักศึกษา, มีการจัด กิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรม นักเรียนนักศึกษา และ วิทยาลัย สนับสนุนให้ผู้ปกครองร่วม กิจกรรมของวิทยาลัยอย่าง สม่ำเสมอ 4.800.40 มาก ที่สุด

11 Your site here LOGO ข้อคุณลักษณะ ความพึง พอใจ X S.D. ระดั บ 1 ด้านการบริการชุมชน วิทยาลัยเลือกกิจกรรม โครงการ การบริการชุมชนที่ดี ที่สุดให้กับนักเรียนนักศึกษา 4.8 1 0.3 9 มาก ที่สุ ด 2 นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการ ทำงานเป็นหมู่คณะ รวมถึงการ ดำเนินการจัดโครงการด้วยตัว นักศึกษาเอง และ ปลูกฝังให้ นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง รวมถึงการติดต่อประสานงานกับ บุคคลต่าง ๆ ภายนอกวิทยาลัย และสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการ พัฒนาสังคม 4.8 0 0.4 0 มาก

12 Your site here LOGO ผลการ วิเคราะห์ รายการ N = 342 ระดับ XSD ความ คิดเห็น 1. ด้านการเรียนการสอน 4.6 4 0.5 2 มาก ที่สุด 2. ด้านระบบดูแลนักศึกษา 4.3 9 0.5 6 มาก 3. ด้านการบริการชุมชน 4.3 1 0.6 4 มาก เฉลี่ย 4.4 5 0.5 7 มาก www.utt.ac.th

13 Your site here LOGO www.utt.ac.th สรุป ผลการวิจัย ความพึงพอใจรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 1. ด้านการเรียนการ สอน การรายงานผลการ ปฏิบัติงานของวิทยาลัยต่อ ผู้ปกครอง ชุมชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ด้านระบบดูแล นักศึกษา การมีกิจกรรมโฮมรูมหน้าเสา ธง 3. ด้านการบริการ ชุมชน วิทยาลัยเลือกกิจกรรม โครงการ การบริการชุมชนที่ ดีที่สุดให้นักเรียนนักศึกษา www.utt.ac.th

14 Your site here LOGO การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ - ใช้ในการพัฒนาองค์กร บุคลากร และ ผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพ มี คุณธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวทันสู่ เทคโนโลยี ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง อยู่ใน สังคมได้อย่างเป็นสุข และสำเร็จการศึกษา ออกไปทำงานในสถานประกอบการและ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ ทำให้ผู้ประกอบการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐบาลมีความพึง พอใจ ข้อเสนอแนะ สถานศึกษาควรกำหนดการ วิจัยความพึงพอใจให้มีอยู่ตลอดไป เพื่อ พัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ www.utt.ac.th

15 Your site here LOGO www.utt.ac.th ขอขอบ คุณ


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของผู้ปกครองและ ชุมชนที่มีต่อวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2557 นางทองพรหม พลิกศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google