งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางบุญนภัส รินทร์คำ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางบุญนภัส รินทร์คำ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางบุญนภัส รินทร์คำ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา

2 การศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3

3 ปัญหาการวิจัย จากความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้ง ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีชีวิต ที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการและกำหนดให้สถานศึกษาหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นกับนักเรียน งานปกครองและครูที่ปรึกษาเป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก มี บทบาทเป็นพ่อแม่ในการส่งเสริมป้องกันและช่วยเหลือเด็กให้มีชีวิตที่เป็นสุข ช่วยแก้ ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจิตใจและพฤติกรรมโดยใช้ระบบดูแล ช่วยเหลือเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหา

4 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 จำแนกตามตำแหน่ง และประสบการณ์ในการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา

5 ผังสรุปสำคัญ วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมและรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ 1. ด้าน การส่งเสริมพัฒนานักเรียน 2. ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน 3. ด้านการส่งต่อ 4. ด้านการรู้จัก นักเรียนเป็นรายบุคคล และ 5. ด้านการคัดกรองนักเรียน ตามลำดับ

6 ผังสรุปสำคัญ การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านจำแนกตามตำแหน่งและประสบการณ์ ดังตาราง พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา จำแนกตามตำแหน่งระหว่างผู้อำนวยการและครูที่ปรึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

7 ผังสรุปสำคัญ เปรียบเทียบความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงาน เขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำแนกตามประสบการณ์ พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสบการณ์กับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการส่งต่อ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

8 สรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 เรียน นักศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งต่อ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการคัดกรองนักเรียนตามลำดับ 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาจำแนกตามตำแหน่งผู้อำนวยการและครูที่ปรึกษาโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามประสบการณ์โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และการส่งต่อ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางบุญนภัส รินทร์คำ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google