งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ปกครองที่มีต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ปกครองที่มีต่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ปกครองที่มีต่อ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555 ศิริสมพร ทำนุพันธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยต้องการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ปกครองที่มีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางาน และช่วยเหลือนักศึกษา ให้มีโอกาส และมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น

3 วัตถุประสงค์ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ปกครอง ที่มีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ปกครองที่มีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการเรียน 2. ด้านสังคม 3. ด้านเศรษฐกิจและครอบครัว 4. ด้านการคุ้มกันสารเสพติด การสุ่มเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้มาโดย การสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555 โดยภาพรวม

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555 โดยภาพรวม

7 สรุปผลการวิจัย 1. ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555 พบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจในภาพรวมของระบบการดูแลช่วยเหลือ อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านสังคม รองลงมาได้แก่ ด้านการเรียน และด้านการคุ้มกันสารเสพติด และด้านที่น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและครอบครัว ตามลำดับ

8 สรุปผลการวิจัย 2. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555 พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในภาพรวมของระบบการดูแลช่วยเหลือ อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและครอบครัว รองลงมาได้แก่ ด้านสังคม ด้านการคุ้มกันสารเสพติด และน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการเรียน

9 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
1. ทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ปกครอง ที่มีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตรดิตถ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้มีความพึงพอใจ เพิ่มขึ้น 2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร โดยใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเสริมสร้างให้เกิดการบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพ และ นำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

10 Thank You !!!


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ปกครองที่มีต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google