งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์
คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์

2 งานธุรการ 1. รับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอกของส่วนราชการ
2. พิมพ์หนังสือแจ้งจากสำนักการคลังและสินทรัพย์ จากเว็บไซด์ สพฐ. 3. แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก สพฐ.และ รวบรวมใบเสร็จรับเงินจากโรงเรียนในสังกัดเพื่อตรวจสอบ 4. รวบรวมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนทุกรายการที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน 5. ออกหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการบำนาญ 6.ออกหนังสือรับรองสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 7. พิมพ์ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของข้าราชการบำนาญจากกรมบัญชีกลาง 8. พิมพ์สลิปเงินเดือนข้าราชการครูและข้าราชการบำนาญ

3 งานบัญชี 1.จัดทำใบสำคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป
2.จัดทำใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ 3.จัดทำใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 4.บันทึกตัดจ่ายฎีกาในระบบ GFMIS 5.จัดเก็บเอกสารการลงบัญชีสำหรับฎีกาเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ

4 งานการเงิน 1. แจ้งงดเบิกสิทธิการขอรับเงินบำนาญต่อกรมบัญชีกลาง
2. ขอเบิกเงินบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ เสียชีวิต 3. ขอเบิกเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ เสียชีวิต 4. ขอเบิกเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จรายเดือน กรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำลาออกและเกษียณอายุราชการ 5. ขอเบิกเงิน กบข.กรณีข้าราชการครู เสียชีวิต ลาออก เกษียณอายุราชการ 6. ขอเบิกเงินกสจ.กรณีลูกจ้างประจำเสียชีวิต ลาออก เกษียณอายุราชการ 7. ขอรับหนังรับรองบำเหน็จตกทอดค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน 8. บันทึกข้อมูลในบัตรเงินเดือนและบัตรค่าจ้างประจำ 9. ตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชีจากกรมบัญชีกลางผ่านเครื่อง GFMIS

5 งานพัสดุ 1. ตรวจสอบความถูกต้องในระบบ e – GP งบดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด 2. เบิก – จ่ายวัสดุสำนักงานพร้อมลงทะเบียนคุม 3. พิมพ์งบหน้าประกอบการเบิกเงินวัสดุทุกแผนงาน โครงการ ที่ได้รับมอบหมาย 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ดาวน์โหลด ppt ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google