งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง แนะนำโปรแกรม Microsoft excel หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง แนะนำโปรแกรม Microsoft excel หน่วยการเรียนรู้ที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง แนะนำโปรแกรม Microsoft excel หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

2 แนะนำโปรแกรม Microsoft excel เป็นโปรแกรมตารางประเภทส เปรตชีต (Spreadsheet) หรือ ตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้ในการบันทึกข้อมูลใน ลักษณะต่างๆ เก็บข้อมูลในตารางสี่เหลียมที่ เรียกว่า Cell ที่สามารถนำเอา เซลล์มาอ้างอิงในสูตรเพื่อให้ โปรแกรมคำนวณหาผลลัพธ์ จากข้อมูลที่บันทึกไว้ได้

3 ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft excel 1. ใช้ในการคำนวณ สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น 2. ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชั่น เช่น ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการเงิน 3. ความสามารถในการสร้างกราฟ Excel สามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงใน ตารางมาสร้างเป็นกากราฟได้ทันที 4. ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล Excel สามารถตกแต่ง ตารางข้อมูลหรือกราฟ ข้อมูลด้วยภาพสี และรูปแบบตัวอักษรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและทำให้แยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น

4 ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft excel 5. ความสามารถในการเรียงลำดับข้อมูล Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะ ข้อมูล ที่ต้องการมาวิเคราะห์ได้ 6. ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ Excel สามารถพิมพ์ งานทั้งข้อมูลและรูปภาพ หรือ 7. ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นเว็บเพจ เพื่อนำไปแสดง ในโฮมเพจ

5 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft excel 1 แท็บ file ( แฟ้ม ) 2 แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access Toolbar) 3 แถบชื่อ (Title Bar )

6 4 ริบบ้อน (Ribbon) 5 แถบสถานะ (Status bar) 6 ปุ่มควบคุมวินโดว์ (Program window controls)

7 7 ปุ่มตัวช่วย (Help) 8 แถบสูตร (formula Bar) 9 Work Area ส่วนที่ใช้แสดงหรือ ป้อนข้อมูลต่างๆ ลงไป

8 10 ซูมย่อ - ขยายเอกสาร (Zoom Controls) 11 มุมมองเอกสาร (View Shortcuts)

9 หน หน้าที่ของส่วนประกอบ แต่ละส่วนของโปรแกรม Microsoft excel

10 ใช้สำหรับเรียกคำสั่งจัดการไฟล์ทั่วไป  คำสั่งบันทึกไฟล์ (save)  เปิดไฟล์ (Open)  สร้างไฟล์ใหม่ (New) 1. แท็บ File ( แฟ้ม )

11  แถบนี้เป็นที่เก็บปุ่มคำสั่งด่วนหรือคำสั่งที่เราใช้บ่อย  ซึ่งโปรแกรมจะกำหนดค่าเริ่มต้นคำสั่งเป็น Save,Undo,Redo ให้โดยอัตโนมัติ  2. แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access Toolbar )

12  เป็นแถบที่แสดงชื่อและประเภทของไฟล์ที่เราเปิดใช้ งานอยู่  3. แถบชื่อ Title Bar

13  เป็นแถบกลุ่มคำสั่งซึ่งประกอบด้วยแท็บต่างๆโดยที่แต่ ละแท็บนั้นจะรวบรวมและจัดหมวดหมู่ในกลุ่มคำสั่ง เดียวกันเอาไว้ เพื่อง่ายต่อการเรียกใช้งาน  gxHgg 4. ริบบ้อน (Ribbon)

14 5. แถบสถานะ (status Bar)  เป็นแถบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเวิร์กชีต (WorkSheet) ที่เราเปิดอยู่

15 6. ปุ่มควบคุมวินโดว ( Program Window Controls) เป็นปุ่มจัดการหน้าต่างที่เปิดอยู่ ประกอบ  ด้วยคำสั่งปิดหน้าต่าง  ย่อหน้าต่าง  Minimize  Maximize

16 7. ปุ่มตัวช่วย (Help)  ปุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย เมื่อไรที่ใช้งานเกิด ปัญหาหรือข้อสงสัยอะไร เพียงคลิกปุ่มนี้ หน้าต่าง Help ก็จะถูกเปิดขึ้นมาเพื่อให้เรา ค้นหาคำตอบได้อย่างง่ายดาย

17 8. แถบสูตร (Formula Bar)  ส่วนนี้มีไว้สำหรับใช้ใส่สูตร ใส่ ข้อความ หรือแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เรา ใส่ไว้ในเซลล์

18 9.Work Area  เป็นส่วนที่ใช้แสดงหรือป้อนข้อมูล ต่างๆ ลงไป โดยข้อมูลจะถูกเก็บและ แสดงอยู่ในรูปแบบของตารางที่มีช่อง เก็บข้อมูลต่างๆ ที่เรียกว่า เซลล์ cell

19  เครื่องมือนี้มีไว้สำหรับใช้ในการปรับขนาด การแสดงผลของเอกสาร ขยายขึ้น -> เลื่อนลูกศรไปทางบวก (+) ย่อให้เล็ก -> เลื่อนลูกศรไปทางลบ (-)  สามารถกำหนดขนาดแสดงผลเป็นเปอร์เซ็น ที่ต้องการย่อหรือขยาย 10. ซูมย่อ – ขยายเอกสาร (Zoom Controls

20 11. มุมมองเอกสาร (View Shortcuts)  เป็นคำสั่งสำหรับกำหนดมุมมองการ แสดงผลของเอกสารในรูปแบบต่างๆ

21 คำสั่ง 1. ให้นักเรียนสรุปส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Microsoft excel ให้อยู่ในรูปแบบแผนผังมโนทัศน์ หรือ ( Mind Mapping) ( Mind Mapping) แบบฝึกหัดที่ 1


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง แนะนำโปรแกรม Microsoft excel หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google