งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adaptive Software Development. วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์ หรือ Software Development Life Cycle (SDLC) เป็นโครง ร่างหรือแนวทางวิธีการ เพื่อใช้ทำความเข้าใจและเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adaptive Software Development. วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์ หรือ Software Development Life Cycle (SDLC) เป็นโครง ร่างหรือแนวทางวิธีการ เพื่อใช้ทำความเข้าใจและเพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adaptive Software Development

2 วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์ หรือ Software Development Life Cycle (SDLC) เป็นโครง ร่างหรือแนวทางวิธีการ เพื่อใช้ทำความเข้าใจและเพื่อ ใช้เป็นขั้นตอนการพัฒนา ระบบสารสนเทศ หรือ ซอฟต์แวร์ให้สำเร็จ โดยการให้มาซึ่งซอฟแวร์อาจจะ เป็นโดยการซื้อหรือการจ้างทำหรือการพัฒนาเองก็ได้ วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์ หรือ Software Development Life Cycle (SDLC) เป็นโครง ร่างหรือแนวทางวิธีการ เพื่อใช้ทำความเข้าใจและเพื่อ ใช้เป็นขั้นตอนการพัฒนา ระบบสารสนเทศ หรือ ซอฟต์แวร์ให้สำเร็จ โดยการให้มาซึ่งซอฟแวร์อาจจะ เป็นโดยการซื้อหรือการจ้างทำหรือการพัฒนาเองก็ได้

3 Adaptive Software Development ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟแวร์มีอยู่หลายวิธีการ แต่ละวิธีการมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟแวร์ที่ได้รับความนิยม เช่น โครงสร้างแบบน้ำตก (Waterfall Model), โครงสร้าง แบบก้นหอย (Spiral Model), วิธีการพัฒนาซอฟแวร์ แบบดัดแปลง (Adaptive Software Development) ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการพัฒนาแบบดัดแปลง (ASD) ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟแวร์มีอยู่หลายวิธีการ แต่ละวิธีการมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟแวร์ที่ได้รับความนิยม เช่น โครงสร้างแบบน้ำตก (Waterfall Model), โครงสร้าง แบบก้นหอย (Spiral Model), วิธีการพัฒนาซอฟแวร์ แบบดัดแปลง (Adaptive Software Development) ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการพัฒนาแบบดัดแปลง (ASD)

4 คำนิยาม - ผู้คิดค้นคือ Jim Highsmith เริ่มตั้งแต่ปี 2000 - ผู้คิดค้นคือ Jim Highsmith เริ่มตั้งแต่ปี 2000 - ASD — การบอกลักษณะความสามารถ - ASD — การบอกลักษณะความสามารถ - การวางแผนภาระกิจ - การวางแผนภาระกิจ - หลักการของส่วนประกอบ - หลักการของส่วนประกอบ - ใช้ “ การสู้ด้วยเวลา ” - ใช้ “ การสู้ด้วยเวลา ” - การพิจารณาถึงความเสี่ยงอย่างรอบคอบ - การพิจารณาถึงความเสี่ยงอย่างรอบคอบ - การประชุมสำหรับความต้องการ - การประชุมสำหรับความต้องการ - “ การเรียนรู้ ” ผ่านกระบวนการ - “ การเรียนรู้ ” ผ่านกระบวนการ

5 การทำหมดทั้งโครงงานชอฟต์แวร์ ประกอบด้วย การวางแผน การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ การเขียนโปรแกรม การทดสอบ และ การทำคู่มือ การ ทำซ้ำและประเมินผลย้อนหลัง ไม่สามารถรับรอง product ที่ออกสู่ตลาด แต่จุดมุ่งหมายคือการลด ข้อบกพร่องเมื่อจบการทำงานซ้ำ การสิ้นสุดของการ ทำซ้ำแต่ละครั้ง ทีมงานต้องทำการประเมินผล project อีกครั้ง การทำหมดทั้งโครงงานชอฟต์แวร์ ประกอบด้วย การวางแผน การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ การเขียนโปรแกรม การทดสอบ และ การทำคู่มือ การ ทำซ้ำและประเมินผลย้อนหลัง ไม่สามารถรับรอง product ที่ออกสู่ตลาด แต่จุดมุ่งหมายคือการลด ข้อบกพร่องเมื่อจบการทำงานซ้ำ การสิ้นสุดของการ ทำซ้ำแต่ละครั้ง ทีมงานต้องทำการประเมินผล project อีกครั้ง

6 Adaptive Software Development ASD เป็น กระบวนการพัฒนา Software ที่ทำให้พัฒนาโปรแกรม ประยุกต์ได้รวดเร็ว คิดค้นโดย Jim Highsmith และ Sam Bayer. ASD รวบรวมหลักการซึ่งประยุกต์อย่างต่อเนื่องของ กระบวนการทำงานด้วยมือซึ่งเป็นเรื่องของการทำงานปกติ ASD มาแทน แบบจำลองดั้งเดิมคือ Waterfall และย้อนกลับ มาทำซ้ำโดยการคาดเดา ร่วมมือ และ เรียนรู้วงจร ASD นี้ มีลักษณะพิเศษที่มุ่งเน้นไปที่การทำงานในภารกิจ ร่วมกับ รายละเอียดโปรแกรม การทำงานโดยให้ใช้เวลาน้อย ควบคุม ความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน สามารถทนต่อความสูญเสีย รวบรวมหลักการซึ่งประยุกต์อย่างต่อเนื่องของ กระบวนการทำงานด้วยมือซึ่งเป็นเรื่องของการทำงานปกติ ASD มาแทน แบบจำลองดั้งเดิมคือ Waterfall และย้อนกลับ มาทำซ้ำโดยการคาดเดา ร่วมมือ และ เรียนรู้วงจร ASD นี้ มีลักษณะพิเศษที่มุ่งเน้นไปที่การทำงานในภารกิจ ร่วมกับ รายละเอียดโปรแกรม การทำงานโดยให้ใช้เวลาน้อย ควบคุม ความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน สามารถทนต่อความสูญเสีย

7 คำพูดที่ว่า speculate ( การคาดเดา ) อ้างถึง การ วางแผนที่ขัดกัน เหมือนกับการสันนิฐานโดยมีตัวกลางใน การเปรียบเทียบโดยที่ผิดเกณฑ์ของภารกิจในการปฏิบัติงาน อย่างแน่นอน ในขณะที่พยายามค้นหาความจริงจาก หลักเกณฑ์ การร่วมมือกันอ้างถึงความพยายามที่จะทำให้ การทำงานมีหลักการและเท่าเทียม เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม ( โดยมีการวางแผนและแนวทางในการปฏบัติ ) และประยุกต์ความไม่แน่นอนให้กระจายไปตามกรณีต่าง ๆ แล้วแต่ปัจจัย

8 เทคโนโลยีที่กำหนด ความต้องการ และ ตัวกลาง software ผู้ขาย ฯลฯ Learning cycle สิ่งที่ น่าสนใจ แก่ ผู้ เป็นเจ้าของโครงการ ก็คือ การออกแบบ กระบวนงานที่สั้นๆ กระชับ สร้างและทดสอบ ระหว่างนั้น ความรู้เหล่านี้ถูกรวบรวมโดยการทำผิดเล็กน้อยซึ่งขึ้นอยู่กับ สมมติฐานที่ผิดและการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นซึ่งนำไปสู่ ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา ในที่สุดขั้นตอนสุดท้ายคือการเรียนรู้ ในระหว่างขั้นตอนการ เรียนรู้รุ่นใหม่ล่าสุดของซอฟแวร์จะถูกปล่อยออกให้กับผู้ใช้ นี้ จะสร้างรายงานข้อผิดพลาดและผู้ใช้ที่ใช้ในระหว่างขั้นตอน แรกของโครงการและวงจรซ้ำตัวเอง เทคโนโลยีที่กำหนด ความต้องการ และ ตัวกลาง software ผู้ขาย ฯลฯ Learning cycle สิ่งที่ น่าสนใจ แก่ ผู้ เป็นเจ้าของโครงการ ก็คือ การออกแบบ กระบวนงานที่สั้นๆ กระชับ สร้างและทดสอบ ระหว่างนั้น ความรู้เหล่านี้ถูกรวบรวมโดยการทำผิดเล็กน้อยซึ่งขึ้นอยู่กับ สมมติฐานที่ผิดและการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นซึ่งนำไปสู่ ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา ในที่สุดขั้นตอนสุดท้ายคือการเรียนรู้ ในระหว่างขั้นตอนการ เรียนรู้รุ่นใหม่ล่าสุดของซอฟแวร์จะถูกปล่อยออกให้กับผู้ใช้ นี้ จะสร้างรายงานข้อผิดพลาดและผู้ใช้ที่ใช้ในระหว่างขั้นตอน แรกของโครงการและวงจรซ้ำตัวเอง

9

10 จัดทำโดย นายกฤษณะ ร่องแก้ว เลขที่ 1 นายกฤษณะ ร่องแก้ว เลขที่ 1 นายจิรายุ มูลอัง เลขที่ 4 นายจิรายุ มูลอัง เลขที่ 4 นายอนิรุต อินทาสาน เลขที่ 27 นายอนิรุต อินทาสาน เลขที่ 27

11


ดาวน์โหลด ppt Adaptive Software Development. วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์ หรือ Software Development Life Cycle (SDLC) เป็นโครง ร่างหรือแนวทางวิธีการ เพื่อใช้ทำความเข้าใจและเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google