งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการอบรม หลักสูตรการพัฒนาการ จัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและ ประเมินผล จารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการอบรม หลักสูตรการพัฒนาการ จัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและ ประเมินผล จารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการอบรม หลักสูตรการพัฒนาการ จัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและ ประเมินผล จารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์

2 ข้อคิดสำคัญ เครื่องมือ  การวัดและประเมินผลควรเป็น เครื่องมือ สนับสนุนการเรียนรู้ ในการสนับสนุนการเรียนรู้ ของผู้เรียน ข้อสอบอย่าง เดียว  ถ้าวัดผลโดยใช้ข้อสอบอย่าง เดียวจะทำให้ กระบวนการ เรียนรู้ ผู้เรียนมองข้ามกระบวนการ เรียนรู้ทั้งหมดที่ ผู้สอนจัดให้

3 กระบวนการประเมินผล  กำหนดสมรรถนะผู้เรียนที่ต้องการ อย่างชัดเจน  ออกแบบการสอนและการ ประเมินผล  สร้างแบบวัดและประเมินผลที่ ประกอบด้วย ข้อสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ ข้อสอบและสมรรถนะทางวิชาชีพ  ทำการวัดและประเมินผล

4 แบบวัดและประเมินผลที่มี คุณภาพ  มีความเป็นปรนัย  มีความตรง  มีความเที่ยง แบบวัดสมรรถนะทางวิชาชีพ ในกรณีแบบวัดสมรรถนะทางวิชาชีพ  ทัศนคติ ต้องทำสิ่งที่ซ่อนเร้นให้วัด ได้  การปฏิบัติ กำหนดสมรรถนะแต่ละ ช่วงชั้นปี ให้ชัดเจน

5 วัดและประเมินผล  ระหว่างการเรียนรู้ Obj. เพื่อการพัฒนา  วัดผลเป็นระยะ เพื่อประเมิน ความก้าวหน้า ให้ข้อมูลย้อนกลับอย่าง ต่อเนื่อง  สิ้นสุดการเรียนรู้ Obj. เพื่อการตัดสิน  วัดผลตามสมรรถนะที่กำหนด

6 ประโยชน์ของการวัดผล โดยใช้ ICT 1. ด้านผู้เรียน * มีความท้าทาย * ส่งเสริมให้วิเคราะห์ ตนเองได้ 2. ด้านผู้สอน * วัดผลได้ หลากหลาย * จัดระบบติดตามได้ ง่าย * ลดภาระงานของ อาจารย์

7 ประโยชน์ของการวัดผล โดยใช้ ICT 3. ด้านสถาบัน * ช่วยพัฒนาคุณภาพการทดสอบ * ลดอัตราการออกจากการเรียน ระหว่างทาง ของนศ. * เพิ่มอัตราความสำเร็จด้าน วิชาการ

8 การประเมินที่ดี ควร  อาจารย์ ควรเป็น Organizer โดยใช้ ICT ช่วย ไม่ควร ไม่ควรเป็นผู้ประเมินเพียง ฝ่ายเดียว  ผู้ประเมิน ควรประกอบด้วย ผู้เรียน เพื่อน และ ผู้ที่ เกี่ยวข้อง  ผู้เรียน ควรมีส่วนร่วม ทั้งการกำหนด วิธีการประเมิน และเป็นผู้ประเมินตนเองและ เพื่อน เน้น มิใช่  การประเมิน ควรเน้นจากสถานการณ์ จริง มิใช่เพียง การสอบอย่างเดียว

9 บทบาทอาจารย์  ทำความเข้าใจ ผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่กำหนด และ เกณฑ์การ ประเมินผล  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้  เสริมสร้างพลังให้ผู้เรียนอยาก เรียนรู้ อย่างมีความสุข  สะท้อนกลับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

10 บทบาทสถาบัน  กำหนดนโยบายด้านการวัดและ ประเมินผล อย่างชัดเจน  จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ระบบ ICT ระบบบริการห้องสมุด

11 ข้อเสนอแนะจากการอบรม กำหนดนโยบายด้าน การวัดและประเมินผล ให้ชัดเจน พัฒนาระบบการ ประเมินเพื่อพัฒนา สมรรถนะผู้เรียน จัดทำเครื่องมือวัด สมรรถนะตาม TQF แต่ละชั้นปี พัฒนาทักษะอาจารย์ ด้านการวัดและ ประเมินผล ใช้ ICT มาช่วยในการ ประเมินระหว่างการ จัดการเรียนรู้ ทำวิจัยปฏิบัติการใน ระหว่างการพัฒนา ระบบการวัดและการ ประเมินผล ขยายการปฏิบัติที่ดี ด้านการวัดและ ประเมินผลไปสู่ วิทยาลัยอื่นๆใน เครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการอบรม หลักสูตรการพัฒนาการ จัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและ ประเมินผล จารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google