งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Acquire : วิธีการพัฒนา กำหนดวิธีการเรียนรู้ / การ ได้มาซึ่ง ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ วิเคราะห์อุปสรรคที่อาจ ขัดขวางการเรียนรู้ สนับสนุนให้การเรียนรู้ไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Acquire : วิธีการพัฒนา กำหนดวิธีการเรียนรู้ / การ ได้มาซึ่ง ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ วิเคราะห์อุปสรรคที่อาจ ขัดขวางการเรียนรู้ สนับสนุนให้การเรียนรู้ไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Acquire : วิธีการพัฒนา กำหนดวิธีการเรียนรู้ / การ ได้มาซึ่ง ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ วิเคราะห์อุปสรรคที่อาจ ขัดขวางการเรียนรู้ สนับสนุนให้การเรียนรู้ไม่ ติดขัด ประเมินความสำเร็จหลังการ เรียนรู้

2 วิธีการพัฒนา ระดับที่ คาดหวัง ของงาน / ตำแหน่ง การพัฒนาเข้าสู่ระดับ ที่คาดหวัง ความรู้ ทักษะ สมรรถ นะ ระดับที่ เป็นอยู่ ของ บุคคล ความ รู้ ทักษะ สมรรถ นะ Job Rotation Training IDP Job Assignme nt On the Job Training Etc. ผลการ ปฏิบัติงานที่ คาดหวัง ผลการ ปฏิบัติ งาน เป้าหมายการ พัฒนา E- learnin g Coachi ng As is Expected Mentori ng

3 3 สไตล์ การ เรียน รู้ หลัก การ เรียน รู้ วิธีการ เรียนรู้ แบบ ต่างๆ

4 หลักการเรียนรู้ 4

5 Concrete Experience (Feeling) Abstract Conceptualization (Thinking) Active Experimentation (Doing) Reflective Observation (Watching) feel & watch watch & think do & think feel & do หลักการเรียนรู้ 5

6 แนวโน้มการจำของ เรา ระดับการมีส่วนร่วม การอ่าน การได้ยิน การเห็นภาพ การดูภาพยนตร์ การชมนิทรรศการ การชมการสาธิต การชมการปฏิบัติในสถานที่จริง การมีส่วนร่วมในการอภิปราย การพูดให้ผู้อื่นฟัง การนำเสนอเรื่องต่อกลุ่มคนอย่างเป็นทางการ การจำลองสถานการณ์เหมือนจริง การลงมือปฏิบัติจริง 10%ของสิ่งที่อ่าน 20%ของสิ่งที่ได้ยิน 30%ของสิ่งที่เห็น 50%ของสิ่งที่ได้ยิน และสิ่งที่เห็น 70%ของสิ่งที่พูด 80%ของ สิ่งที่พูด และทำ การรับภาษาถ้อยคำ การรับรู้ด้วยตา การรับรู้และมีส่วนร่วม การลงมือทำ Passive Active การคงอยู่ของการเรียนรู้ กับ วิธีการ เรียนรู้ 6

7 หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 7  ต้องการจะเรียน  มีความจำเป็นจะต้องเรียน / เพื่อนำไป ปฏิบัติ  เรียนรู้โดยการกระทำได้ดีกว่า & ควรใช้ วิธีการหลายๆ แบบ  เรียนจากปัญหา ( จริง )  ประสบการณ์มีผลกระทบทั้ง และ  ต่อการเรียนรู้  บรรยากาศที่เป็นกันเอง ไม่ถูกบังคับ  การแนะแนว ( ไม่ใช่การสอน ), การประเมินตนเอง ( ไม่ใช่การให้ คะแนน )

8 Workshop หรือการฝึกอบรมต่างๆ Social Network ทางเลือกต่างๆ ในการพัฒนา บุคลากร  On-the-job training o การมอบหมายงาน o การหมุนเวียนงาน o โครงการเฉพาะกิจ  การดูงาน  การศึกษาด้วยตนเองเช่น อ่านหนังสือ หรือดูสารคดี หรือ e-Learning  การ Coaching 8

9 9 แนวทางและวิธีการพัฒนา

10 10

11 11 ตอบโจทย์ “ ประเด็นการพัฒนา ” เป็นไปตาม “ หลักการเรียนรู้ ” เงื่อนไขอื่นๆ ( งบประมาณ ระยะเวลา ฯลฯ ) ตรง “ สไตล์การเรียนรู้ ” วิธี A วิธี B วิธี C วิธี D วิธี E วิธี D วิธี A จะเลือกวิธีการไหน ???

12 12

13 13 ในการทำงาน กำหนดแนวทางในการนำความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ได้รับมา ประยุกต์ใช้ในการทำงาน ขจัดอุปสรรค & สนับสนุน ให้การประยุกต์ใช้ทำได้จริง สามารถวัดความก้าวหน้า ของตนเองและได้รับ feedback Apply : การ ประยุกต์ใช้

14 1. สามารถประเมินผลการฝึกอบรมได้อย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการ 2. ประเมินผลการฝึกอบรมในเดือน กรกฎาคม 57 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ : กรณีได้รับการ พัฒนาเรื่อง “ การประเมินผลการ ฝึกอบรม ” “ สามารถ ” = “ ทำได้ ” แต่ไม่รับประกันว่าจะมี โอกาสได้ทำ มอบหมายชัดเจนว่าจะให้ทำอะไร เพื่อให้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้รับการพัฒนา

15 2. สามารถใช้โปรแกรม PowerPoint ในการนำเสนอได้ 1. ใช้โปรแกรม PowerPoint ใน การนำเสนอรายงานผลการ ดำเนินงานของสำนักในที่ประชุม ฝ่ายบริหาร ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ : กรณีได้รับการ พัฒนาเรื่อง “ การใช้โปรแกรม PowerPoint”

16 ใช้ทักษะที่เรียนรู้มาให้ เร็วที่สุด ใช้ทักษะที่เรียนรู้มาให้ เร็วที่สุด คาดเดา อุปสรรค และ หาทาง ป้องกัน คาดเดา อุปสรรค และ หาทาง ป้องกัน กำหนดผลลัพธ์ และ การวัดความก้าวหน้า ที่สอดคล้องกัน กำหนดผลลัพธ์ และ การวัดความก้าวหน้า ที่สอดคล้องกัน กิจกรรม 1 อย่างตอบโจทย์การ พัฒนามากกว่า 1 กิจกรรม 1 อย่างตอบโจทย์การ พัฒนามากกว่า 1 16 เริ่มประยุกต์จากสิ่งที่ ง่าย ไป ยาก เริ่มประยุกต์จากสิ่งที่ ง่าย ไป ยาก

17 17 Asse ss ประเด็นที่ จะพัฒนา การใช้ Excel สำหรับ การ คำนวณ Acq uire วิธีการ พัฒนา - ฝึกอบรม (KPI : ผ่านการ ประเมิน ) - OJT, การ สอนงาน (KPI : จัดทำตาราง คำนวณได้อย่าง ถูกต้อง ภายใน... ) Appl y การ ประยุกต์ ใช้งานจริง จัดทำ รายงานการ ใช้ งบประมาณ รายเดือน (KPI : รายงาน มีตารางการ คำนวณที่ ถูกต้อง ครบถ้วน ส่งภายใน …) กระบวนการ AAA สิ่งที่ได้ ตัวอย่าง

18 กระบวนการพัฒนาที่มี ประสิทธิภาพ ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือสนับสนุน คำชี้แนะ และ Feedback อย่างต่อเนื่อง 18 AssessAcquireApply AssessApply


ดาวน์โหลด ppt 1 Acquire : วิธีการพัฒนา กำหนดวิธีการเรียนรู้ / การ ได้มาซึ่ง ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ วิเคราะห์อุปสรรคที่อาจ ขัดขวางการเรียนรู้ สนับสนุนให้การเรียนรู้ไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google