งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลอง กิติพร โกมลารชุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลอง กิติพร โกมลารชุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลอง กิติพร โกมลารชุน

2 ขาดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ปัญหาป ขาดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ขาดความ มั่นใจ พูดผิดหลัก ไวยากรณ์ ไม่กล้า แสดงออก ออกเสียงผิด

3 ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษต่ำ
ผลที่ตามมา ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษต่ำ

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาและพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา โดยการใช้สถานการณ์จำลอง

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
เนื้อหาการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม การจัดกระบวนการฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์จำลอง ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะ การพูดภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

6 ตาราง 1 เลขที่ ผลรวมคะแนนระหว่างเรียนในแต่ละแผน
รวมประเมินทักษะการพูดระหว่างเรียน (64) แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8 คะแนนทักษะการพูด 8 คะแนน คะแนนใบงาน 10 คะแนน คะแนนใบงาน 5 คะแนน รวม 171 229 133 233 189 204 173 92 143 76 190 107 203 113 200 122 1402 X 6.1 8.18 4.75 8.32 6.75 7.29 6.18 3.29 5.11 2.71 6.79 3.82 7.25 4.04 14.3 4.36 50.1 ร้อยละ 12.2 9.48 13.5 12.3 10.2 13.6 14.5 78.2 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (E1 /E2) /79.66

7 ตาราง 2 เลขที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลต่าง (D) 1 28 56 2 36
60 24 3 25 62 37 4 59 31 5 30 61.5 31.5 6 21 63 42 7 32 65.5 33.5 8 20 63.5 43.5 9 15 65 50 10 64 39 11 40 12 34 61 27 13 35 14 29 34.5 62.5 28.5 16 22 66 44 เลขที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลต่าง (D) 17 27 65.5 38.5 18 34 66 32 19 31 69 38 20 33 63 30 21 36 61 25 22 39 65 26 23 46 68.5 22.5 24 64 41 62.5 21.5 45 40 28 68 เลขที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลต่าง (D) รวม 895 1784.5 889.5 X 31.96 63.75 31.76 ร้อยละ 38.75% 79.66% 40.91%

8 บรรยากาศในการใช้สถานการณ์จำลอง

9

10 สรุปผลการวิจัย จากการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 แผนกการโรงแรมโดยใช้สถานการณ์จำลอง สามารถสรุปผลได้ว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.23/79.66 แสดงว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการพูดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75

11 อภิปรายผล จากผลการวิจัยครั้งนี้ ประเด็นที่น่าสนใจและควรนำมาอภิปรายได้แก่ การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกการโรงแรม โดยใช้สถานการณ์จำลองมีประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ 78.23/ หมายความว่า นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความสามารถการพูดภาษาอังกฤษระหว่างเรียน ทั้ง 8 แผน คิดเป็นร้อยละ และคะแนนเฉลี่ยประเมินความสามารถการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จำลอง มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 75/75 มีผลทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลอง กิติพร โกมลารชุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google