งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO “ Add your company slogan ” การจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่อง เส้นทางก้าวหน้าในสาย งาน (Career Path) ของกรม ส่งเสริมสหกรณ์ การจัดการองค์ความรู้ (KM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO “ Add your company slogan ” การจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่อง เส้นทางก้าวหน้าในสาย งาน (Career Path) ของกรม ส่งเสริมสหกรณ์ การจัดการองค์ความรู้ (KM)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO “ Add your company slogan ” การจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่อง เส้นทางก้าวหน้าในสาย งาน (Career Path) ของกรม ส่งเสริมสหกรณ์ การจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่อง เส้นทางก้าวหน้าในสาย งาน (Career Path) ของกรม ส่งเสริมสหกรณ์

2  วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทาง ก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ของกรม ส่งเสริมสหกรณ์แก่บุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่  หัวข้อบรรยาย 1. ความหมาย ของ “ เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ” รูปแบบ และประโยชน์ที่ได้จากการ จัดทำเส้นทางฯ 2. การดำเนินการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 3. ประกาศเส้นทางฯ ในสายงานของกรมส่งเสริม สหกรณ์ 2

3 การจัดทำเส้นทางก้าวหน้าใน อาชีพ (Career Path) รูปแบบ และประโยชน์ ข้อมูลโดย สำนักงาน ก. พ. 1. ความหมาย / รูปแบบ / ประโยชน์ 3

4 2. การดำเนินการของกรมส่งเสริม สหกรณ์ 2.1 ที่มาของการจัดทำ Career Path :  ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  แผนกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ. ศ. 2555 – 2559  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ. ศ. 2556 – 2559  กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้ทุกกรมในสังกัด จัดทำเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) 4

5 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ 1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้าง ภารกิจงาน ตำแหน่ง การบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 แผนกลยุทธ์ของกรม ส่งเสริมสหกรณ์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบ การ พิจารณากำหนดเส้นทางก้าวหน้าในสายงานของกรมส่งเสริม สหกรณ์ 2. ศึกษา วิเคราะห์ เส้นทางก้าวหน้าในสายงานของกรมส่งเสริม สหกรณ์ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างของกรมฯ เพื่อ ประโยชน์ในการสร้างและเป็นแรงจูงใจให้แก่บุคลากร และเป็นการ จัดเตรียมพัฒนาบุคลากรให้พร้อมที่จะทดแทนตำแหน่งที่สำคัญ ทางยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 3. รายงานผลการดำเนินการต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 4. ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 2. การดำเนินการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5

6 2.3 ขั้นตอนการจัดทำ 2.3.1 การศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน  โครงสร้างตำแหน่ง  โครงสร้างอายุข้าราชการ  ภารกิจของส่วนราชการ  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง  ธรรมเนียมปฏิบัติในการแต่งตั้ง โยกย้าย 2. การดำเนินการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 6

7 โครงสร้างตำแหน่ง 7

8 2.3.2 ออกแบบเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career path)  การกำหนดตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position)  กำหนดตำแหน่งในเส้นทางก้าวหน้าสู่ตำแหน่ง เป้าหมาย (Ladder Position)  การเขียนแผนภาพการดำรงตำแหน่งของ เส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Roadmap) 2.3.3 เสนอ อ. ก. พ. กรม ให้ความเห็นชอบ 2.3.4 ประกาศเส้นทางก้าวหน้าในสายงาน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ – ครั้งที่ 1 ประกาศกรมฯ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 จำนวน 8 เส้นทาง – ครั้งที่ 2 ประกาศกรมฯ ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 จำนวน 7 เส้นทาง ( ปัจจุบัน ) 8

9 การกำหนดตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position)  เป็นตำแหน่งงานที่อยู่ในสายงานหลัก ของส่วนราชการ  เป็นตำแหน่งที่สร้างผลสัมฤทธิ์หลัก ให้กับส่วนราชการ  เป็นตำแหน่งซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งงาน จำเป็นต้องสั่งสมประสบการณ์ หลาย หน้างานเป็นระยะเวลานาน  หลักเกณฑ์สั่งสมประสบการณ์และ ผลงาน ( แต่ละตำแหน่งงาน ) ผลงานและประสบการณ์  KRA / KPI แผนการพัฒนารายบุคคล VS แผนพัฒนา ทางก้าวหน้าในอาชีพ 9

10 ครั้งที่ 2 ประกาศกรม ส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 จำนวน 7 เส้นทาง จำนวน 7 เส้นทาง 3. ประกาศเส้นทางฯ ในสายงานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 10

11 LOGO “ Add your company slogan ”


ดาวน์โหลด ppt LOGO “ Add your company slogan ” การจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่อง เส้นทางก้าวหน้าในสาย งาน (Career Path) ของกรม ส่งเสริมสหกรณ์ การจัดการองค์ความรู้ (KM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google