งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวโน้มอุณหภูมิที่ส่งผล ต่อปริมาณการผลิตลิ้นจี่ ในจังหวัดเชียงราย นายทยากร พร มโน รหัส 55141229.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวโน้มอุณหภูมิที่ส่งผล ต่อปริมาณการผลิตลิ้นจี่ ในจังหวัดเชียงราย นายทยากร พร มโน รหัส 55141229."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวโน้มอุณหภูมิที่ส่งผล ต่อปริมาณการผลิตลิ้นจี่ ในจังหวัดเชียงราย นายทยากร พร มโน รหัส 55141229

2 เนื้อหา ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์ ประโยชน์ของการวิจัย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการดำเนินงานวิจัย เอกสารอ้างอิง 2

3 ที่มาและความสำคัญ 3

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของอุณหภูมิ อากาศในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน เพื่อหาความน่าจะเป็นของอุณหภูมิที่ เหมาะสมต่อปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ใน จังหวัดเชียงราย 4

5 ขอบเขตของการวิจัย ข้อมูลอุณหภูมิย้อนหลังของจังหวัด เชียงรายในช่วงเดือนมกราคม - เมษายนปีพ. ศ. 2547-2557 ข้อมูลปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ย้อนหลัง จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ปีพ. ศ. 2547-2557 5

6 นิยามศัพท์ อุณหภูมิอากาศ (Air temperature) หมายถึง ปัจจัยพื้นฐานในการศึกษาสภาพอากาศ (weather) อุณหภูมิอากาศแปรเปลี่ยนไปในแต่ล่ะช่วงเวลา เช่น ปี ฤดูกาล เดือน วัน และแม้กระทั้งรายชั่วโมง ลิ้นจี่ หมายถึง ผลไม้ประเภทผลเดี่ยวซึ่งมีลักษณะ เปลือกสีแดงชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์ SAPINDACEAE ลิ้นจี่นั้นเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยให้ผลผลิตคุ้มค่ากับ การลงทุนจึงถือว่าเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของ ประเทศไทยที่สามารถนำผลผลิตที่ได้มาจำหน่ายในรูป ของผลไม้สดและผลไม้แปรรูป 6

7 ประโยชน์ของการวิจัย สามารถทราบค่าเฉลี่ยอุณหภูมิจังหวัดเชียงราย ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน สามารถเป็นประโยชน์ให้เกษตรกรในจังหวัด เชียงรายที่สนใจในการปลูกลิ้นจี่ สามารถทราบแนวโน้มโอกาสความน่าจะเป็น ของจำนวนวันที่เหมาะสมที่ต้องการศึกษาเพื่อ แนวทางในการปลูกพืชที่มีอุณหภูมิเป็นปัจจัย สำคัญ 7

8 เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 8

9 เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) สุภมนตรี พุฒศิริ ( 2531 ) แบบแผนการเติบโตของผล ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย โดยการเปลี่ยนแปลงขนาด, น้ำหนัก และปริมาตร เป็น Single sigmoid Curve ผิวเปลือก ของผลเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวแถบเหลืองเป็นสีแดงเมื่อ อายุได้ประมาณ 8 สัปดาห์หลังติดผล และจะใช้เวลา อีก 4 สัปดาห์ จึงจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งผล ปริมาณ น้ำตาลและวิตามินซี จะเพิ่มขึ้น และมีปริมาณสูงสุดใน สัปดาห์ที่ 1 หลังติดผลเช่นเดียวกัน ในขณะที่ปริมาณ กรดลดลงอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาล และปริมาณกรด มีความสัมพันธ์กับการเติบโตของผล สูง จึงเสนอว่า ควรใช้ค่าทั้งสองนี้เป็นดัชนีความแก่หรือ ดัชนีการเก็บเกี่ยวของลิ้นจี่ได้ การเก็บรักษาผลลิ้นจี่ที่ อุณหภูมิห้อง (28 - 33 o ซ.), 17 o ซ. และ 5 o ซ. 9

10 วิธีการดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลอุณหภูมิอากาศย้อนหลังของจังหวัด เชียงรายปี พ. ศ. 2547 – 2557 จากกรม อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ โปรแกรม Math lab ข้อมูลอุณหภูมิจังหวัด เชียงราย ข้อมูลผลผลผลิตลิ้นจี่ 10

11 วิธีการดำเนินการวิจัย ( ต่อ ) การเก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลอุณหภูมิอากาศย้อนหลัง ของจังหวัดเชียงรายปี พ. ศ. 2547 – 2557 จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ และ รวบรวมข้อมูลปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ ย้อนหลังจากสำนักงานเกษตรจังหวัด เชียงรายปี พ. ศ. 2547 – 2557 11

12 วิธีการดำเนินการวิจัย ( ต่อ ) การวิเคราะห์ข้อมูล จากการรวบรวมอุณหภูมิอากาศ นำ ข้อมูลอุณหภูมิอากาศสูงสุดรายวันมาทำให้ เป็นข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ย ใน Microsoft excel พิจารณาในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ในช่วงปี พ. ศ. 2547-2551 12

13 เอกสารอ้างอิง กรมวิชาการเกษตร. เข้าถึงได้จาก : http://www.doa.th http://www.doa.th สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย. เข้าถึงได้ จาก : http://doiluang.chiangrai.doae.go.th/http://doiluang.chiangrai.doae.go.th/ สุภมนตรี พุฒศิริ.2531. ดัชนีการเก็บเกี่ยวและ การเก็บรักษาผลลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย เข้าถึง ข้อมูลได้จาก : http://www.phtnet.org/research/view- abstract.asp?research_id=aa067 http://www.phtnet.org/research/view- abstract.asp?research_id=aa067 13

14 จบการนำเสนอ 14


ดาวน์โหลด ppt แนวโน้มอุณหภูมิที่ส่งผล ต่อปริมาณการผลิตลิ้นจี่ ในจังหวัดเชียงราย นายทยากร พร มโน รหัส 55141229.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google