งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอบหัวข้อ  ให้นำเสนออย่างน้อยถึงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยใน รูปแบบ Flow chart และอธิบายตาม Flow chart ที ละขั้นตอน  นำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันว่าอยู่ในระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอบหัวข้อ  ให้นำเสนออย่างน้อยถึงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยใน รูปแบบ Flow chart และอธิบายตาม Flow chart ที ละขั้นตอน  นำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันว่าอยู่ในระหว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอบหัวข้อ  ให้นำเสนออย่างน้อยถึงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยใน รูปแบบ Flow chart และอธิบายตาม Flow chart ที ละขั้นตอน  นำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันว่าอยู่ในระหว่าง การดำเนินงานในขั้นตอนใด  นำเสนอต่อว่าผู้จัดทำจะดำเนินการอะไรต่อไป เริ่ม เมื่อไร และคาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไร ( ให้อ้างอิงตาม Gantt Chart)  ใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 10-15 นาที และอีก 5 นาทีสำหรับการตอบคำถาม

2 การสอบความก้าวหน้า  ผู้วิจัยจะต้องนำเสนอบทนำโดยสรุป  ทบทวนปัญหาและวัตถุประสงค์โดยสรุป  นำเสนอขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย และแสดงเนื้อหา วิธีการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ  นำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยบางส่วนที่ได้ผลลัพธ์ แล้ว  นำเสนอผลความก้าวหน้า ณ ปัจจุบัน  นำเสนอต่อว่าผู้จัดทำจะดำเนินการอะไรต่อไป เริ่ม เมื่อไร และคาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไร ( ให้อ้างอิงตาม Gantt Chart)

3 การสอบป้องกัน  ผู้วิจัยจะต้องนำเสนอบทนำโดยสรุป  ทบทวนปัญหาและวัตถุประสงค์โดยสรุป  นำเสนอขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย และวิธีการแก้ไข ปัญหาที่สำคัญโดยสรุป  นำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย / การตรวจสอบความ ถูกต้องของผลการวิจัย ( การทดสอบทางสถิติ )  แสดงผลการเปรียบเทียบวิธีการที่นำเสนอกับวิธีการ เดิม  นำเสนอการวิเคราะห์ผล ข้อคิดเห็น / เสนอแนะ จุดที่ ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมหรือการขยายผลการวิจัย

4 [ ชื่อหัวข้องานวิจัยภาษาไทย ] [ ชื่อหัวข้องานวิจัยภาษาอังกฤษ ] ผู้วิจัย [ ชื่อผู้วิจัย ] อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สาร นิพนธ์ [ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ]

5 หัวข้อการนำเสนอ 1. บทนำ 2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3. ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 4. ผลการดำเนินงานวิจัย 5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

6 1. บทนำ  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  สมมติฐานงานวิจัย  ขอบเขตงานวิจัย  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  แผนภูมิแกนต์การดำเนินการวิจัย

7 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา  อธิบายว่างานวิจัยนี้ทำการศึกษาระบบ / กระบวน การ.... ของบริษัทกรณีศึกษาแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็น บริษัทผู้ผลิต...... จากการศึกษาและเก็บข้อมูล เบื้องต้นพบว่า......  อธิบายภาพรวมของกระบวนการทำงาน / ข้อมูล สรุปของปัญหา เช่น สาเหตุหลัก ผลกระทบ / ผลลัพธ์จากปัญหาที่เกิดขึ้น และแสดงข้อมูล สนับสนุนความสำคัญของปัญหาด้วยตาราง, แผนภูมิ (Chart, Graph)

8 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา อธิบายความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา โดยการใช้ Bullets, ตาราง และ / หรือภาพ  Bullet (1)  Bullet (2)  Bullet (3)  Bullet (4)

9 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  เพื่อศึกษาหา....  เพื่อพัฒนา....  เพื่อลด / เพิ่ม.... สมมติฐานของงานวิจัย  ผลจากงานวิจัยนี้คาดว่าจะสามารถ........

10 ขอบเขตงานวิจัย  งานวิจัยทำการศึกษาเฉพาะ..... ของบริษัท กรณีศึกษา... เท่านั้น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  สามารถช่วยให้.....  สามารถลด / เพิ่ม........  สามารถนำผลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับ....... อื่นได้

11 แผนภูมิแกนต์การ ดำเนินการวิจัย

12 ตัวอย่างแสดงความสำคัญ ของปัญหา ข้อมูลของเสียระหว่างเดือนมกราคมถึง เดือนเมษายน 2553

13 2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  ทฤษฎี / หลักการ (1)  ทฤษฎี / หลักการ (2)  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  สรุปทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กล่าวโดยสรุปว่าจะใช้ทฤษฎี / หลักการใดมาใช้ใน การแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น

14 สรุปทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ทฤษฎี / หลักการ ผู้วิจัย ทฤษฎี (1) ทฤษฎี (2) ทฤษฎี (3) ทฤษฎี (4) ทฤษฎี (5) ทฤษฎี (6) Hsu (2000) xxxx McDonagha (2002) xx Chang and Cheng (2003) xxx Chang (2005) xxxx Xue and Yen (2007) xx Kongprasert (2009) xxx Author (2010) xxxx

15 3. ขั้นตอนการดำเนินงาน วิจัย  แสดงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยในรูปแบบ Flow chart จากนั้นทำการอธิบายตาม Flow chart ที ละขั้นตอน ( ควรใช้ Visio ในการเขียน Flow chart) เช่น  กระบวนการทำงานปัจจุบัน  ปัญหาหรือผลกระทบจากกระบวนการทำงานปัจจุบัน  การวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์ปัญหาหรือ ผลกระทบ ( ควรใช้ Cause and Effect Diagram ประกอบ )  นำเสนอการดำเนินงานวิจัยให้ชัดเจนเป็นขั้นตอน (Step-by-Step)  สรุปเนื้อหาในส่วนนี้และเกริ่นนำถึงผลการดำเนิน งานวิจัยในส่วนต่อไป

16 4. ผลการดำเนินงานวิจัย  ผลการดำเนินงานวิจัยหรือการนำไปประยุกต์ใช้ เช่น  แสดงส่วนติดต่อผู้ใช้งานของระบบที่พัฒนาขึ้น  แสดงผลการประยุกต์ใช้งาน  แสดงผลการวิเคราะห์การทดลอง  แสดงผลการเปรียบเทียบระหว่างระบบการทำงานกับ ระบบที่นำเสนอ  ในส่วนนี้ควรประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยในการ แสดงผล เช่น  เครื่องมือ Capture ภาพ เช่น Snag It  การเปรียบเทียบด้วยกราฟ (Chart) ด้วย Excel

17 5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ  สรุปผล  ทฤษฎี / หลักการที่ประยุกต์ใช้  ผลการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ข้อเสนอแนะ  ข้อดีของงานวิจัย  ข้อด้อยหรือจุดที่ควรปรับปรุงของงานวิจัย  งานวิจัยในอนาคต


ดาวน์โหลด ppt การสอบหัวข้อ  ให้นำเสนออย่างน้อยถึงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยใน รูปแบบ Flow chart และอธิบายตาม Flow chart ที ละขั้นตอน  นำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันว่าอยู่ในระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google