งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการใช้โปรแกรมตาราง งานโดยวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อน ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการใช้โปรแกรมตาราง งานโดยวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อน ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการใช้โปรแกรมตาราง งานโดยวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อน ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 2 ห้อง 3 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้วิจัย อาจารย์ขวัญใจ สอนศิริ ผู้วิจัย อาจารย์ขวัญใจ สอนศิริ

2 ปัญหาปัญหา ผู้เรียนผู้เรียน - มีความรู้พื้นฐาน ทางการใช้โปรแกรม ตารางงานต่างกัน - บรรยากาศในการเรียน มีความน่าเบื่อ - ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนในรายวิชาการใช้ โปรแกรมตารางงานอยู่ ในระดับต่ำ - มีความรู้พื้นฐาน ทางการใช้โปรแกรม ตารางงานต่างกัน - บรรยากาศในการเรียน มีความน่าเบื่อ - ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนในรายวิชาการใช้ โปรแกรมตารางงานอยู่ ในระดับต่ำ

3 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองชลพณิชยการที่ได้เรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลัง เรียน ในรายวิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองชลพณิชยการที่ได้เรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการ เรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

4 กรอบแนวคิดกรอบแนวคิด ตัวแปรต้น การเรียนรู้แบบ เพื่อน ช่วยเพื่อนตัวแปรต้น ช่วยเพื่อน ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการใช้ โปรแกรมตารางงาน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองชลพณิชยการ ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการใช้ โปรแกรมตารางงาน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองชลพณิชยการ

5 ประชากร นักเรียนประดับ ปวช. 2 จำนวน 294 คน กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับ ปวช. 2/3 จำนวน 40 คน จำนวน 40 คน ขอบเขตการวิจัย

6 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1.1 ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1.2 ความหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 2. พฤติกรรมมนุษย์ 2.1 ความหมายของพฤติกรรมมนุษย์ 2.2 ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยา 3. ทฤษฎีการเรียนรู้ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7 4. การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 4.1 ความหมาย 4.2 หลักการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 4.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 5. โปรแกรมตารางงาน 5.1 ความหมายของโปรตารางงาน 5.2 คุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรมตารางงาน 5.3 จุดประสงค์รายวิชา 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

8 วิธีการดำเนินการวิจัย สร้างเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมือ - สร้างเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมือ - นำไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับ ปวช.2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง - นำมาใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง - วิเคราะห์ข้อมูล

9 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน โดยวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย เทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ค่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนในเรื่องการสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียนมี ค่าเท่ากับ 9.80 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.00 ค่าคะแนนเฉลี่ยหลัง เรียนในเรื่องการสร้างแผนภูมิด้วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อน ช่วยเพื่อนของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 17.35 ซึ่งคิด เป็นร้อยละ 86.75 ซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลัง เรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน โดยมีการ พัฒนาการของคะแนนระหว่าง 4-13 คะแนน คิดเป็นร้อยละของ คะแนนที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00-65.00

10 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ในเรื่องการสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel โดย วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนใช้วิธีการเรียนรู้แบบ เพื่อนช่วยเพื่อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05

11 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย

12 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา 1. ได้ทราบระดับผลสัมฤทธิ์ทางการในรายวิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 3 สาขา งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล พณิชยการที่ได้เรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อน ช่วยเพื่อน 2. ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ พัฒนาทักษะของผู้เรียน ให้เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นต่อไป 3 ได้วัดระดับความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการ เรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อ นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ต่อไป

13 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการใช้โปรแกรมตาราง งานโดยวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อน ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google