งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CSIT-URU อ. กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ Mathematics and Computer Program, URU บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ Introduction to Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CSIT-URU อ. กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ Mathematics and Computer Program, URU บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ Introduction to Information."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CSIT-URU อ. กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ krit@uru.ac.th Mathematics and Computer Program, URU บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ Introduction to Information Technology

2 ความหมายของข้อมูลและ สารสนเทศ ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อความ อันได้แก่ ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เป็น ข้อเท็จจริง เช่น ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูล จำนวนนักท่องเที่ยว ข้อมูลสภาพอากาศ สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูล มาประมวลผล ให้อยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที Data คะแนนสอบ เกรด Process คำนวณเกรด สรุปผล Information เกรด เกรดเฉลี่ย

3 ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ การ สื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล และมัลติมีเดีย โดยผ่านการประมวลผลหรือ จัดทำให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อผู้รับ สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเน้นกระบวนการ ดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ เช่น การรวบรวม ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็วทันต่อการ นำไปใช้ประโยชน์

4 ประเภทของเทคโนโลยี สารสนเทศ จำแนกตามลักษณะการทำงาน – เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ – เทคโนโลยีโทรคมนาคม – เทคโนโลยีสื่อผสม

5 ประเภทของเทคโนโลยี สารสนเทศ จำแนกตามการใช้งาน – การเก็บข้อมูลโดยตรง เช่น ภาพถ่าย ดาวเทียม กล้องดิจิตอล – การบันทึกข้อมูล เช่น จานแสง บัตร เอทีเอ็ม – การประมวลผล เช่น ฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ ประเภทต่างๆ – การแสดงผล เช่น เครื่องพิมพ์ จอภาพ – การทำสำเนา เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร สแกนเนอร์ – การสื่อสาร เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ระบบ เครือข่ายแบบต่างๆ

6 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยี สารสนเทศ ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น การฝาก ถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม การจองตั๋ว เครื่องบิน เปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เช่น การสั่งซื้อสินค้าจากที่บ้าน การสอบถาม ข้อมูลทางโทรศัพท์ การสมัครงานผ่านระบบ เครือข่าย พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน เช่น ระบบทะเบียนราษฎร์ ระบบเวชระเบียน ระบบ จัดเก็บภาษี เกี่ยวข้องกับบุคคลทุกระดับ เช่น งานพื้นฐาน ทั่วไป งานด้านฐานข้อมูล งานด้านระบบ เครือข่าย งานด้านการบริหาร

7 ประโยชน์ของเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสาร การใช้ชีวิตประจำวัน การศึกษา การสาธารณสุข

8 ประโยชน์ของเทคโนโลยี สารสนเทศ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประชุมทางไกล ความบันเทิง การท่องเที่ยว

9 ประโยชน์ของเทคโนโลยี สารสนเทศ ฐานข้อมูลแห่งชาติ ห้องสมุดดิจิตอล การหางาน

10 ด้านการวางแผน เช่น การจัดการองค์กร บริหารงานบุคล การวางแผนการผลิต การ วางแผนค่าใช้จ่าย ด้านการตัดสินใจ การตัดสินใจเลือกบุคลากร การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ด้านการดำเนินงาน เช่น การควบคุม การติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ หน่วยงาน สารสนเทศในการบริหาร

11 ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การกระจายโอกาสการเรียนรู้ การพัฒนาการศึกษา การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันประเทศ การผลิตสินค้าในงานอุตสาหกรรม

12 แบบฝึกหัดบทที่ 1 1. จงยกตัวอย่างข้อมูล (Data) และ สารสนเทศ (Information) ที่นักศึกษาพบ เห็นในชีวิตประจำวันมาอย่างละ 5 รายการ 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประโยชน์กับ นักศึกษาในด้านใดบ้าง จงอธิบายพร้อมทั้ง ยกตัวอย่างประกอบ


ดาวน์โหลด ppt CSIT-URU อ. กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ Mathematics and Computer Program, URU บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ Introduction to Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google