งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Agriculture) สาขาวิชาเอก พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Agriculture) สาขาวิชาเอก พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Agriculture) สาขาวิชาเอก พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ประมง (Bachelor of Science Program in Fishery)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีการอาหาร (Bachelor of Science Program in Food Technology) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  แนวทางประกอบอาชีพ  งานราชการ นักวิชาการเกษตร เกษตรตำบล / เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม การเกษตร นักวิชาการในหน่วยงาน ของรัฐด้านการเกษตร  งานเอกชน บริษัทเมล็ดพันธ์ บริษัทด้าน การเกษตร ผู้จัดการโรงงานด้านอาหาร นักวิจัย / นักโภชนาการ ด้านอาหารและ การแปรรูป บริษัทเอกชน ด้านอาหาร สัตว์  ประกอบอาชีพอิสระ เป็นเจ้าของ ธุรกิจทางการเกษตร จำนวนนักศึกษาที่ เปิดรับ  สาขาเกษตรศาสตร์ 270 คน  สาขาประมง 65 คน  สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 65 คน คุณสมบัติ โควตาพื้นที่บริการ อิสาน และ Admission  GPAX. ไม่ต่ำกว่า 2.5  O-NET สาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศสาขาเกษตรศาสตร์ และประมง ไม่ ต่ำกว่า 2.00 สาขาเทคโนโลยีการอาหารไม่ต่ำกว่า 3.00  มีผลสอบ GAT วิชาความถนัดทั่วไป คิด 25%  PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็น 45% โควตารักษ์เกษตร  GPAX. ไม่ต่ำกว่า 2.0  O-NET สาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศสาขาเกษตรศาสตร์ และประมง ไม่ ต่ำกว่า 2.00 สาขาเทคโนโลยีการอาหารไม่ต่ำกว่า 3.00  มีผลสอบ GAT วิชาความถนัดทั่วไป คิด 25%  PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็น 45%  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และโรงเรียนเห็นว่ามี คุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาในคณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยมี ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการโรงเรียนลงชื่อ รับรองคุณสมบัติ ผ่านการเข้าร่วมโครงการยุวเกษตร หรือมีบิดา มารดา เป็นเกษตรกร หรือ มีพื้นที่ทำทำ การเกษตร ในพื้นที่ สปก.  จำนวนรับ น. ศ. สาขาเกษตรศาสตร์ 50 คน ประมง 10 คน และเทคโนโลยีการอาหาร 10 คน ปฏิทินการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 ลำ ดับ วัน / เดือน / ปีการดำเนินการ 1 6 ก. ค. - 1 ส. ค. 55 แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2556 2 มิ. ย. - ก. ค. 55 ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนมัธยม และ สถาบันการศึกษาต่างๆ 3 2 ก. ค.- 30 ก. ค. 55 สมัครสอบ gat/pat 1/2556 เวบไซต์ www.niets.or.th 4 13 ก. ค.-31 ส. ค. 55 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา เวบไซต์ www.entry.ubu.ac.th ทุกประเภทการรับ 5 31- ส. ค.-55 ผู้สมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โควตากีฬา โควตาศิลปวัฒนธรรม โควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็นผู้นำฯ โควตารักษ์เกษตร ส่งเอกสารวันสุดท้ายทาง ไปรษณีย์ ( ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ส. ค. 55 ) 6 13 ก. ค. - 10 ก. ย. 55 โรงเรียนตรวจสอบผลการเรียน 4 ภาค และยืนยัน การตรวจสอบผลการเรียนทาง เวบไซต์ www.entry.ubu.ac.th 7 10- ก. ย.-55 วันสุดท้ายในการชำระเงินค่าสมัครบุคคลเข้าศึกษา ทางธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ และ เคาเตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ 8 18- ก. ย.-55 ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งเอกสารและตรวจสอบ คุณสมบัติ ( เฉพาะผู้สมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว ชนบท โควตากีฬา โควตาศิลปวัฒนธรรม โควตา นักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็นผู้นำฯ ) 9 6 ต. ค. - 9 ต. ค. 55 สอบ gat/pat 1/56 10 9- พ. ย.-55 สทศ. ประกาศคะแนน gat/pat 1/56 เวบไซต์ www.niets.or.th 11 19- พ. ย.-55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 12 27- พ. ย.-55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะเภสัช ศาสตร์ และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ โควตาพื้นที่ บริการ พื้นที่อีสาน พื้นที่ภาคอื่น 13 28- พ. ย.-55 สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว ชนบท ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ สาธารณสุข 14 3- ธ. ค.-55 สอบสัมภาษณ์คณะเภสัชศาสตร์ และสาขา สาธารณสุขศาสตร์ 15 4- ธ. ค.-55 สอบสัมภาษณ์โควตาพื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน พื้นที่ ภาคอื่น 16 9- ธ. ค.-55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทุกประเภท โควตา เวบไซต์ www.entry.ubu.ac.th 17 10 ธ. ค. - 27 ธ. ค. 55 ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่ว ประเทศ สนใจเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร. สุกัญญา คลังสินศิริกุล คุณเบญจมาศ บุญเจริญ งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-353541 Web site: www.agri.ubu.ac.thwww.agri.ubu.ac.th คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอันดับ ที่ 19 จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เกษตร โดยเปิดรับนักศึกษาทั้งไทย และต่างชาติ ผลิต บัณฑิตระดับ ปริญญาตรี โท และเอก เพื่อ ไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 1,500 คน ในระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา โดยได้รับการประเมินรับรอง มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 2550 อยู่ในระดับดีมาก ในสาขาเกษตรศาสตร์ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นงานวิจัยและงานเรียน งานสอน โควตารักษ์เกษตร มี ทุนการศึกษา ปีละ 20,000 บาท ตลอดระยะเวลา ในการศึกษา 4 ปี จำนวน 2 ทุน


ดาวน์โหลด ppt  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Agriculture) สาขาวิชาเอก พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google