งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Budgeting ระบบ SP โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงบประมาณ 13 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Budgeting ระบบ SP โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงบประมาณ 13 กรกฎาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 e-Budgeting ระบบ SP โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงบประมาณ 13 กรกฎาคม 2552

2 โครงการ กิจกรรม รายการ การทำงานของระบบ SP

3 ทะเบียนตัวชี้วัดโครงการ ข้อมูลรายละเอียดโครงการ เชื่อมโยงโครงการกับ สาขา SP เชื่อมโยงโครงการกับ สาขา SP รายละเอียดตัวชี้วัด โครงการ รายละเอียดตัวชี้วัด โครงการ เชื่อมโยงโครงการ SP ที่ ได้รับงบประมาณ เชื่อมโยงโครงการ SP ที่ ได้รับงบประมาณโครงการ

4 ทะเบียนตัวชี้วัด โครงการ

5 การเชื่อมโยง สาขา และ ผลผลิต / โครงการ

6 รายละเอียด โครงการ

7 รายละเอียดตัวชี้วัด โครงการ

8 เชื่อมโยงโครงการ SP ที่ได้รับงบประมาณ

9 ทะเบียน กิจกรรม เดิมที่มาจาก Bis ทะเบียนกิจกรรม เดิมที่มาจาก Bis สร้างทะเบียน กิจกรรมใหม่ สร้างทะเบียน กิจกรรมใหม่ ข้อมูลหลัก กิจกรรม ข้อมูลหลัก กิจกรรม หลัก กิจกรรม หลัก กิจกรรม รอง / สนับสนุน / ย่อย กิจกรรม รอง / สนับสนุน / ย่อย ปันส่วนกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม การเชื่อมโยงข้อมูล ระดับกิจกรรม การเชื่อมโยงข้อมูล ระดับกิจกรรม ตัวชี้วัดกิจกรรม กิจกรร ม นำเข้าข้อมูล จากระบบ Bis. นำเข้าข้อมูล จากระบบ Bis.

10 บันทึกทะเบียน กิจกรรมใหม่

11 ทะเบียน กิจกรรมเดิม

12 ข้อมูลหลัก กิจกรรม

13 ปันส่วน กิจกรรม

14 รายละเอียด กิจกรรม

15 การเชื่อมโยง ข้อมูลระดับ กิจกรรม

16 ตัวชี้วัด กิจกรรม ทะเบียนตัวชี้วัด กิจกรรม บันทึกเงินตัวชี้วัด ของกิจกรรม

17 ทะเบียน ตัวชี้วัด กิจกรรม

18 บันทึกเงิน ตัวชี้วัดกิจกรรม

19 ทะเบียน รายการ ทะเบียน รายการ สร้างทะเบียน รายการใหม่ สร้างทะเบียน รายการใหม่ ทะเบียนรายการ เดิมที่มาจาก Bis ทะเบียนรายการ เดิมที่มาจาก Bis บันทึกเงินระดับ รายการ บันทึกเงินระดับ รายการ ข้อมูลหลัก ระดับรายการ ข้อมูลหลัก ระดับรายการ ตรวจสอบ ข้อมูลจาก รายงาน ตรวจสอบ ข้อมูลจาก รายงาน ปิดรอเสนอ / นำส่งข้อมูล ปิดรอเสนอ / นำส่งข้อมูล นำเข้าข้อมูล จาก Bis.. นำเข้าข้อมูล จาก Bis..

20 ทะเบียนรายการเดิม

21 ทะเบียน รายการใหม่

22 ข้อมูลหลัก ระดับรายการ

23 บันทึกเงิน SP ระดับรายการ

24 ปิดรอเสนอ / นำส่งข้อมูล

25 นำเข้าข้อมูลจาก ระบบ Bis

26

27 หากมีข้อสงสัย / ข้อผิดพลาดประการ ใด เกี่ยวกับระบบ SP โปรดติดต่อสอบถาม / แจ้งให้ทราบที่ หมายเลข โทรศัพท์ 0 2273 9376 หรือ โทรศัพท์ 0 2273 9999 ต่อ 1604, 1607, 1615, 1619,1629,1642


ดาวน์โหลด ppt E-Budgeting ระบบ SP โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงบประมาณ 13 กรกฎาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google