งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนบอกองค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ได้ สาระการเรียนรู้ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุลากร คอมพิวเตอร์ ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนบอกองค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ได้ สาระการเรียนรู้ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุลากร คอมพิวเตอร์ ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนบอกองค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ได้ สาระการเรียนรู้ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุลากร คอมพิวเตอร์ ข้อมูล

2 จัดทำโดย นายดนัย มณีวัณณ์ นายโสภณัฐ ขันทอง โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา กรุงเทพมหาคร เขต ๒

3 ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบที่ทำหน้าที่ ประมวลผลข้อมูล ข้อมูล คือ ข้อเท็จจิรงที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้ การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การที่ คอมพิวเตอร์ทำการใดๆ กับข้อมูลให้อยู่ใน รูปแบบที่เป็นประโยชน์ตามความประสงค์ ของผู้ใช้มากขึ้น

4 ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ สำคัญดังต่อไปนี้ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากรคอมพิวเตอร์ (People) ข้อมูล (Data)

5 ข้อมูล อุปกรณ์ นำเข้า คู่มือการ จัดเก็บ ข้อมูล กระบวนง าน บุคลากร คอมพิวเ ตอร์ หน่วย ประมวลผล กลาง โปรแกรม ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ ส่งออก

6 ซอฟท์แวร์ คือ ทรัพยากรอันมีค่าของ องค์กร ต้องมีการจัดเก็บอย่างมี ประสิทธิภาพและปลอดภัย และต้องมี วิธีการให้เรียกใช้ได้อย่างทันการตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ถูกต้อ ง นะ ครับ ถูกต้อ ง นะ ครับ ไม่ ถูกต้อ ง นะครับ ไม่ ถูกต้อ ง นะครับ 3030

7 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ฮาร์ดแวร์ คือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ส่วนต่าง ๆ ที่มีตัวตน สามารถมองเห็นและ จับต้อง ได้ เช่น ซีพียู จอภาพ เมาส์ แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งส่วนเหล่านี้แตะละส่วนจะทำหน้าที่ แตกต่างกันออกไปดังนี้คือ หน่วยรับข้อมูลเข้า เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ หน่วยประมวลผลกลาง ( ซีพียู ) หน่วยแสดงผลข้อมูล หรือหน่วยส่งออก เช่น มอนิเตอร์ ปรินเตอร์

8 อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่ แตกต่าง MouseKeyboardScanner 30 Printers Webcam

9 ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่ง ( โปรแกรม ) ที่สั่งให้ คอมพิวเตอร์ทำงาน จัดเป็นส่วนที่เป็นนามธรรม คือ ไม่มี ตัวตน ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่เป็นส่วนที่จำเป็น ถ้าไม่ มีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานได้ ซอฟต์แวร์ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง และ อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์ หมายถึง ผู้ใช้งานที่ถูกต้องจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของ ซอฟต์แวร์นั้น อาจจะได้รับอนุญาต หรือ ซื้อมา ซอฟต์แวร์นั้นเราแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ 2.2 ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ 2.3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

10 ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ระบบ เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานในส่วนต่าง ๆ ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ประสานงานระหว่าง ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์อื่น

11 ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ เป็นโปรแกรม ที่ทำหน้าที่ช่วยในการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ในหน้าที่เฉพาะด้านบางอย่าง เช่น การตรวจหาและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ การเรียงลำดับข้อมูลเป็นต้น

12 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ได้แก่โปรแกรมที่ใช้ ทำงานตามคำสั่ง หรือตามความต้องการของ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลคำ เช่น Word หรือโปรแกรมคำนวณ เช่น Excel เป็นต้น

13 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่มี ตัวตน สามารถมองเห็นและ จับ ต้องได้ คือความหมายของข้อใด ซอฟท์แ วร์ ฮาร์ดแว ร์ 30

14 บุคลากรคอมพิวเตอร์ บุคลากรคอมพิวเตอร์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ของระบบคอมพิวเตอร์ เพราะแต่เดิมนั้น คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ ใช้ยาก บุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จะต้องมี ความรู้ในระดับผู้ชำนาญการทีเดียว แต่ในปัจจุบันนี้ การใช้งาน คอมพิวเตอร์มีหลายระดับ ในระดับพื้นฐานนั้นการใช้งานจะง่าย มาก เพราะทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สมัยใหม่ได้รับการ ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน เรียกว่า เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ผู้ใช้งานในระดับนี้ เมื่อได้รับการฝึกหัดเพียงเล็กน้อยก็สามารถ เริ่มใช้งานได้ทันที อย่างไรก็ตาม ระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน มักมีการต่อเชื่อมกับเครือข่าย ซึ่งส่วนนี้ยังมีความยุ่งยาก พอสมควร นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่ง เป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดความผิดปกติในการ ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ จึงจำเป็นที่ต้องใช้บุคลากร คอมพิวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรที่มีคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ๆ บุลา กรคอมพิวเตอร์ที่สำคัญได้แก่

15 บุคลากรคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) นักเขียนโปรแกรม (Programmer) วิศวกรระบบ (System Engineer) วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับสูง (Super User) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป (User)

16 ข้อมูล ข้อมูล คือทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร ต้อง มีการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และต้องมีวิธีการให้เรียกใช้ได้อย่างทันการตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การจัดข้อมูลอย่างมีระบบ ใช้ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database Management Program) ดังนั้น ในการจัดเก็บ ข้อมูลจำเป็นต้องศึกษาระบบงานขององค์กรเป็น อย่างดี เพื่อทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล เพื่อให้เรียกใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

17 แบบทดสอบหลังเรียน

18 จงนำรูปภาพต่อไปนี้ไปใส่ ให้ถูกต้อง หน่วยรับข้อมูล เข้า หน่วย ประมวลผล หน่วยแสดงผล 6060

19 6060 จงจับคู่ชนิดของโปรแกรมให้ ถูกต้อง ซอฟท์แวร์ ระบบ ซอฟท์แวร์ ประยุกต์ ซอฟท์แวร์ อรรถประโยชน์ Microsoft Window XP Microsoft Word Microsoft Excel Anti virus Microsoft Window ME

20


ดาวน์โหลด ppt จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนบอกองค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ได้ สาระการเรียนรู้ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุลากร คอมพิวเตอร์ ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google