งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO แนวคิดเกี่ยวกับระบบ สารสนเทศ นางสาวกนกรัตน์ นพ โสภณ SMET

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO แนวคิดเกี่ยวกับระบบ สารสนเทศ นางสาวกนกรัตน์ นพ โสภณ SMET"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO แนวคิดเกี่ยวกับระบบ สารสนเทศ นางสาวกนกรัตน์ นพ โสภณ SMET kamtee@hotmail@com

2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบ สารสนเทศ ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ อาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือเสียง สารสนเทศ (Information) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลและสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และการคาดการณ์ในอนาคตได้ ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การรับรู้และความเข้าใจสารสนเทศจนถึงระดับที่ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้ คือมีความเข้าใจ (Understanding) ในองค์ประกอบต่างๆ จน อาจสร้างเป็นทฤษฎี หรือเป็น แบบจำลองทางความคิด และสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาใน การดำเนินงานได้

3 LOGO ระบบ (System) หมายถึง กลุ่มของส่วนประกอบหรือระบบย่อยต่างๆ ที่ มีการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งส่วนประกอบของระบบประกอบด้วย 1 2 3 4 การนำเข้า (Input) การประมวลผล (Process) ผลลัพธ์ (Output) ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback)

4 นำเข้าข้อมูล ประมวลผล ข้อมูล แสดงผล สารสนเทศ เก็บรักษาข้อมูลและสารสนเทศ ควบคุมกระบวนการ ทรัพยากรข้อมูล ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรซอฟต์แวร์ ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ (Information System) เป็นการนำองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของระบบมาใช้ ในการรวบรวมบันทึกประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม จัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ

5 ระบบสารสนเทศ (Information System) การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ ทรัพยากรเศรษฐกิจ คน เงิน วัตถุดิบ ที่ดิน พลังงาน ข้อมูล กระบวนการผลิต การผลิต การตลาด การเงิน การขาย ฯลฯ ผลผลิต สินค้า การบริการ การจ่ายเงิน สารสนเทศ ฯลฯ นำเข้า (input) ประมวลผล (Process) ผลผลิต (output) สถาบันการเงินสหภาพแรงงาน คู่แข่งขันสังคม องค์กรภาครัฐ ตัวแทนจำหน่าย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น หมายถึงผลสะท้อนกลับ (feedback)

6 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems : MIS) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผลและการ สร้างสารสนเทศขึ้นมาเพื่อ ช่วยในการตัดสินใจ การประสานงาน และการควบคุม 35,000 สมชาย จังหวัด ชลบุรี 35 หน่วย 10,000 บาท การประมวลผล ความรู้ กลั่นกรอง พนักงานขาย : สมชาย จังหวัด ชลบุรี ยอดขายปัจจุบัน : 147 หน่วย = 140,000 บาท ข้อมูล สารสนเทศ

7 LOGO สาเหตุที่ทำให้เกิดสารสนเทศ 1 2 3 4 พัฒนาการของความรู้ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ 5 ความจำเป็นในการใช้สารสนเทศ

8 LOGO ลักษณะของสารสนเทศ 1 2 3 4 ถูกต้องแม่นยำ (Accurate) สมบูรณ์ครบถ้วน (Complete) เข้าใจง่าย (Simple) ทันต่อเวลา (Timely) 5 เชื่อถือได้ (Reliable) 6 7 8 คุ้มราคา (Economical) ตรวจสอบได้ (Verifiable) ยืดหยุ่น (Flexible)

9 LOGO ลักษณะของสารสนเทศ ( ต่อ ) 9 สอดคล้องกับความต้องการ (Relevant) 10 สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) 11 ปลอดภัย (secure)

10 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 1 2 ข้อมูล (Data) 3 การสื่อสารและเครือข่าย (Telecommunication) 45 ซอฟต์แวร์ (Software) กระบวนการทำงาน (Procedure) 6 บุคลากร (People) ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล การสื่อสารและเครือข่าย กระบวนการทำงาน บุคลาก ร

11 1. 2. ความสำคัญของสารสนเทศ องค์การต่างๆ ได้พัฒนาแผนงานและกลยุทธ์ด้านสารสนเทศ เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจและความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใน งานธุรกิจ 3. 4. การท้าทายของเศรษฐกิจโลก การแข่งขันทางการค้า การขยายเครือข่ายทางการค้า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

12 ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 12 ช่วยสร้าง ทางเลือกใน การแข่งขัน 3 ช่วยสนับสนุน การตัดสินใจ 1 ช่วยเพิ่ม คุณภาพชีวิต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน

13 1 2 3 กรณีศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานร้านไอศกรีม Iberry ประโยชน์ที่ร้านไอศกรีม Iberry นำไอทีเข้ามาช่วยการบริหารงาน นอกจากการแก้ปัญหาข้างต้นแล้ว ท่านคิดว่าทางร้านยังได้รับประโยชน์ใดได้บ้าง ท่านคิดว่าในอนาคตร้านไอศกรีม Iberry สามารถนำไอทีเข้ามาช่วยงานด้านใดอีกได้บ้าง จากแนวคิดการนำไอทีมาใช้แก้ปัญหาของผู้บริหารร้านไอศกรีม Iberry นั้น ท่านคิดว่าสามารถนำแนวคิดนี้ไป ประยุกต์ใช้กับธุรกิจใดได้บ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ

14 คำถามแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 1. ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศทั่วๆ ไปมีอะไรบ้าง 2. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (CBIS) คืออะไร มีองค์ประกอบอะไร 3. จงยกตัวอย่างระบบใดๆ มา 1 ระบบ พร้อมทั้งจำแนกส่วนประกอบและเป้าหมาย

15 LOGO kamtee@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO แนวคิดเกี่ยวกับระบบ สารสนเทศ นางสาวกนกรัตน์ นพ โสภณ SMET

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google