งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ
รหัสวิชา การสร้างตารางและสมการคณิตศาสตร์

2 แต่ละตารางจะประกอบไปด้วย
1. ส่วนประกอบของตาราง แต่ละตารางจะประกอบไปด้วย 1. แถว (Row) คือ แถวตามแนวนอน 2. สดมภ์ / คอลัมน์ (Column) คือ แถวตามแนวตั้ง 3. เซลล์ (Cell) คือ ช่องภายในตาราง 1 ช่อง คือ 1 เซลล์ รูปแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของตาราง แบบ 5 คอลัมน์ 4 แถว การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

3 2. สร้างตารางโดยวิธีการต่าง ๆ
2.1 สร้างตารางโดยใช้เมนูคำสั่ง คลิกแท็บ Insert คลิกปุ่ม Table คลิกรายการ Insert Table กำหนด Table Size Number of Columns: 5 Number of rows : 3 คลิก Ok แสดงตาราง 5 คอลัมน์ 3 แถว 3 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

4 2. การสร้างตารางโดยวิธีการต่าง ๆ (ต่อ)
การลบตารางทั้งหมด 1. เลื่อนเมาส์วางด้านบนของคอลัมน์ จะมีลูกศรสีดำ คลิกเมาส์จะมีแถบสีฟ้า 2. คลิกค้างไว้เลื่อนไปทางขวา เลือกทุกคอลัมน์ 3. คลิกปุ่ม cut (ตัด) ตารางจะถูกลบ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

5 2. สร้างตารางโดยวิธีการต่าง ๆ (ต่อ)
2.2 สร้างตารางโดยใช้ปุ่มเครื่องมือ คลิกปุ่ม Table ตาราง เลือกจำนวนช่องตารางและแถว 4 คอลัมน์ 3 แถว และคลิกเมาส์ช่องสุดท้าย 3. จะได้ตาราง 4 คอลัมน์ 3 แถว การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

6 2. สร้างตารางโดยวิธีการต่าง ๆ (ต่อ)
2.3 สร้างตารางโดยใช้ปุ่มเครื่องมือวาดตาราง คลิกเมาส์แล้วลากบรรทัดแรก คลิกปุ่ม Table ลากเส้นแบ่งคอลัมน์ 2 คอลัมน์ ลากเส้นเพิ่มแถว 1 แถว ลากเพิ่มแถวอีก 1 แถว จะได้ผลลัพธ์ ตาราง 3 คอลัมน์ 3 แถว คลิกปุ่ม Draw Table การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

7 2. สร้างตารางโดยวิธีการต่าง ๆ (ต่อ)
2.4 สร้างตารางด้วยแม่แบบตาราง 1. คลิกแท็บ Insert 2. คลิกปุ่ม 3. คลิก Quick Tables 4. เลื่อนแถบเลื่อน 5. เลือกแบบตารางที่ต้องการ 6. คลิกแท็บ Design 7. เลือกการแรเงาสีพื้นหลัง Shading หรือ เลือกเส้นขอบล่าง Borders การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

8 2. สร้างตารางโดยวิธีการต่าง ๆ (ต่อ)
2.5 แปลงข้อความเป็นตาราง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

9 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3. การปรับแต่งตาราง 3.1 การเลือกเซลล์ นำเมาส์วางมุมล่างซ้ายของเซลล์ มีลูกศรสีดำ 2. คลิกเมาส์เลือกเซลล์ ให้มีแถบสีฟ้า หากต้องการหลายเซลล์ ลากเมาส์ต่อไปยังเซลล์สุดท้าย 3.2 การเลือกแถว นำเมาส์วางมุมล่างซ้ายของแถว คลิกเมาส์เลือกแถว หากต้องการหลายแถว ลากเมาส์ต่อไปจนถึงแถวที่ต้องการ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

10 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3. การปรับแต่งตาราง 3.3 การเลือกคอลัมน์ นำเมาส์วางด้านบนของคอลัมน์ ปรากฏแถบสีฟ้าทั้งคอลัมน์ 3. หากต้องการหลายคอลัมน์ คลิกเมาส์ลากไปทางขวา จนถึงคอลัมน์สุดท้าย การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

11 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3. การปรับแต่งตาราง 3.4 การปรับแถวและคอลัมน์ด้วยเมาส์ 1. เลื่อนเมาส์วางสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ มุมล่างขวา จะปรากฏลูกศร 2 หัว คลิกเมาส์ค้างไว้ลาก เพื่อปรับขนาดของตาราง 2. เลื่อนเมาส์วางเส้นแบ่งคอลัมน์ ให้ปรากฏ ลูกศร 2 หัว คลิกเมาส์ค้างไว้ ลากไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อปรับคอลัมน์ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

12 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3. การปรับแต่งตาราง 3.4 การปรับแถวและคอลัมน์ด้วยเมาส์ 3. เลื่อนเมาส์วางเส้นแบ่งแถว จะปรากฏลูกศร 2 หัว คลิกเมาส์ค้างไว้ ลากขึ้นหรือลง เพื่อปรับขนาดของแถว การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

13 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3. การปรับแต่งตาราง 3.5 การเพิ่มแถวด้วยคีย์บอร์ด การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

14 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3. การปรับแต่งตาราง การเพิ่มคอลัมน์ด้วยเมนูคำสั่ง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

15 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3. การปรับแต่งตาราง การเพิ่มแถวด้วยปุ่มเครื่องมือ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

16 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3. การปรับแต่งตาราง 3.6 การเพิ่มคอลัมน์ด้วยเมนูคำสั่ง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

17 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3. การปรับแต่งตาราง 3.7 การเพิ่มเซลล์ใหม่ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

18 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3. การปรับแต่งตาราง 3.8 การลบเซลล์ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

19 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3. การปรับแต่งตาราง 3.9 การลบแถวด้วยเมนูคำสั่ง หรือปุ่มเครื่องมือ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

20 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3. การปรับแต่งตาราง 3.10 การลบคอลัมน์ด้วยเมนูคำสั่งหรือปุ่มเครื่องมือ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

21 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3. การปรับแต่งตาราง 3.11 การปรับความกว้างของคอลัมน์ 1. เลื่อนเมาส์วางที่เส้นขอบ 2. ปรากฏลูกศร 2 หัว คลิกเมาส์ค้างไว้ ลากไปทางขวา เพื่อขยายความ กว้างของคอลัมน์ 3. คลิกเมาส์ค้างไว้ ลากไปทางซ้าย เพื่อลดขนาดของคอลัมน์ 1 2 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

22 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3. การปรับแต่งตาราง 3.12 การปรับความสูงของแถว 1. เลื่อนเมาส์วางที่เส้นขอบด้านล่าง 2. ปรากฎลูกศร 2 หัวคลิกเมาส์ค้างไว้ ลากเส้นขอบลง เพื่อเพิ่มความสูงของแถว 3. คลิกเมาส์ค้างไว้ ลากเส้นขอบขึ้น เพื่อลดความสูงของแถว 2 1 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

23 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3. การปรับแต่งตาราง 3.13 การปรับความกว้างคอลัมน์เท่ากัน การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

24 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3. การปรับแต่งตาราง 3.14 การปรับความสูงของแถวเท่ากัน การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

25 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3. การปรับแต่งตาราง 3.15 การรวมเซลล์หรือผสานเซลล์ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

26 3. การปรับแต่งตาราง (ต่อ)
3.16 การแยกเซลล์ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

27 3. การปรับแต่งตาราง (ต่อ)
3.17 การแยกตาราง (Split Table) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

28 4. การจัดรูปแบบตารางสำเร็จรูป
4.1 จัดรูปแบบตารางสำเร็จรูป การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

29 4. การจัดรูปแบบตารางสำเร็จรูป
4.2 การแปลงตารางกับข้อความ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

30 4.3 การทำงานกับตารางด้วยเครื่องมือตาราง
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

31 4.3 การทำงานกับตารางด้วยเครื่องมือตาราง
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

32 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
การเรียงลำดับข้อมูล การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

33 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
การหาผลรวมอัตโนมัติ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

34 6. การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

35 รหัสวิชา จบการนำเสนอ การสร้างตารางและสมการคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google