งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2204-2108 การสร้างตารางและสมการคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2204-2108 การสร้างตารางและสมการคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2204-2108 การสร้างตารางและสมการคณิตศาสตร์

2 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 1. แถว (Row) คือ แถวตามแนวนอน 2. สดมภ์ / คอลัมน์ (Column) คือ แถวตามแนวตั้ง 3. เซลล์ (Cell) คือ ช่องภายในตาราง 1 ช่อง คือ 1 เซลล์ แต่ละตารางจะประกอบไปด้วย 1. ส่วนประกอบของตาราง รูปแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของตาราง แบบ 5 คอลัมน์ 4 แถว

3 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 2. สร้างตารางโดยวิธีการต่าง ๆ 2.1 สร้างตารางโดยใช้เมนูคำสั่ง 1. คลิกแท็บ Insert 2. คลิกปุ่ม Table 3. คลิกรายการ Insert Table 4. กำหนด Table Size Number of Columns: 5 Number of rows : 3 5. คลิก Ok 6. แสดง ตาราง 5 คอลัมน์ 3 แถว 3

4 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 2. การสร้างตารางโดยวิธีการต่าง ๆ (ต่อ) 1. เลื่อนเมาส์วางด้านบนของคอลัมน์ จะมีลูกศรสีดำ คลิกเมาส์จะมีแถบสีฟ้า 2. คลิกค้างไว้เลื่อนไปทางขวา เลือกทุกคอลัมน์ 3. คลิกปุ่ม cut ( ตัด ) ตารางจะถูกลบ การลบตารางทั้งหมด

5 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 2. สร้างตารางโดยวิธีการต่าง ๆ (ต่อ) 1.คลิกปุ่ม Table ตาราง 2.เลือกจำนวนช่องตารางและแถว 4 คอลัมน์ 3 แถว และคลิกเมาส์ช่อง สุดท้าย 3. จะได้ตาราง 4 คอลัมน์ 3 แถว 2.2 สร้างตารางโดยใช้ปุ่มเครื่องมือ

6 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 2. สร้างตารางโดยวิธีการต่าง ๆ (ต่อ) 2.3 สร้างตารางโดยใช้ปุ่มเครื่องมือวาดตาราง คลิกปุ่ม Table คลิกปุ่ม Draw Table คลิกเมาส์แล้วลากบรรทัดแรก ลากเส้นแบ่งคอลัมน์ 2 คอลัมน์ ลากเส้นเพิ่มแถว 1 แถว ลากเพิ่มแถวอีก 1 แถว จะได้ผลลัพธ์ ตาราง 3 คอลัมน์ 3 แถว

7 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 2. สร้างตารางโดยวิธีการต่าง ๆ (ต่อ) 2.4 สร้างตารางด้วยแม่แบบตาราง 1. คลิกแท็บ Insert 2. คลิก ปุ่ม 3. คลิก Quick Tables 4. เลื่อนแถบ เลื่อน 5. เลือกแบบ ตารางที่ต้องการ 6. คลิกแท็บ Design 7. เลือกการแรเงาสีพื้น หลัง Shading หรือ เลือกเส้นขอบล่าง Borders

8 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 2. สร้างตารางโดยวิธีการต่าง ๆ (ต่อ) 2.5 แปลงข้อความเป็นตาราง

9 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 3. การปรับแต่งตาราง 1.นำเมาส์วางมุมล่างซ้ายของเซลล์ มีลูกศรสีดำ 2. คลิกเมาส์เลือกเซลล์ ให้มีแถบสีฟ้า หากต้องการหลายเซลล์ ลากเมาส์ต่อไปยังเซลล์สุดท้าย 3.1 การเลือกเซลล์ 3.2 การเลือกแถว 1. นำเมาส์วางมุมล่างซ้ายของแถว คลิกเมาส์เลือกแถว 2. หากต้องการหลายแถว ลากเมาส์ต่อไปจนถึงแถวที่ต้องการ

10 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 1.นำเมาส์วางด้านบนของคอลัมน์ 2.ปรากฏแถบสีฟ้าทั้งคอลัมน์ 3. หากต้องการหลายคอลัมน์ คลิกเมาส์ลากไปทางขวา จนถึงคอลัมน์สุดท้าย 3.3 การเลือกคอลัมน์ 3. การปรับแต่งตาราง

11 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 3.4 การปรับแถวและคอลัมน์ด้วยเมาส์ 3. การปรับแต่งตาราง 1. เลื่อนเมาส์วางสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ มุมล่างขวา จะปรากฏ ลูกศร 2 หัว คลิกเมาส์ค้างไว้ลาก เพื่อปรับขนาดของตาราง 2. เลื่อนเมาส์วางเส้นแบ่งคอลัมน์ ให้ปรากฏ ลูกศร 2 หัว คลิกเมาส์ค้างไว้ ลากไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อปรับคอลัมน์

12 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 3.4 การปรับแถวและคอลัมน์ด้วยเมาส์ 3. การปรับแต่งตาราง 3. เลื่อนเมาส์วางเส้นแบ่งแถว จะปรากฏลูกศร 2 หัว คลิกเมาส์ค้างไว้ ลากขึ้นหรือลง เพื่อปรับขนาดของแถว

13 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 3.5 การเพิ่มแถวด้วยคีย์บอร์ด 3. การปรับแต่งตาราง

14 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 3. การปรับแต่งตาราง การเพิ่มคอลัมน์ด้วยเมนูคำสั่ง

15 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ การเพิ่มแถวด้วยปุ่มเครื่องมือ 3. การปรับแต่งตาราง

16 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 3. การปรับแต่งตาราง 3.6 การเพิ่มคอลัมน์ด้วยเมนูคำสั่ง

17 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 3.7 การเพิ่มเซลล์ใหม่ 3. การปรับแต่งตาราง

18 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 3.8 การลบเซลล์ 3. การปรับแต่งตาราง

19 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 3.9 การลบแถวด้วยเมนูคำสั่ง หรือปุ่มเครื่องมือ 3. การปรับแต่งตาราง

20 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 3.10 การลบคอลัมน์ด้วยเมนูคำสั่งหรือปุ่มเครื่องมือ 3. การปรับแต่งตาราง

21 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 1. เลื่อนเมาส์วางที่เส้นขอบ 2. ปรากฏลูกศร 2 หัว คลิกเมาส์ค้างไว้ ลากไปทางขวา เพื่อขยายความ กว้างของคอลัมน์ 3. คลิกเมาส์ค้างไว้ ลากไปทางซ้าย เพื่อลดขนาดของคอลัมน์ 3.11 การปรับความกว้างของคอลัมน์ 3. การปรับแต่งตาราง 12

22 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 1. เลื่อนเมาส์วางที่เส้นขอบด้านล่าง 2. ปรากฎลูกศร 2 หัวคลิกเมาส์ค้างไว้ ลากเส้นขอบลง เพื่อเพิ่มความสูง ของแถว 3. คลิกเมาส์ค้างไว้ ลากเส้นขอบขึ้น เพื่อลดความสูงของแถว 3.12 การปรับความสูงของแถว 3. การปรับแต่งตาราง 12

23 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 3.13 การปรับความกว้างคอลัมน์เท่ากัน 3. การปรับแต่งตาราง

24 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 3.14 การปรับความสูงของแถวเท่ากัน 3. การปรับแต่งตาราง

25 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 3.15 การรวมเซลล์หรือผสานเซลล์ 3. การปรับแต่งตาราง

26 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 3.16 การแยกเซลล์ 3. การปรับแต่งตาราง (ต่อ)

27 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 3.17 การแยกตาราง (Split Table) 3. การปรับแต่งตาราง (ต่อ)

28 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 4.1 จัดรูปแบบตารางสำเร็จรูป 4. การจัดรูปแบบตารางสำเร็จรูป

29 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 4.2 การแปลงตารางกับข้อความ 4. การจัดรูปแบบตารางสำเร็จรูป

30 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 4.3 การทำงานกับตารางด้วยเครื่องมือตาราง

31 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 4.3 การทำงานกับตารางด้วยเครื่องมือตาราง

32 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ การเรียงลำดับข้อมูล

33 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ การหาผลรวมอัตโนมัติ

34 การใช้โปรแกรมประมวลผล คำ 6. การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์

35 จบการนำเสนอ รหัสวิชา 2201-2108 การสร้างตารางและสมการคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2204-2108 การสร้างตารางและสมการคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google