งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีชี วภาพ.... หรือผลผลิตจาก สิ่งมีชีวิตมาใช้ หรือมาปรับเปลี่ยนและ ประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อ มนุษย์ในด้านต่างๆ เป็นความรู้หรือวิชาการที่สามารถนำสิ่งมีชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีชี วภาพ.... หรือผลผลิตจาก สิ่งมีชีวิตมาใช้ หรือมาปรับเปลี่ยนและ ประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อ มนุษย์ในด้านต่างๆ เป็นความรู้หรือวิชาการที่สามารถนำสิ่งมีชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เทคโนโลยีชี วภาพ.... หรือผลผลิตจาก สิ่งมีชีวิตมาใช้ หรือมาปรับเปลี่ยนและ ประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อ มนุษย์ในด้านต่างๆ เป็นความรู้หรือวิชาการที่สามารถนำสิ่งมีชีวิต

4 หรื อ การปรับปรุงพันธุ์ พืช สัตว์ เพื่อให้มีผลผลิตมากขึ้น คุณภาพดีขึ้น หรือการนำสมุนไพรมาใช้ รักษาโรค บำรุงสุขภาพ

5 เทคโนโลยีชีวภา พแบบดั้งเดิม เทคโนโลยีชีวภา พสมัยใหม่

6 เทคโนโลยีชีวภา พแบบดั้งเดิม (Classical Biotechnology) เป็นเทคโนโลยีที่มีมา นานมากแล้ว

7

8 เทคโนโลยีชีวภา พสมัยใหม่ (Modern Biotechnology) คือการใช้กระบวนการทาง พันธุศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง ลักษณะตามที่ต้องการ และมีประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม โดยที่มีวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ เป็นรากฐาน

9

10

11 ด้าน การแพท ย์ ด้าน สิ่งแวดล้อม ด้าน การเกษต ร ด้าน อุตสาหกรรม อาหาร

12 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในด้านเกษตร

13

14

15 GMO (Genetically Modified Organism ) จีเอ็มโอคือ อะไร ? GMO คือสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ที่ได้จากการ เปลี่ยนถ่ายหน่วยพันธุกรรม (gene)

16 เพื่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่มีคุณลักษณะ ตามต้องการ ที่เกิดจากการตัดเอายีนของ สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาใส่เข้าไปในยีนของ สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งปกติไม่เคยผสมพันธุ์กันได้ในธรรมชาติ

17 นำยีนจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งมาใส่ในยีนของถั่วเหลือง เพื่อให้ถั่ว เหลืองทนทานต่อยาปราบวัชพืช ฉันเข้มแข็ง ไม่กลัวแมลง ฉันให้ผลผลิตดี เช่น นำยีนทนความหนาวเย็นจากปลาขั้วโลก มาผสมกับ มะเขือเทศ เพื่อให้มะเขือเทศปลูกในที่ที่อากาศหนาวได้ นำยีนจากไวรัสมาใส่ในมะละกอเพื่อให้มะละกอต้านทานโรค ไวรัสใบด่าง วงแหวนได้

18 แต่ขณะนี้นิยมการเปลี่ยนถ่ายหน่วยพันธุกรรม ของพืช เพราะได้ประโยชน์ในทาง เศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังทำได้ง่ายกว่าและ สามารถศึกษาผลกระทบที่ได้จากหลายชั่วอายุ ของพืช โดยใช้เวลาน้อยกว่าการศึกษาในสัตว์ ซึ่งแต่ละชั่วอายุสัตว์ จะต้องใช้เวลานาน สิ่งมีชีวิตนี้อาจจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ได้

19 ตัวอย่าง G M O การนำเอาชิ้นส่วนดีเอนเอ หรือยีน ที่ มีคุณสมบัติที่ต้องการจากสิ่งที่มีชีวิต หนึ่งแล้ว นำไปใส่ไว้ในเซลล์ของอีก สิ่งที่มีชีวิตหนึ่งเพื่อให้เกิดการรวมตัว ใหม่ของยีนในเซลล์นั้น ฉันเข้มแข็ง ไม่กลัวแมลง ฉันให้ผลผลิตดี

20 การโคลน แกะดอลลี่

21 โดยใช้เซลล์จากเต้านมของแกะหน้าขาวตัวหนึ่งซึ่ง เจริญเต็มที่ ดูดเอานิวเคลียสของเซลล์ออกมา แล้วนำไปใส่ในไข่ที่ดูดมาจากรังไข่ของแกะหน้าดำ ซึ่งได้ดูดเอานิวเคลียสทิ้งไป เมื่อนำไปใส่แล้วก็นำเซลล์ที่ได้ไปใส่ในโพรงมดลูก ของแกะหน้าดำตัวเดิม ให้เกิดการฝังตัวและตั้งครรภ์ได้ เมื่อครบกำหนด ออกมาลูกของแกะหน้าดำที่คลอดออกมา กลับกลายเป็นแกะหน้าขาว ที่มีลักษณะทาง พันธุกรรมเหมือนกับแกะหน้าขาวเจ้าของเซลล์เต้า นมทุกประการ  เป็นครั้งแรกที่สามารถทำให้เกิดการสืบพันธุ์ โดยไม่อาศัยเพศ

22 การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ (Tissue Culture)

23 การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช คือการนำเอาเซลล์หรือ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะบางส่วน ของพืช เช่น ยอด ลำต้น ใบ ราก ส่วนต่างๆ ของดอกหรือ ผลมาเพาะเลี้ยงบนอาหาร สังเคราะห์ ในสภาพปลอด เชื้อ

24 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในด้านสิ่งแวดล้อม

25 การนำจุลินทรีย์มาเพาะเลี้ยง เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในการย่อยสลายขยะและควบคุมคุณภาพของน้ำเสีย การผลิตปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี ในการย่อยสลายของเสีย ในดินให้มีขนาดเล็กลงและพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ การลดการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยการ พัฒนาพันธุ์พืชที่ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอันตราย เช่น สารกัมมันตรังสี การสกัดสารออกฤทธิ์จากสะเดาเพื่อใช้กำจัดศัตรูพืช การฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มโดยการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ปลูกได้ในพื้นที่ ที่มีความเค็มสูง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น

26 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในด้านอุตสาหกรรมอาหาร

27 เช่น 1. การแปรรูปอาหารโดยใช้จุลินทรีย์ เช่น - การหมัก - การดองพืชผักผลไม้ - การผลิตนมเปรี้ยว - การผลิตแหนม - ซีอิ้ว - เต้าเจี้ยว 2. การใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เช่น - การผลิตเบียร์ - ไวน์ - ไวน์ผลไม้ - เหล้า - สาโท - กระแช่ 3. การนำจุลินทรีย์มาผลิตเอนไซม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 4. การผลิตกรดอินทรีย์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในอุตสาหกรรมอาหาร 5. การพัฒนาพืชอาหารสายพันธุ์ใหม่ให้มีวิตามิน แร่ธาตุและ คุณค่าทางโภชนาการที่มากกว่าพืชอาหารปกติหรือมีส่วนประกอบ ของสารอาหารที่จำเป็น ต่อร่างกายเพิ่มขึ้น เทคโนโลยีชีวภาพในด้าน อุตสาหกรรมอาหาร

28 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านการแพทย์

29 “ เทคโนโลยีชีวภาพทาง การแพทย์ ” เป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อชีวิตและ สุขภาพของประชากรโลก เป็น เทคโนโลยีที่มีผลต่ออุตสาหกรรม ยา และระบบสุขภาพ ซึ่งมี ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ของทุกประเทศ

30


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีชี วภาพ.... หรือผลผลิตจาก สิ่งมีชีวิตมาใช้ หรือมาปรับเปลี่ยนและ ประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อ มนุษย์ในด้านต่างๆ เป็นความรู้หรือวิชาการที่สามารถนำสิ่งมีชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google