งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปความก้าวหน้า Group 2 Preprocessing Unit April 30, 2004 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปความก้าวหน้า Group 2 Preprocessing Unit April 30, 2004 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปความก้าวหน้า Group 2 Preprocessing Unit April 30, 2004 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC)

2

3 สรุปความก้าวหน้า CORRELATOR 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC)

4 *** S=Sample, H=Hold โครงสร้างของคอรีเลเตอร์แบบมิกซ์ - ซิกแนล ปรับปรุงโครงสร้างเป็น แบบขนาน สามารถกำจัด สัญญาณรบกวนสะสมได้ โครงสร้างแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน แอนะลอก และดิจิตอล ส่วนแอนะลอกเป็นวงจร กรองแบบ FIR ใช้เทคนิค SI ส่วนดิจิตอลใช้หมุนค่า ส. ป. ส. ให้ส่วนแอนะลอก เทคนิคสวิตช์กระแสไม่ สามารถสุ่มสัญญาณใหม่พร้อม กับคงค่าสัญญาณเก่าได้ จึง ต้องเพิ่มจำนวนแท็ปขึ้นอีก 1 แท็ป ส่วน S/H กับตัวคูณ สามารถสร้างรวมกันได้ เพื่อ ลดกำลังงานลงครึ่งหนึ่ง 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC)

5 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) เทคนิค SI สำหรับการสร้าง SHC รวมกับ Multiplier แบบหลายบิต ทรานซิสเตอร์แบบ Source Follower ตัวบน ช่วยควบคุมกระแสให้นิ่ง ไม่เปลี่ยนแปลง ตามการ เปลี่ยนแปลงของ แหล่งจ่ายศักดา โครงสร้างเป็นแบบผลต่าง ที่สมมาตรกัน ขณะสุ่มสัญญาณสวิตช์ชุดบนจะปิด หมด ขณะคงค่าสัญญาณสวิตช์จะถูกควบคุมโดยค่า สัมประสิทธิ์ ส่วนควบคุมค่า สัมประสิทธิ์ ส่วนกลับ เครื่องหมาย สร้าง SHC รวมกับตัวคูณเพื่อช่วยลดกำลังงานลง ครึ่งหนึ่ง

6 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) ความคืบหน้า กำลังจำลองโมดูลขนาด 32 แท็ป จำนวน 4 โมดูล ที่ต่อร่วมกันเพื่อสร้าง เป็นคอรีเลเตอร์ขนาด 128 แท็ป (65%) กำลังจำลองวงจรส่วนดิจิตอลที่ใช้ ควบคุม (30%)

7 สรุปความก้าวหน้า Cell Search 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC)

8 งานที่รับผิดชอบ  Cellsearch Simulation 80%  Implement Cellsearch in FPGA chip 50%  Interface with TMS320C6416 DSK 10%  Interface with ADC and DAC Board 10% 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) ความก้าวหน้า

9 งานที่ทำในปัจจุบัน 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) - Cellsearch Simulation เหลือในส่วนของการปรับ Algorithm ให้สามารถทนทานต่อ Doppler Effect ได้ - Design Block Diagram การต่อกันระหว่าง FPGA Development Board กับ TMS320C6416 DSK และ ADC, DAC Board

10 TMS320C6416 DSK McBSP I/Q Sync. EMIF SF CodeNum Digital I/O JTA G PROM Boot Load & Save SDRAM XC2V1000 FPGA RS2 32 MAP Clock Source Cell Search Rake Receiver FIR Filter ADC Control DAC Control DS-KIT-MBLAZE-V2-EURO I - Data THS0842 ADC THS0842 EVM Buffer 6 - SMB Connec tor Q - Data Buffer QQ II 6 6 I Q I - Data DAC2902 DAC DAC2902 EVM 6 - SMA Connec tor Q - Data QQ II 12 I Q Oscillator 2 x 15.36 MHz clk 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) งานที่ทำในปัจจุบัน Digital I/O

11 แผนงานที่จะทำในอนาคต 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) DecNovAugMar Fe b JulOct Se p JunMayAprJan Interface with ADC and DAC Board Interface with TMS320C6416 DSK Implement Cellsearch in FPGA chip Cellsearch Simulation 2004 Jobs

12 สรุปความก้าวหน้า Path Search & Rake Receiver 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC)

13 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) งานที่รับผิดชอบ  Implementation of Rake receiver (0%)  Simulation for Rake receiver  Multipath Searcher (60%)  Channel Estimation (40%)  Rake receiver (40%)

14 ปัญหาที่พบ 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC)  เนื่องจากผลการ Simulation ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบให้ค่า BER สูงอยู่มาก จึงต้องทำการปรับปรุง ขั้นตอนวิธีในแต่ละฟังก์ชันการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพและความถูกต้องมาก ขึ้น  เนื่องจากอินพุตที่ใช้ในการทดสอบ นำมาจาก Demo ของ Matlab 6.5 ซึ่ง ไม่สามารถตรวจสอบคุณลักษณะของ แบบจำลองช่องสัญญาณที่ใช้ในการ ทดสอบได้

15 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) งานที่ทำในปัจจุบัน  นำ Model ของช่องสัญญาณจาก WEEP Simulator มาใช้ในการจำลอง ช่องสัญญาณ เพื่อความยืดหยุ่นและ ง่ายในการตรวจสอบลักษณะของ ช่องสัญญาณ  ทำการปรับปรุงขั้นตอนวิธีของ Multipath Searcher โดยทดลองนำ Partial Correlator มาทดสอบเพื่อช่วย ลดผลอันเนื่องจาก Frequency offset และ Doppler frequency

16 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) งานที่ทำในปัจจุบัน XXXXXX … Received signal Reference signal … XX … XX … XX … … Noncoherent or Differential Combining Received signal Reference signal

17 แผนงานที่จะทำในอนาคต 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) Channel estimation, Integration,and System performance testing Multipath searcher & Fine-finger tracking มิ. ย. พ.ค.พ.ค. Simulation jobs

18 สรุปความก้าวหน้า WEEP Simulator 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC)

19 WCDMA Simulator 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC)

20 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) Simulator Operation

21 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) งานที่ได้ดำเนินการแล้ว ได้ทำการสร้างในส่วนของการแสดงผล –Sliding window sink Scope window sink –Constellation Window Sink 2-dimensional signal constellation Eye diagram สร้างพารามิเตอร์ และ เมนูที่จำเป็นสำหรับ การแสดงผล –Label, Graph Title, Axis, etc... –Graph Update Period - User defined scaling (Zoom-in & Zoom-out) Total Progress ~ 75%

22 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) งานที่ต้องดำเนินการต่อ 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless Consortium (TWC) Testing Combine the remaining blocks มิ. ย. พ.ค.พ.ค. Simulation jobs


ดาวน์โหลด ppt สรุปความก้าวหน้า Group 2 Preprocessing Unit April 30, 2004 30 เมษายน 2547 3G Research Project 3G Research Project Thai Wireless Consortium (TWC) Thai Wireless.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google