งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Static Libraries ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์. Static Libraries It is the simplest form of library. It is a collection of object files kept together in a ready-to-use.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Static Libraries ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์. Static Libraries It is the simplest form of library. It is a collection of object files kept together in a ready-to-use."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Static Libraries ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์

2 Static Libraries It is the simplest form of library. It is a collection of object files kept together in a ready-to-use form. To use its functions: –include the header that declares the function. –Compile and link to the library. Know as “archives” name end with.a such as cgihtml.a Use “ar” command to create the static library.

3 Steps to create a static library. Create functions in files, such as: fred.c, bill.c then compile to get its object file like: fred.o bill.o etc. Create a header file which include function prototype of all functions in the library. Test the completeness of the object files. Use command as: –ar crv liba bill.o fred.o On some systems must use: (No need for Linux.) –ranlib lib.a

4 Disadvantage of static libraries. Many copies of the same functions in memory. UNIX also support shared libraries. (Not in our scope!). Named: –/lib/libc.so.N (N represent version number.) –/lib/libc.sa (Reference to share codes, not library itself.) Use command: (See which share library need by program). –ldd /usr/local/apache/bin/httpd

5 Lab01 กำหนด files ต่างๆ ไว้ให้ที่ : –http://lecture.compsci.buu.ac.th/~f44213/sa mples/lab01/ ให้เขียน Makefile เพื่อสร้าง static library ชื่อเดียวกับ loginID ของท่านตามด้วย.a เช่น sc439999.a จาก files ที่กำหนดให้ ตรวจดูขนาดของ file ว่าเป็น 44578 bytes แล้วเก็บไว้ที่ web directory รายวิชานี้ของ ท่าน เขียนรายงานผลการศึกษาทดลองครั้งนี้แล้ว ส่งมากับ mail ที่ –f44213@lecture.compsci.buu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt Static Libraries ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์. Static Libraries It is the simplest form of library. It is a collection of object files kept together in a ready-to-use.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google