งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ฟังก์ชัน เสรี ชิโนดม PHP ProgrammingFunction - 2 นิยาม ฟังก์ชันคือส่วนของโปรแกรมที่ทำงานเสร็จสิ้น ภายในตัวเอง มีลักษณะเหมือนกับโปรแกรมย่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ฟังก์ชัน เสรี ชิโนดม PHP ProgrammingFunction - 2 นิยาม ฟังก์ชันคือส่วนของโปรแกรมที่ทำงานเสร็จสิ้น ภายในตัวเอง มีลักษณะเหมือนกับโปรแกรมย่อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ฟังก์ชัน เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th

2 PHP ProgrammingFunction - 2 นิยาม ฟังก์ชันคือส่วนของโปรแกรมที่ทำงานเสร็จสิ้น ภายในตัวเอง มีลักษณะเหมือนกับโปรแกรมย่อย สับรูทีน (subroutine) ภาษา PHP มีฟังก์ชันที่เตรียมให้ใช้งาน 2 ชนิด คือ Library Function คือ ฟังก์ชันที่ภาษา PHP สร้างไว้ เรียบร้อยแล้ว สามารถเรียกใช้ได้ทันที ฟังก์ชันที่ผู้ใช้โปรแกรมเขียนขึ้นเอง (User-defined functions)

3 PHP ProgrammingFunction - 3 ฟังก์ชันที่ผู้ใช้โปรแกรมเขียนขึ้นเอง (User-defined functions) การสร้างฟังก์ชันขึ้นใช้เอง มีรูปแบบดังนี้ function function_name ([parameterList]) { รายการชุดข้อความคำสั่ง... [return ค่าที่ต้องการส่งกลับ] }

4 PHP ProgrammingFunction - 4 ตัวอย่าง ไฟล์ func-1.php This is a test

5 PHP ProgrammingFunction - 5 การเรียกใช้ฟังก์ชัน การเรียกใช้ฟังก์ชันโดยไม่มีการส่งพารามิเตอร์ function_name(); การเรียกใช้ฟังก์ชันโดยมีการส่งพารามิเตอร์ function_name(para1,para2,…);

6 PHP ProgrammingFunction - 6 การเรียกใช้ฟังก์ชัน

7 PHP ProgrammingFunction - 7 การส่งค่ากลับของฟังก์ชัน ฟังก์ชันจะให้ค่ากลับคืนหรือไม่ก็ได้ ถ้าต้องการให้ค่า กลับคืนจากการทำงานของฟังก์ชัน จะใช้คำสั่ง return การเรียกใช้ฟังก์ชัน ทำได้โดยการอ้างถึงชื่อของ ฟังก์ชันที่ต้องการโดยที่คำสั่งที่เรียกใช้นั้นจะอยู่ก่อน หรือหลังฟังก์ชันที่ถูกเรียกก็ได้

8 PHP ProgrammingFunction - 8 การส่งค่ากลับของฟังก์ชัน ตัวอย่าง ไฟล์ func-3.php

9 PHP ProgrammingFunction - 9 Figure 4-2

10 PHP ProgrammingFunction - 10 การผ่านค่าพารามิเตอร์ให้กับฟังก์ชัน การผ่านค่าไปยังฟังก์ชันมี 2 วิธี 1.Call by values ตัวแปรรับค่ามาแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงค่าจะไม่มีการ ส่งกลับคืน 2.Call by reference การส่งข้อมูลในกรณีนี้ตัวแปรพารามีเตอร์ที่รับค่าจะต้อง นำหน้าด้วยเครื่องหมาย “&” กรณีนี้จะทำให้ตัวแปรที่ทำหน้าที่ ส่งค่าและตัวแปรที่ทำหน้าที่รับค่าอ้างอิงที่อยู่ของข้อมูลเดียวกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรพารามีเตอร์ในฟังก์ชันก็จะ มีผลทำให้ค่าของตัวแปรอาร์กิวเมนต์ที่ส่งไปให้โปรแกรม เปลี่ยนไปด้วย

11 PHP ProgrammingFunction - 11 ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ a = 10 ตัวอย่าง ไฟล์ func-4.php

12 PHP ProgrammingFunction - 12 ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ a = 11 ตัวอย่าง ไฟล์ func-5.php

13 PHP ProgrammingFunction - 13 ตัวอย่าง ไฟล์ func-6.php การสลับค่าของตัว แปรสองตัวด้วยฟังก์ชัน swap()

14 PHP ProgrammingFunction - 14 มีข้อสงเกตอยู่ว่า การใช้ call-by-reference ไม่ จำเป็นต้องทำตอนนิยามฟังก์ชันเท่านั้น แต่อาจจะทำ ตอนผ่านตัวแปรเมื่อเรียกใช้งานจริง ตัวอย่างเช่น

15 PHP ProgrammingFunction - 15 การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรพารามิเตอร์ เราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่าง This line is blue – size 2. This line is blue – size 4.

16 PHP ProgrammingFunction - 16 ขอบเขตของตัวแปร มี 2 แบบ คือ 1.Global scopeเมื่อกำหนดตัวแปรแบบนี้ แล้วสามารถเรียกใช้ได้ทุกส่วนของโปรแกรมและค่า ของตัวแปรนั้นยังอยู่จนกว่าโปรแกรมนั้นจะจบหรือ หยุดทำงาน 1.1โดยใช้คำสั่ง global 1.2โดยผ่านตัวแปรอาร์เรย์ชื่อ $GLOBAL

17 PHP ProgrammingFunction - 17

18 PHP ProgrammingFunction - 18

19 PHP ProgrammingFunction - 19 การใช้ตัวแปรแบบ global ภายในฟังก์ชัน 2.Local Scope คือตัวแปรที่กำหนดขึ้นใช้ภายในฟังก์ชันนั้นๆ เท่านั้น เมื่อออกจากส่วนของโปรแกรมนั้นไปแล้วตัว แปรนั้นจะหายไปและตัวแปรที่กำหนดในฟังก์ชัน หนึ่งไม่สามารถเรียกใช้อีกจากฟังก์ชันหนึ่งได้

20 PHP ProgrammingFunction - 20 การกำหนดตัวแปรแบบ static ภายใน ฟังก์ชัน ตัวแปรภายในฟังก์ชันจะสามารถเก็บค่าไว้ได้ ตลอดเวลาโดยไม่สูญหายไป function MyFunc() { static $num_func_calls = 0; echo "my function\n"; return ++$num_func_calls; }

21 PHP ProgrammingFunction - 21 ฟังก์ชันเรียกใช้ฟังก์ชัน (Nesting Function Calls) ตัวอย่าง { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2275780/slides/slide_21.jpg", "name": "PHP ProgrammingFunction - 21 ฟังก์ชันเรียกใช้ฟังก์ชัน (Nesting Function Calls) ตัวอย่าง

22 PHP ProgrammingFunction - 22 function increment_by_three( $int_parameter ) { $int_parameter++; // make a nested function call to increment_by_two(). return( increment_by_two($int_parameter) ); } $a = increment_by_three( 34 ); echo "a = $a "; ?> ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ a = 37

23 PHP ProgrammingFunction - 23 การสร้างฟังก์ชันแบบเรียกตัวเอง (recursive function) ฟังก์ชันที่มีคำสั่งภายในฟังก์ชันนั้นเรียกใช้ฟังก์ชันตัวเองแบบวน ลูป ตัวอย่าง การหาค่าแฟกทอเรียล n! function factorial ($n) { if ( ($n == 0) || ($n == 1) ) return 1; else return $n*factorial($n-1); }

24 PHP ProgrammingFunction - 24 ตัวอย่างที่ 5-10 fibonacci.inc การหาค่า fibonacci number

25 PHP ProgrammingFunction - 25 โปรแกรมที่เรียกใช้คือ โปรแกรมที่เรียกใช้

26 PHP ProgrammingFunction - 26 การผ่านค่ากลับคืนมากกว่าหนึ่งจากฟังก์ชัน โดยปรกติแล้วเราไม่สามารถผ่านค่ากลับคืนจากฟังก์ชันได้ มากกว่าหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีการหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหา ดังกล่าวได้ วิธีนี้คือ เก็บค่าต่างๆที่ต้องการจะใช้เป็นค่ากลับคืน ไว้ใน array แล้วใช้ array นั้นเป็นค่ากลับคืน และผู้เรียกใช้ ฟังก์ชันสามารถใช้ฟังก์ชัน list() อ่านค่าเหล่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น function foobar() { return array ("foo", "bar", 0xff); } list ($foo, $bar, $num) = foobar(); echo "$foo $bar $num \n"; ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ foo bar 255

27 PHP ProgrammingFunction - 27 Figure 4-7: Dynamically Calling a Function { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2275780/slides/slide_27.jpg", "name": "PHP ProgrammingFunction - 27 Figure 4-7: Dynamically Calling a Function <.", "description": "function write($text) { print($text); } function writeBold($text) { print( $text ); }.", "width": "800" }

28 PHP ProgrammingFunction - 28 $myFunction = "write"; $myFunction("Hello!"); print(" \n"); $myFunction = "writeBold"; $myFunction("Goodbye!"); print(" \n"); ?>

29 PHP ProgrammingFunction - 29 การใช้คำสั่ง include และ require คำสั่งทั้งสองมีไว้เพื่อแทรกเนื้อหาจากไฟล์อื่นที่ ต้องการโดย คำสั่ง require จะอ่านเพียงครั้งเดียว คือไฟล์แรก และจะแทรกไฟล์นี้เท่านั้นไปตาม จำนวนครั้งที่วนลูป ในขณะที่ include สามารถอ่าน ได้ไฟล์ต่างๆกันตามจำนวนครั้งที่ต้องการ

30 PHP ProgrammingFunction - 30 ตัวอย่าง ไฟล์ file1.inc Hello world 1 ไฟล์ file2.inc Hello world 2

31 PHP ProgrammingFunction - 31 การอ่านตัวแปรจากภายนอกที่ได้จากการ Web browser โดยวิธี GET หรือ POST การส่งและรับข้อมูลจะหว่าง Web browser กับ Script ที่เขียน ขึ้นมา ตัวอย่าง การใช้ Post login: มีต่อ

32 PHP ProgrammingFunction - 32 password:

33 PHP ProgrammingFunction - 33 ตัวอย่าง ไฟล์ login.php3 Result Your login = Your password =

34 PHP ProgrammingFunction - 34 การตรวจชนิดของ web browser ตัวอย่าง function getBrowserName() { global $HTTP_USER_AGENT; $browser=strtoupper($HTTP_USER_AGENT); if (strstr($browser,"MSIE.")) return "MS Internet Explorer"; else if (strstr($browser,"MOZILLA")) return "Netscape"; else return ""; }


ดาวน์โหลด ppt 1 ฟังก์ชัน เสรี ชิโนดม PHP ProgrammingFunction - 2 นิยาม ฟังก์ชันคือส่วนของโปรแกรมที่ทำงานเสร็จสิ้น ภายในตัวเอง มีลักษณะเหมือนกับโปรแกรมย่อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google