งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Functions & Sub Program ฟังก์ชันและโปรแกรมย่อย. Content 1. Definition and Usage 2. Syntax 3. PHP Function Arguments 4. Passing Parameter 5. PHP Variables.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Functions & Sub Program ฟังก์ชันและโปรแกรมย่อย. Content 1. Definition and Usage 2. Syntax 3. PHP Function Arguments 4. Passing Parameter 5. PHP Variables."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Functions & Sub Program ฟังก์ชันและโปรแกรมย่อย

2 Content 1. Definition and Usage 2. Syntax 3. PHP Function Arguments 4. Passing Parameter 5. PHP Variables Scope 6. PHP String Functions

3 Definition and Usage What is Function ? Function คือโปรแกรมย่อย (Sub Program) ที่มีการ ทำงานบางอย่าง บางครั้งอาจมีการส่งค่า (Passing) บางอย่างไปหรือไม่มีก็ได้ Function อาจมีการทำงานเสร็จในตัวเอง หรืออาจจะ มีการส่งค่ากลับมาก็ได้ Function เป็นการกระโดดจากบรรทัดที่ทำงานอยู่ไป หาโปรแกรมย่อยที่เราเรียกใช้งาน จากนั้นจะกระโดด กลับมาที่บรรทัดถัดไปเมื่อมีการทำงานที่โปรแกรมย่อย เสร็จ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ  Function เป็น Function ที่มีมากับ Compiler จะถูก บรรจุไว้ใน library file  Function ที่เขียนขึ้นเอง

4 Definition and Usage What is Function ? A function is a block of statements that can be used repeatedly in a program. A function will not execute immediately when a page loads. A function will be executed by a call to the function.

5 Create a User Defined Function in PHP Syntax function functionName() { code to be executed; //Statements } Example

6 PHP Function Arguments Example "; } familyName("Jani"); familyName("Hege"); familyName("Stale"); familyName("Kai Jim"); familyName("Borge"); ?>

7 PHP Function Arguments Example "; } familyName("Hege","1975"); familyName("Stale","1978"); familyName("Kai Jim","1983"); ?>

8 PHP Default Argument Value Example "; } setHeight(350); setHeight(); // will use the default value of 50 setHeight(135); setHeight(80); ?>

9 PHP Functions - Returning values Example "; echo "7 + 13 = ". sum(7,13). " "; echo "2 + 4 = ". sum(2,4); ?>

10 Passing Parameter Default parameter By value By reference

11 Passing by default parameter "; } setHeight(350); setHeight(); // will use the default value of 50 setHeight(135); setHeight(80); ?> Passing Parameter

12 Passing by value "; echo "7 + 13 = ". sum(7,13). " "; echo "2 + 4 = ". sum(2,4); ?> Passing Parameter

13 Passing by reference Passing Parameter

14 In PHP, variables can be declared anywhere in the script. The scope of a variable is the part of the script where the variable can be referenced/used. PHP has three different variable scopes:  local  global  static PHP Variables Scope

15 Local and Global Scope Test variables inside the function: "; echo "Variable x is: $x"; echo " "; echo "Variable y is: $y"; } myTest(); echo " Test variables outside the function: "; echo "Variable x is: $x"; echo " "; echo "Variable y is: $y"; ?> PHP Variables Scope

16 $x =20; function f1(){ echo $x; // error! เพราะอ้างถึงตัวแปร x ซึ่งถูกสร้างไว้ ภายนอกฟังก์ชัน $y =30; } echo $y; // error! เพราะอ้างถึงตัวแปร y ซึ่งถูกสร้างไว้ ภายในฟังก์ชัน PHP Variables Scope

17 $x =5; $y =10; function f1(){ global $x,$y; $y=$x+$y; } f1(); echo $y; //outputs 15; PHP Variables Scope

18 PHP Variables Scope

19 Statics PHP Variables Scope

20 PHP String Functions ชื่อฟังก์ชันความหมาย strtoupper( ข้อความ ) strtolower( ข้อความ ) ucfirst( ข้อความ ) ucwords( ข้อความ ) แปลงประโยคให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แปลงประโยคให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก แปลงตัวอักษรตัวแรกของประโยคให้เป็น ตัวพิมพ์ใหญ่ แปลงตัวอักษรตัวแรกของคำให้เป็นตัวพิมพ์ ใหญ่

21 ชื่อฟังก์ชันความหมาย strcmp( ข้อความ 1, ข้อความ 2) strlen( ข้อความ ) strpos( ข้อความ, อักษร ) stripos( ข้อความ, อักษร ) strrpos( ข้อความ, อักษร ) strripos( ข้อความ, อักษร ) str_repeat( ข้อความ, จำนวน ) เปรียบเทียบข้อความทั้งสองว่าเหมือนกันหรือไม่ นับจำนวนตัวอักษรในข้อความ หาตำแหน่งอักษรในข้อความ โดยถือว่าอักษรใหญ่เล็กต่างกัน ตำแหน่งแรกสุดนับเป็น 0 ถ้าไม่พบจะได้ผลลัพธ์เป็น False เหมือนกับ strpos แต่อักษรใหญ่เล็กถือว่าเหมือนกัน หาว่าตำแหน่งสุดท้ายของอักษรนั้นอยู่ตรงไหน โดยถือว่า อักษรใหญ่เล็กต่างกัน เหมือนกับ strrpos แต่อักษรใหญ่เล็กถือว่าเหมือนกัน สำหรับสร้างข้อความซ้ำกันหลาย ๆ ครั้งเท่ากับจำนวนครั้งที่ ระบุ PHP String Functions

22 ชื่อฟังก์ชันความหมาย strstr( ข้อความ, อักษร ) stristr( ข้อความ, อักษร ) strrchr( ข้อความ, อักษร ) substr( ข้อความ,start,length) หาอักษร โดยถือว่าอักษรใหญ่เล็กต่างกัน เมื่อพบแล้ว เริ่มตัดเอาข้อความตั้งแต่อักษรนั้นไปจนจบ เหมือนกับ strstr แต่อักษรใหญ่เล็กถือว่าเหมือนกัน หาอักษรเริ่มจากท้ายเข้ามา โดยถือว่าอักษรใหญ่เล็ก ต่างกัน เมื่อพบแล้วตัดเอาข้อความตั้งแต่ตัวอักษรนั้นไป จนจบข้อความ ตัดข้อความโดยเอาตั้งแต่ตำแหน่ง start ( อักษรตัวแรก ถือเป็นตำแหน่งที่ 0) และนับไปตามจำนวนที่ต้องการ (length) PHP String Functions

23 จงเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้ 1) โปรแกรมการคำนวณหาค่า Factorial เช่น 4! = 4*3*2*1; โดยมีเงื่อนไขต้อไปนี้ ถ้า 0! ; หรือ 1! มีค่าเท่ากับ 1 นอกนั้นมีค่าเท่ากับ n! = n(n-1)(n-2)(n-3) … (1) 2) โปรแกรมแสดงค่าน้ำประปาที่ต้องจ่ายโดยจะต้องกำหนดหน่วยที่ใช้เอง และ มีเงื่อนไขต่อไปนี้ ถ้าใช้น้ำไม่เกิน 10 หน่วย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ถ้าใช้น้ำเกิน 10 หน่วย แต่ไม่ถึง 20 หน่วย ให้คิดอัตรา หน่วยละ 3 บาท ถ้าใช้น้ำเกิน 20 หน่วย แต่ไม่ถึง 40 หน่วย ให้คิดอัตราหน่วยที่ 21 หน่วยละ 5 บาท ถ้ามากกว่า 40 หน่วยให้คิดให้คิดอัตราหน่วยที่ 41 หน่วยละ 7 บาท แบบฝึกหัด

24 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Functions & Sub Program ฟังก์ชันและโปรแกรมย่อย. Content 1. Definition and Usage 2. Syntax 3. PHP Function Arguments 4. Passing Parameter 5. PHP Variables.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google