งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล ตอนที่ 2 “Journeys” ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล ตอนที่ 2 “Journeys” ครูรุจิรา ทับศรีนวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล ตอนที่ 2 “Journeys” ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 “journeys”

3 สามารถสนทนา โต้ตอบเกี่ยวกับ แผนการท่องเที่ยว พักผ่อนในวันหยุด ได้ ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 Heathrow airport Heath row expre ss ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 London Edinburgh

6 timetabl e (BrE.) schedule (AmE.) a list of the times at which buses, trains, planes arrive and leave ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7 boardin g card an official card to be given up when one enters an aircraft ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 boardin g card ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9 to board the plane to get into (a ship or public vehicle) ครูรุจิรา ทับศรีนวล

10 depart ure an act of leaving, going away, esp. when starting a journey ครูรุจิรา ทับศรีนวล

11

12 departure lounge ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13 lug gag e BrE. bag gag e the cases, bags, boxes... of a traveller Am E. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

14 Big Ben

15 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Houses of Parliament

16 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Eiffel Tower

17 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Pompidou Centre museum in Paris

18 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Pompidou Centre

19 ครูรุจิรา ทับศรีนวล The largest city in the state of Tennessee, US on the Mississippi River Memphis ครูรุจิรา ทับศรีนวล

20

21 flight flying, a journey through air or space ครูรุจิรา ทับศรีนวล

22 “duty-free” (of goods) allowed to come into the country without tax; duty-free shop ครูรุจิรา ทับศรีนวล

23 a shop which sells duty-free goods) duty-free shop ครูรุจิรา ทับศรีนวล

24 Heathrow airport ครูรุจิรา ทับศรีนวล

25 check-in (a place for) the reporting of one’s arrival at a hotel desk, airport… ครูรุจิรา ทับศรีนวล

26 “gate” an entrance or way out esp. in airport ครูรุจิรา ทับศรีนวล

27 “gate”

28 “Paddington Station”

29 Sat.&Sun ครูรุจิรา ทับศรีนวล

30 London Return Route departu re gate ครูรุจิรา ทับศรีนวล

31 tickets ครูรุจิรา ทับศรีนวล

32 Match the sentences in A with the locations in B. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

33 1 2 3 4 5 B duty Heathrow A duty-free shop check- in desk coach Paddington station Heathrow airport ครูรุจิรา ทับศรีนวล

34 2 3 4 5 6 7 8

35 “Reading”

36 1. When did Marsha arrive? “How much do you know?” 2. When is Marsha flying to London? London? 3. Where is she staying? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

37 4. what time is she arriving at Memphis? at Memphis? 6. Where did she get/ buy the present? buy the present? 5. What is her flight number? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

38 in On to to

39 near Hyde Park. to in at in at for in ครูรุจิรา ทับศรีนวล

40 ตอนที่ 3 Journey


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล ตอนที่ 2 “Journeys” ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google