งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทะเบียนชื่อบุคคล โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นายประชิต เจริญฉ่ำ เจ้าพนักงานปกครอง ส่วนการทะเบียนทั่วไป ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทะเบียนชื่อบุคคล โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นายประชิต เจริญฉ่ำ เจ้าพนักงานปกครอง ส่วนการทะเบียนทั่วไป ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทะเบียนชื่อบุคคล โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นายประชิต เจริญฉ่ำ เจ้าพนักงานปกครอง ส่วนการทะเบียนทั่วไป ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

2 ผู้มีสัญชาติไทย ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล ต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุล และจะมีชื่อรองก็ได้  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

3 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล  ความหมาย ชื่อตัว หมายความว่า ชื่อประจำบุคคล ชื่อรอง หมายความว่า ชื่อประกอบถัดจากชื่อตัว ชื่อสกุล หมายความว่า ชื่อประจำวงศ์สกุล ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

4 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล  หลักเกณฑ์การตั้งชื่อตัว ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามพระราชินี หรือราชทินนาม และต้องไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

5 หลักเกณฑ์การตั้งชื่อตัว ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล ผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ หรือผู้เคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ และออกโดยมิได้ถูกถอดถอน จะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์นั้นเป็นชื่อตัวก็ได้  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

6 การเปลี่ยนชื่อตัว ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล  สามารถเปลี่ยนได้ ชื่อใหม่ต้องไม่ขัดต่อ พ. ร. บ. นี้ นายทะเบียนอนุญาต ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

7 หลักเกณฑ์การตั้งชื่อรอง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล  ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามพระราชินี ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย ไม่พ้องชื่อสกุลของบุคคลอื่น ยกเว้น - คู่สมรสใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่ง - บุตรใช้ชื่อสกุลเดิมของบิดา มารดา ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

8 หลักเกณฑ์การตั้งชื่อรอง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล  ผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ ผู้เคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ และออกโดยมิได้ถูกถอด ใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์นั้นเป็นชื่อรองก็ได้ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

9 การเปลี่ยนชื่อรอง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล สามารถเปลี่ยนได้ ชื่อใหม่ต้องไม่ขัดต่อ พ. ร. บ. นี้ นายทะเบียนอนุญาต  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

10 หลักเกณฑ์การตั้งชื่อสกุล ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายราชทินนาม เว้นแต่ เป็นราชทินนามของตน บุพการี ผู้สืบสันดาน ไม่ซ้ำกับชื่อสกุลที่ได้รับพระราชทาน + จดทะเบียนแล้ว ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย มีพยัญชนะไม่เกินสิบพยัญชนะ เว้นแต่ ใช้ราชทินนาม  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

11 หลักเกณฑ์การตั้งชื่อสกุล ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล ไม่ต้องห้ามตามประกาศมิให้ใช้ “ณ” ไม่ต้องห้ามตามประกาศสำหรับราชตระกูล ไม่ต้องห้ามตามประกาศห้ามมิให้เอานามพระนคร  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

12 การตั้งชื่อสกุล ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล  การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล การขอตั้งชื่อสกุลใหม่ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

13 การเปลี่ยนชื่อสกุล ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล ร่วมใช้ชื่อสกุล สมรส สิ้นสุดการสมรส - หย่า + ศาลพิพากษา - ตาย ด้วยเหตุอื่น  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

14 การอุทธรณ์ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล  กรณีนายทะเบียนสั่งไม่รับจดทะเบียนชื่อสกุล กรณีนายทะเบียนสั่งไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง หรือร่วมใช้ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อสกุล ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

15 ข้อควรทราบ 1 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล ผู้ใดประสงค์จะใช้ราชทินนามของตน ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน เป็นชื่อสกุล ต้องได้รับพระบรมราชานุญาตก่อน  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

16 ข้อควรทราบ 1 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล จะขอตั้งชื่อสกุลในผู้อื่นได้หรือไม่ ? ตอบ สามารถทำได้กรณี - ผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็ก หรือเจ้าของ สถานพยาบาล หรือสถานอุปการะเลี้ยงดูเด็ก - เด็กมีสัญชาติไทย และไม่ปรากฏชื่อสกุล  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

17 ข้อควรทราบ 1 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล คนต่างด้าวขอจดทะเบียนชื่อสกุลได้หรือไม่ ? ตอบ ไม่ได้ เว้นแต่ - การขอแปลงหรือขอกลับคืนสัญชาติ ไทย - นายทะเบียนอนุญาตโดยมีเงื่อนไข  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร 0-2791-7017 fax.0-2791-7043

18


ดาวน์โหลด ppt ทะเบียนชื่อบุคคล โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นายประชิต เจริญฉ่ำ เจ้าพนักงานปกครอง ส่วนการทะเบียนทั่วไป ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google