งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทะเบียนชื่อบุคคล โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทะเบียนชื่อบุคคล โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทะเบียนชื่อบุคคล โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
นายประชิต เจริญฉ่ำ เจ้าพนักงานปกครอง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax 1

2 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล ผู้มีสัญชาติไทย ต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุล และจะมีชื่อรองก็ได้ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

3 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล ความหมาย ชื่อตัว หมายความว่า ชื่อประจำบุคคล ชื่อรอง หมายความว่า ชื่อประกอบถัดจากชื่อตัว ชื่อสกุล หมายความว่า ชื่อประจำวงศ์สกุล ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

4 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล หลักเกณฑ์การตั้งชื่อตัว ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามพระราชินี หรือราชทินนาม และต้องไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

5 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล หลักเกณฑ์การตั้งชื่อตัว ผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ หรือผู้เคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ และออกโดยมิได้ถูกถอดถอน จะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์นั้นเป็นชื่อตัวก็ได้ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

6 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล การเปลี่ยนชื่อตัว สามารถเปลี่ยนได้ ชื่อใหม่ต้องไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. นี้ นายทะเบียนอนุญาต ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

7 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล หลักเกณฑ์การตั้งชื่อรอง ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามพระราชินี ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย ไม่พ้องชื่อสกุลของบุคคลอื่น ยกเว้น - คู่สมรสใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่ง - บุตรใช้ชื่อสกุลเดิมของบิดา มารดา ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

8 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล หลักเกณฑ์การตั้งชื่อรอง ผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ ผู้เคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ และออกโดยมิได้ถูกถอด ใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์นั้นเป็นชื่อรองก็ได้ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

9 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล การเปลี่ยนชื่อรอง สามารถเปลี่ยนได้ ชื่อใหม่ต้องไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. นี้ นายทะเบียนอนุญาต ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

10 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล หลักเกณฑ์การตั้งชื่อสกุล ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายราชทินนาม เว้นแต่ เป็นราชทินนามของตน บุพการี ผู้สืบสันดาน ไม่ซ้ำกับชื่อสกุลที่ได้รับพระราชทาน + จดทะเบียนแล้ว ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย มีพยัญชนะไม่เกินสิบพยัญชนะ เว้นแต่ ใช้ราชทินนาม ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

11 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล หลักเกณฑ์การตั้งชื่อสกุล ไม่ต้องห้ามตามประกาศมิให้ใช้ “ณ” ไม่ต้องห้ามตามประกาศสำหรับราชตระกูล ไม่ต้องห้ามตามประกาศห้ามมิให้เอานามพระนคร ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

12 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล การตั้งชื่อสกุล การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล การขอตั้งชื่อสกุลใหม่ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

13 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล การเปลี่ยนชื่อสกุล ร่วมใช้ชื่อสกุล สมรส สิ้นสุดการสมรส - หย่า + ศาลพิพากษา - ตาย ด้วยเหตุอื่น ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

14 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล การอุทธรณ์ กรณีนายทะเบียนสั่งไม่รับจดทะเบียนชื่อสกุล กรณีนายทะเบียนสั่งไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง หรือร่วมใช้ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อสกุล ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

15 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล ข้อควรทราบ 1 ผู้ใดประสงค์จะใช้ราชทินนามของตน ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน เป็นชื่อสกุล ต้องได้รับพระบรมราชานุญาตก่อน ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

16 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล ข้อควรทราบ 1 จะขอตั้งชื่อสกุลในผู้อื่นได้หรือไม่ ? ตอบ สามารถทำได้กรณี - ผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็ก หรือเจ้าของ สถานพยาบาล หรือสถานอุปการะเลี้ยงดูเด็ก - เด็กมีสัญชาติไทย และไม่ปรากฏชื่อสกุล ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

17 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน ชื่อบุคคล ข้อควรทราบ 1 คนต่างด้าวขอจดทะเบียนชื่อสกุลได้หรือไม่ ? ตอบ ไม่ได้ เว้นแต่ - การขอแปลงหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย - นายทะเบียนอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax

18 ขอบคุณครับ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร fax


ดาวน์โหลด ppt ทะเบียนชื่อบุคคล โดย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google