งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและ อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมพ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 สิงหาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและ อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมพ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 สิงหาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและ อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมพ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 สิงหาคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ 1. ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกร ว่า ด้วยรูปแบบบัตร, ใบอนุญาต, อายุ ใบอนุญาต, แบบคำขอรับ ใบอนุญาต, คำขอต่ออายุ, คำขอ เลื่อนระดับเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม และตรา สัญลักษณ์สภาวิศวกร พ. ศ. 2543

3 3 สรุปสาระสำคัญ 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมให้เป็นไปตามแบบแนบท้าย ข้อบังคับนี้ ใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไป ตามแบบใบอนุญาตและให้มีตัวอักษรสี แดงว่า “ ใบแทน ” ไว้ที่ด้านหน้าบนขวา ของใบแทนใบอนุญาต

4 4 สรุปสาระสำคัญ 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมให้มีอายุห้าปี นับแต่วันที่ สภา วิศวกรออกใบอนุญาตหรือต่ออายุ ใบอนุญาต 4. หากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมยังไม่หมดอายุให้ ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุตามที่ กำหนดไว้ในใบอนุญาต หรือตลอดชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วแต่กรณี "

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด จากวันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป

6 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและ อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมพ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 สิงหาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google