งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงสร้างข้อมูล Queues. 2 Using a Queue 3 Queues คิวเป็นโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นที่สามารถ เพิ่ม ข้อมูลเฉพาะตำแหน่งส่วนท้ายคิวที่ เรียกว่า Rear และลบข้อมูลเฉพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงสร้างข้อมูล Queues. 2 Using a Queue 3 Queues คิวเป็นโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นที่สามารถ เพิ่ม ข้อมูลเฉพาะตำแหน่งส่วนท้ายคิวที่ เรียกว่า Rear และลบข้อมูลเฉพาะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงสร้างข้อมูล Queues

2 2 Using a Queue

3 3 Queues คิวเป็นโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นที่สามารถ เพิ่ม ข้อมูลเฉพาะตำแหน่งส่วนท้ายคิวที่ เรียกว่า Rear และลบข้อมูลเฉพาะ ตำแหน่งส่วนหัวคิวที่เรียกว่า Front คิวเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบเข้าก่อนออก ก่อน (First In First Out : FIFO)

4 4 ตัวอย่างของคิว

5 5 ตัวอย่างการประยุกต์คิวมาใช้งาน บนคอมพิวเตอร์ การเข้าคิวของโปรเซสหรืองานต่างๆ เพื่อรอ การประมวลผลจากซีพียูตามลำดับ การเข้าคิวเพื่อรอพิมพ์ผลลัพธ์จากเครื่องพิมพ์

6 6 การดำเนินงานของคิว Queue Operation โครงสร้างข้อมูลแบบคิวจะมีส่วนคล้ายกับ โครงสร้างข้อมูลแบบสแต็ก แต่ความแตกต่าง ระหว่างโครงสร้างทั้งสองก็คือ ในการสร้างคิว เพื่อใช้งานจำเป็นต้องมีส่วนที่ใช้ติดตามทั้ง ส่วนหัวคิวและท้ายคิวนั่นหมายความว่าจะมี พอยน์เตอร์ถึงสองตัวโดยพอยน์เตอร์แต่ละตัว จะชี้ตรงตำแหน่งปลายทั้งสองด้านซึ่งก็คือ ส่วน Front และ Rear แต่สแต็กจะมี เพียงพอยน์เตอร์เดียวที่ใช้จัดการกับ ข้อมูลตรงส่วน Top ของสแต็ก

7 7 ฟังก์ชันการดำเนินงานพื้นฐาน ของคิว 1.Enqueue ( ใส่หรือเพิ่ม ใน ตำแหน่งของ Rear)Enqueue ( ใส่หรือเพิ่ม ใน ตำแหน่งของ Rear) 2.Dequeue( การลบ ที่ตำแหน่ง Font) 3.Queue Front ( การขอดูข้อมูลใน คิว ) 4. Queue Rear( การขอดูข้อมูลในคิว )

8 8 Queue Operation Enqueue – การใส่ข้อมูลลงใน แถวคอย  ต้องใส่ข้อมูลด้านท้ายแถวเสมอ  ต้องตรวจสอบว่า queue เต็มหรือไม่ DATA 1 DATA 2 DATA 3

9 9 Queue Operation Dequeue – นำข้อมูลออกจาก queue  ต้องนำข้อมูลหัวแถวออกก่อนเสมอ  ต้องตรวจสอบว่า queue ว่างหรือไม่ DATA 1 DATA 2 DATA 3

10 10 Queue Operation Front – แสดงข้อมูลที่อยู่หัวแถว  แสดงค่าข้อมูลที่อยู่หัวแถวโดยไม่ได้ดึงข้อมูลออก  ต้องตรวจสอบว่าเป็น queue ว่างหรือไม่ DATA 1 DATA 2 DATA 3

11 11 Queue Operation Rear – แสดงข้อมูลที่อยู่ท้ายแถว  แสดงค่าข้อมูลท้ายแถวโดยไม่ได้ดึงข้อมูลออก  ต้องตรวจสอบว่าเป็น queue ว่างหรือไม่ DATA3 DATA 1 DATA 2 DATA 3

12 12 Enqueue การใส่หรือเพิ่มข้อมูลลงในคิวที่ตำแหน่ง Rear การเพิ่มข้อมูลเข้าไปในคิวจะต้องมี พื้นที่ว่างพอที่จะใส่สมาชิกใหม่เข้าไปถ้า พื้นที่ไม่เพียงพอก็จะทำให้เกิดสถานะ Overflow

13 13 Dequeue การนำข้อมูลที่ตำแหน่ง Front ออกจากคิวหรือ การลบข้อมูลที่ตำแหน่ง Front ถ้าการลบข้อมูล ในคิวถ้าคิวไม่มีสมาชิกอยู่จะทำให้เกิดสถานะ Underflow

14 14 Queue Front การขอดูข้อมูลในคิวที่ตำแหน่ง Front

15 15 Queue Rear การขอดูข้อมูลในคิวที่ตำแหน่ง Rear

16 16 Queue Implementation คิวเป็นโครงสร้างข้อมูลที่ผู้ใช้จะต้องสร้าง ขึ้นมาเอง โดยสามารถสร้างจาก โครงสร้างข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. ลิงค์ลิสต์ 2. อาร์เรย์

17 17 การออกแบบคิวด้วยลิงค์ลิสต์ Queue Linked List Design

18 18 ส่วนประกอบคิวด้วยลิงค์ลิสต์

19 19 ตัวอย่างการใช้งาน

20 20

21 21 อัลกอริทึมของคิว Queue Algorithms Create Queue การสร้างคิว Enqueue การเพิ่มข้อมูล Dequeue ลบข้อมูล Retrieving Queue Data การดึงข้อมูล Queue Front Queue Rear Empty Queue ตรวจสอบคิวว่าง Full Queue ตรวจสอบคิวเต็ม Queue Count นับจำนวนสมาชิก Destroy Queue ลบคิว

22 22 ตัวอย่างการ Enqueue กรณีที่ 1 เพิ่มข้อมูลในคิว ที่ยัง ไม่มีข้อมูลเลย กรณีที่ 2 เพิ่มข้อมูลในคิวที่มี ข้อมูลอยู่แล้ว

23 23 ตัวอย่างการ Dequeue

24 24 การออกแบบคิวด้วยอาร์เรย์ Queue Array Design

25 25 ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้งาน เมื่อมีการ Dequeue และ Enqueue อาจจะทำ ให้พื้นที่ด้านหลังของอาร์เรย์เต็ม แต่ช่องว่าง ด้านหน้าของอาร์เรย์ยังว่างอยู่

26 26 วิธีการแก้ไข Frontrear

27 27 การใช้เทคนิคคิวแบบวงกลม Circular Queue

28 28

29 29 แบบฝึกหัด อธิบายพร้อมวาดภาพประกอบคิวเป็น โครงสร้างข้อมูลรูปแบบใด และมีความ แตกต่างกับสแต็กอย่างไร อธิบายโครงสร้างข้อมูลแบบคิวที่สร้าง ด้วยลิงก์ลิสต์ประกอบด้วยสองส่วนสำคัญ อยู่ 2 ส่วนด้วยกันคืออะไรบ้าง ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้คิวในงานบน คอมพิวเตอร์ อธิบายฟังก์ชันการดำเนินงานพื้นฐานของ คิวมีกี่อย่างอะไรบ้าง

30 Stack enQ deQ 30

31 Achaporn Input Achaporn output nropahca โดยให้ นศ. นำหลักการทำงานของ Stack และ Q มาใช้ในการแก้ปัญหา 31


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงสร้างข้อมูล Queues. 2 Using a Queue 3 Queues คิวเป็นโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นที่สามารถ เพิ่ม ข้อมูลเฉพาะตำแหน่งส่วนท้ายคิวที่ เรียกว่า Rear และลบข้อมูลเฉพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google