งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

K. SRIPANIDKULCHAI.PhD. DEPARTMENT OF ANATOMY FACULTY OF MEDICINE KHON KAEN UNIVERSITY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "K. SRIPANIDKULCHAI.PhD. DEPARTMENT OF ANATOMY FACULTY OF MEDICINE KHON KAEN UNIVERSITY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 K. SRIPANIDKULCHAI.PhD. DEPARTMENT OF ANATOMY FACULTY OF MEDICINE KHON KAEN UNIVERSITY

2 วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการเรียนแล้ว นักศึกษาสามารถ 1. บอกหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์เพศชายได้ 2. บอก ชื่ออวัยวะที่ประกอบเป็นระบบสืบพันธุ์ เพศชายได้ 3. อธิบายกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะในระบบ สืบพันธุ์เพศชายได้ 4. อธิบายการสร้างอสุจิ โครงสร้างของอสุจิได้ 5. อธิบายทางเดินของอสุจิได้

3 Primary sex organ : Testis Secondary sex organ : Reproductive tract -Ductulus efferens -Ductus epididymis -Ductus deferens -Ejaculartory duct -Urethra : Accessory sex gland -Seminal vesicle -Prostate gland -Bulbourethral gland -Urethral gland THE MALE REPRODUCTIVE ORGANS

4

5 The testis Structure of the testis - เป็นต่อมรูปไข่ - ขนาด 2.5 x 4 เซนติเมตร - บรรจุอยู่ในถุงอัณฑะ (scrotum) - ภายในอัณฑะแบ่งเป็น ช่องรูปลิ่มเล็กๆ ประมาณ 250 - 300 ช่อง แต่ละช่องบรรจุ seminiferous tubule

6 SCROTUM Skin Superficial (Dartos ) fascia External spermatic fascia Middle spermatic fascia Cremasteric muscle Internal spermatic fascia Tunica vaginalis Visceral & Parietal layers

7 DESCENT OF TESTIS

8 INDIRECT INGUINAL HERNIA PATENT PROCESSUS VAGINALIS INDIRECT INGUINAL HERNIA FUNICULAR PROCESS HERNIATION IN FUNICULAR PROCESS

9

10 SPERMATIC CORD SUSPEND TESTIS COVERING EXTERNAL SPERMATIC FASCIA MIDDLE SPERMATIC FASCIA (CREMASTERIC FASCIA) CREMASTERIC MUSCLE (INTERNALABDOMINAL OBLIQUE + TRANSVERSUS ABDOMINIS) INTERNAL SPERMATIC FASCIA CONTENTS DUCTUS DEFERENS TESTICULAR ARTERY PAMPINIFORM PLEXUS GENITOFEMORAL NERVE CREMASTERIC ARTERY LYMPHATIC VESSEL FAT VASECTOMY SUPERFICIAL INGUINAL RING

11 CONTENTS OF THE SPERMATIC CORD

12 TESTICULAR ARTERY

13 Primary sex organ Testis Covering : Tunica vaginalis : Tunica albuginea : Tunica vasculosa Stroma : Loose connective tissue : Septum : Medastinum testis : Leydic ecll Parenchyma : Seminiferous epithelium

14

15 MICROSCOPIC VIEW OF TESTIS SPERMATIC FASCIA &CREMASTERIC MUSCLE TUNICA VAGINALIS TUNICA ALBUGINEA TUNICA VASCULOSA CONNECTIVE TISSUE SEPTUM PARENCHYMA OF TESTIS SEMINIFEROUS TUBULE SEMINIFEROUD EPITHELIUM

16 SEMINIFEROUS EPITHELIUM

17 SPERMATOGENIC CELLS SERTOLI CELL MYOID CELL BASEMENT MEMBRANE SPERMATOGONIUM PRIMARY SPERMATOCYTE SPERMATID LOOSE CONNECTIVE TISSUE

18 LYDIG CELL

19 Parenchyma: Seminiferous epithelium :Convoluted seminiferous tubule : Spermatogenic cell Spermatogonia,Primary & Secondary Spermatocyte,spermatid,Sperm : Sertoli cell : Tubulus rectus : Rete testis

20 Spermatogenesis 1. Spermatogonial phase 2. Spermatocyte phase 3. Spermatid phase

21

22

23 Spermiogenesis 1. FLAGELLA DEVELOPMENT 2. ACROSOMAL DEVELOPMENT GOLGI PHASE CAP PHASE ACROSOMAL PHASE MATURATION PHASE

24

25 โครงสร้างตัวอสุจิ

26

27 SERTOLI CELL

28 SERTOLI’S CELL COLUMNAR CELL BRIDGE CELL OCCLUDING (TIGHT) JUNCTION 1.BASOLATERAL AND ADLUMINALCOMPARTMENTS 2.BLOOD-TESTIS BARRIER FUNCTION 1. SUPPORT,PROTECT,NOURICH DEVELOPING SPERMATOGENIC CELLS 2. RESIDUAL BODY PHAGOCYTOSIS 3 ACTIN MEDIATE SPERMIATION 4. PRODUCE TESTICULAR FLUID 5. SECRETE ABP INHIBIN ACTIVIN MIS

29

30 Male reproductive tract Intratesticular tract Tubulus rectus Rete testis Extratesticular tract Ductulus efferens Ductus epididymis Ductus deferens Ejaculatory duct Urethra

31

32 SEMINIFEROUS TUBULE RETE TESTIS

33 SIMPLE CUBOIDAL(COLUMNAR) EPITHELIUM & 1 CILIA

34

35 EFFERENT DUCTULE

36 SIMPLE COLUMNAR EPITHELIUM 1. PRINCIPAL CELL & STEREOCILIA : RESORPTION 1. PRINCIPAL CELL & STEREOCILIA : RESORPTION 2.CLIATED CELL:NONMOTILE SPERM TRANSPORT 2.CLIATED CELL:NONMOTILE SPERM TRANSPORT 3. BASAL CELL SCALLOPED OUTLINED EPITHELIUM

37 EPIDIDYMIS HEAD(CAPUT) BODY(CORPUS) TAIL(CAUDA) EFFERENT DUCTULE DUCTUS EPIDIDYMIS

38

39

40

41 PSEUDOSTRATIFIED COLUMNAR EPITHELIUM WITH BRANCHED STEREOCILIA PSEUDOSTRATIFIED COLUMNAR EPITHELIUM WITH BRANCHED STEREOCILIA

42 SPERM MATURATION CAPACITATION FEMALE GENITAL TRACT

43 DUCTUS DEFERENS

44 SPERMATIC CORD

45 DUCTUS DEFERENS MUCOSA PSEUDOSTRATIFIED COLUMNAR EPITHELIUM LAMINA PROPIA MUSCULAR LAYER INNER LONGITUDINAL MIDDLE CIRCULAR OUTER LONGITUDINAL ADVENTITIA

46

47 ACESSORY MALE SEX GLANDS SEMINAL VESICLE PROSTATE GLANDS BULBOURETHRAL GLAND URETHRAL GLAND

48 SEMINAL VESICLE

49 SAGITTAL SECTION OF THE MALE PERINEUM

50 POSTERIOR SURFACE OF URINARY BLADDER AMPULLA OF THE DUCTUD DEFERENS URETER SEMINAL VESICLE

51

52 OUTER CONNECTIVE TISSUE LAYER MIDDLE MUSCULAR LAYER INNER FOLDED MUCOSA

53 SIMPLE COLUMNAR EPITHELIUM

54 SEMINAL VESICLE SECRETION 60% OF SEMEN VICUS YELLOWISH FLUID RICH IN FRUCTOSE : MAIN ENERGY SOURCE OF SPERM PROSTAGLANDIN SEMINAL VESICLE-SPECIFIC PROTEIN FLAVONE : UV FLUORESCENCE

55 PROSTATE GLAND

56 SAGITTAL SECTION OF THE MALE PERINEUM

57 POSTERIOR SURFACE OF URINARY BLADDER AMPULLA OF THE DUCTUD DEFERENS URETER SEMINAL VESICLE PROSTATE GLAND

58 30-50 COMPOUND TUBULOALVEOLAR GLANDS MUCOSAL GLAND SUBMUCOSAL GLAND MAIN GLAND

59 POSTERIOR WALL OF PROSTATIC URETHRA URETHRAL CREST COLLICULUS SEMINALIS (VERUMONTANUM) PROSTATIC UTRICLE OPENING OF EJACULATORY DUCT PROSTATIC SULCUS OPENING OF PROSTATIC DUCT

60

61 COMPOUND TUBULOALVEOLAR GLAND SIMPLE SQUAMOUS EPITHELIUM SIMPLE COLUMNAR EPITHELIUM PSEUDOSTRATIFIED COLUMNAR EPITHELIUM FIBROMUSCULAR STROMA

62 COPORA AMYLACEA (PROSTATIC CONCRETION)

63 SIMPLE COLUMNAR EPITHELIUM LAMINA PROPIA SMOOTH MUSCLE

64 PROSTATIC JUICE 1/3 OF SEMEN MILKY WHITE LIQUID CLOTTING THE SEMEN LOW PROTIENS ACID PHOSPHATASE FIBRINOLYSIN FERTILYZING PROMOTING PEPTIDE(FPP) CITRIC ACID ZINC AMYLASE pH 6.5

65 CLINICAL SIGNIFICANCE BENIGN PROSTATIC HYPERTHROPHY(BPH) MUCOSAL GLAND URINARY OBSTRUCTION URINARY RETENTION CYSTITIS PYELONEPHRITIS PROSTATE CANCER SUBMUCOSAL AND MAIN GLANDS INCREASE IN PROSTATE ACID PHOSPHATASE AND PROSTAETE-SPECIFIC ANTIGEN(PSA)

66 BULBOURETHRAL (COWPER’S) GLAND BULBOURETHRAL (COWPER’S) GLAND

67 SAGITTAL SECTION OF THE MALE PERINEUM

68 CORONAL SECTION

69 COMPOUND TUBULOALVEOLAR GLAND CLEAR MUCOUS SECRETION LUBRICATE URETHRA PRESEMINAL FLUID CONTENTS: GALACTOSE SOME SIALIC ACID BASIC pH PEA SIZE

70 URETHAL (LITTRE’S) GLAND URETHAL (LITTRE’S) GLAND

71 INTRAEPITHELIAL GLAND CLEAR MUCUS LUBRIATE PENILE URETHRA PRESEMINAL FLUID

72 The Penis

73

74

75 TRANSVERSE SECTION OF THE PENIS SKIN SUPERFICIAL(DARTOS) FASCIA DEEP(BUCK’S) FASCIA TUNICA ALBUGINEA ERECTILE TISSUE CORPORA CAVERNOSA CORPUS SPONGIOSUM PENILE URETHRA

76

77 ERECTION

78 SILDENAFIL(VIAGRA)INHIBT PHOSPHODIESTERASEcGMP

79

80 THE MALE URETHRA 20 CM. PROSTIC URETHRA MEMBRANOUS URETHRA PENILE URETHRA

81 EJACULATION

82


ดาวน์โหลด ppt K. SRIPANIDKULCHAI.PhD. DEPARTMENT OF ANATOMY FACULTY OF MEDICINE KHON KAEN UNIVERSITY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google