งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Nattapong Songneam http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com BankAccount – Example Nattapong Songneam http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Nattapong Songneam http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com BankAccount – Example Nattapong Songneam http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Nattapong Songneam http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com
BankAccount – Example Nattapong Songneam

2 Class Diagram with Multiple Classes
Customer BankAccount account Direction indicator - firstName : String Aggregation - balance : double Association Name - lastName : String Multiplicity 1 - account : BankAccount + BankAccount(initBalance:double) + getBalance : double + Customer(f:String, l:String) + deposit(amt : double) + getFirstName : String + withdraw(amt : double) + getLastName : String + setAccount( acct:BankAccount) + getAccount( ) : BankAccount Class Diagram of “Customer.java” and “BankAccount.java”

3 สร้าง Project ใหม่ ไปที่เมนู File ไปที่เมนู File เลือก New Project

4 สร้าง Project ใหม่ เลือก java เลือก java application แล้วกด Next

5 ตั้งชื่อเป็น :: BankAccount
สร้าง Project ใหม่ ตั้งชื่อเป็น :: BankAccount Name :: BankAccount Location :: C:\java_project แล้วกด finish

6 สร้าง ไฟล์ใหม่ (New File)
สร้าง Project ใหม่ สร้าง ไฟล์ใหม่ (New File) ไปที่เมนู File เลือก New File

7 สร้าง ไฟล์ใหม่ (New File)
สร้าง Project ใหม่ สร้าง ไฟล์ใหม่ (New File) เลือก java เลือก java class แล้วกด Next

8 BankAccount2 กำหนด Class Name :: BankAccount2 แล้วกด

9 สร้างตัวแปร Balance

10 สร้าง คอนสตรักเตอร์ (constructor)
initBalance initial = เริ่มต้น Balance = เงินฝาก

11 สร้างเมธอดในการฝากเงิน (deposit)

12 สร้างเมธอดในการถอนเงิน (withdraw)

13 Error ตรงที่ไม่มี return

14 โค้ดทั้งหมด /* * To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor. */ package bankaccount; /** * nat public class BankAccount2 { private double Balance; public BankAccount2() { Balance = 0.0; } public BankAccount2(double initBalance) { Balance = initBalance; public void deposite(int amount) { Balance = Balance + amount; public void deposite(double amount) { public void withdraw(int amount){ Balance = Balance - amount; public void withdraw(double amount){ public double getBalance() { // mutator method return Balance; } // end class

15 สร้าง object จาก BankAccount2
Overloading constructor method

16 การเรียกใช้งาน Overloading Method

17 ทดสอบการทำงานของ BankAccount2

18 ผลการรันโปรแกรม กดที่ปุ่ม RUN ผลลัพธ์

19 Customer public class Customer { private String firstName;
private String lastName; private BankAccount2 account; public Customer(String f, String l) { this.firstName = f; this.lastName = l; this.account = null; } public String getName() { return (this.firstName + " " + this.lastName); public BankAccount2 getAccount() { return this.account; } public void setAccount(BankAccount2 acct) { this.account = acct; } Customer

20 public static void main(String[] args) {
Customer cust = new Customer("Joe","Goodman"); cust.setAccount(new BankAccount2(3000.0)); System.out.println("customer : " + cust.getName() + " : open account with balance = " + cust.getAccount().getBalance() + " baht."); cust.getAccount().deposit( ); + " : deposit baht :" + " current balance = " + cust.getAccount().getBalance() + " baht."); }

21 GUI:: graphic user interface

22 GUI:: graphic user interface

23 ปุ่ม OK

24 โค้ดในปุ่ม Exit

25 โค้ดใน jButton2

26


ดาวน์โหลด ppt Nattapong Songneam http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com BankAccount – Example Nattapong Songneam http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google