งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BankAccount – Example Nattapong Songneam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BankAccount – Example Nattapong Songneam"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BankAccount – Example Nattapong Songneam http://www.siam2dev.comxnattapong@hotmail.com

2 account 1 BankAccount - balance : double +BankAccount(initBalance:double) + getBalance : double + deposit(amt : double) + withdraw(amt : double) Customer - firstName : String - lastName : String - account : BankAccount +Customer(f:String, l:String) + getFirstName : String + getLastName : String + setAccount( acct:BankAccount) + getAccount( ) : BankAccount Class Diagram with Multiple Classes Aggregation Association Name Direction indicator Multiplicity Class Diagram of “Customer.java” and “BankAccount.java”

3 สร้าง Project ใหม่ 1. ไปที่เมนู File 2. เลือก New Project 1. ไปที่เมนู File 2. เลือก New Project

4 สร้าง Project ใหม่ 1. เลือก java 2. เลือก java application 3. แล้วกด Next

5 ตั้งชื่อเป็น :: BankAccount 1.Name :: BankAccount 2.Location :: C:\java_project 3. แล้วกด finish สร้าง Project ใหม่

6 สร้าง ไฟล์ใหม่ (New File) 1. ไปที่เมนู File 2. เลือก New File

7 สร้าง Project ใหม่ สร้าง ไฟล์ใหม่ (New File) 1. เลือก java 2. เลือก java class 3. แล้วกด Next

8 BankAccount2 1. กำหนด Class Name :: BankAccount2 2. แล้วกด

9 สร้างตัวแปร Balance

10 สร้าง คอนสตรักเตอร์ (constructor) initBalance initial = เริ่มต้น Balance = เงินฝาก

11 สร้างเมธอดในการฝากเงิน (deposit)

12 สร้างเมธอดในการถอนเงิน (withdraw)

13 Error และวิธีแก้ไข Error ตรงที่ไม่มี return

14 โค้ดทั้งหมด /* * To change this template, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. */ package bankaccount; /** * * @author nat */ public class BankAccount2 { private double Balance; public BankAccount2() { Balance = 0.0; } public BankAccount2(double initBalance) { Balance = initBalance; } public void deposite(int amount) { Balance = Balance + amount; } public void deposite(double amount) { Balance = Balance + amount; } public void withdraw(int amount){ Balance = Balance - amount; } public void withdraw(double amount){ Balance = Balance - amount; } public double getBalance() { // mutator method return Balance; } } // end class

15 สร้าง object จาก BankAccount2 Overloading constructor method

16 การเรียกใช้งาน Overloading Method

17 ทดสอบการทำงานของ BankAccount2

18 ผลการรันโปรแกรม กดที่ปุ่ม RUN ผลลัพธ์

19 Customer public class Customer { private String firstName; private String lastName; private BankAccount2 account; public Customer(String f, String l) { this.firstName = f; this.lastName = l; this.account = null; } public String getName() { return (this.firstName + " " + this.lastName); } public BankAccount2 getAccount() { return this.account; } public void setAccount(BankAccount2 acct) { this.account = acct; } }

20 public static void main(String[] args) { Customer cust = new Customer("Joe","Goodman"); cust.setAccount(new BankAccount2(3000.0)); System.out.println("customer : " + cust.getName() + " : open account with balance = " + cust.getAccount().getBalance() + " baht."); cust.getAccount().deposit(1250.25); System.out.println("customer : " + cust.getName() + " : deposit 1250.25 baht :" + " current balance = " + cust.getAccount().getBalance() + " baht."); }

21 GUI:: graphic user interface

22

23 ปุ่ม OK

24 โค้ดในปุ่ม Exit

25 โค้ดใน jButton2

26


ดาวน์โหลด ppt BankAccount – Example Nattapong Songneam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google