งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Object Oriented Programming Handling Exceptions. Chapter Objectives See how a try/catch block is used to handle exceptions Discover how to throw and rethrow.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Object Oriented Programming Handling Exceptions. Chapter Objectives See how a try/catch block is used to handle exceptions Discover how to throw and rethrow."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Object Oriented Programming Handling Exceptions

2 Chapter Objectives See how a try/catch block is used to handle exceptions Discover how to throw and rethrow an exception Learn how to handle events in a program

3 Exception Exception คือ ความผิดพลาดที่ เกิดขึ้นในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบความผิดพลาดที่ เกิดขึ้นได้ เช่น – การหารตัวเลขใด ๆ ด้วยศูนย์ เช่น 3/0 – พยายามเปิดไฟล์ที่ไม่มีในโฟล์เดอร์ ของเรา – อ้างอิงถึงข้อมูลใน Array ที่อยู่ นอกเหนือจากที่มีอยู่

4 Java ’ s Exception Class Exception Class คือ c lass ที่ใช้ในการ ตรวจสอบความผิดพลาดในการทำงานใน ระหว่างที่ execute-time ซึ่งสามารถแบ่งความผิดพลาดได้หลายอย่าง ดังนี้ –I/O exceptions –Number format exceptions –File not found exceptions –Array index out of bounds exceptions ในขณะที่ java กำลังทำงาน หากมีความ ผิดพลาดเกิดขึ้น java ก็จะสร้าง instance ของ class Exception แล้วโยน (throw) ความผิดพลาดนั้นไปยังตำแหน่งที่เกิดความ ผิดพลาด

5 ตัวอย่าง Exception Classes

6 Exception ที่สําคัญและพบบ่อยในการเขียน โปรแกรมภาษาจาวา มีดังนี้  NullPointerException เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเรียกใช้ออบเจกที่ยัง ไม่ได้ถูกสร้าง ( ออบเจกมีค่าเป็น null)  ArithmeticException เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากการหารจํานวนต็มด้วย 0  ArrayIndexOutOfBoundsException เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากการอ้างอิงสมาชิก ในอะเรยไม่ถูกต้อง ( น้อยกว่า 0 หรือเกินกว่าสมชิก ของอะเรย์ที่มีอยู่ )

7 NumberFormatException เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากรูปแบบตัว เลขที่ใช้ไม่ถูกต้อง  FileNotFoundException เป็นการระบุว่าไม่พบไฟล์ที่ต้องการ  EOFException เป็นการระบุว่าตําแหน่งสิ้นสุดของไฟล์ ผ่านมาแล้ว IOException เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากการรับและส่ง ข้อมูล

8 Example Exception Throw public class ExceptionDemo { public static void main(String args[]) { int a,b,c; a = 5; b = 0; c = a/b; System.out.println(c); }

9 Example Exception Throw (cont.) public class ExceptionDemo { public static void main(String args[]) { int a[] = {1,2,3}; System.out.println(a[-1]); }

10 การจัดการกับขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น (Exception Handling) ในภาษาจาวามีชุดคําสั่งในการ จัดการขอผิดพลาด try- catch throw

11 try-catch try-catch บล็อก try คือการจัด การกลุมคําสั่งที่อาจเกิดขอผิด พลาด จะทําการสงออบเจกต Exception เพื่อสงไปจัดการตอไป บล็อก catch คือคําสั่งภายใน บล็อกจะทําการจัดการกับขอผิด พลาดที่เกิดขึ้น โดยจะตองระบุชนิด ออบเจกตของคลาส Exception ที่ตองการจัดการ รูปแบบ

12 [statements] ที่อยู่ในบล็อก try คือ ประโยคคําสั่งที่อาจเกิดขอผิดพลาด ExceptionType คือคลาสประเภท Exception ที่ต้องจัดการเมื่อมี ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น parameterExceptionName คือชื่อ ออบเจกที่เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้จัดการ ข้อผิดพลาดในบล็อก catch [statements] ที่อยู่ในบล็อก catch คือ ประโยคคําสั่งที่จัดการกับข้อผิดพลาดของ ออบเจกชื่อ parameterExceptionName

13

14

15

16

17

18 การจัดการ Exceptions ด้วย Java การดักจับ exception ต้องใช้คำสั่ง try-catch block ดังนี้ try{ //statements } catch(ExceptionClassName1 objRef1){ //exception handler code } catch(ExceptionClassName2 objRef2){ //exception handler code }... catch(ExceptionClassNameN objRefN){ //exception handler code } finally{ //statements }

19 ตัวอย่างการใช้ try-catch block public class ExceptionDemo { public static void main(String args[]){ int a,b,c; a = 5; b = 0; try{ c = a/b; System.out.println(c); } catch(ArithmeticException e){ System.out.println(e); } finally{ System.out.println("End"); }

20 ตัวอย่างการใช้ try-catch block (cont.) public class ExceptionDemo { public static void main(String args[]) { int a[] = {1,2,3}; try{ System.out.println(a[4]); } catch(ArithmeticException e){ System.out.println(e); } catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e){ System.out.println(e); } finally{ System.out.println("End"); }

21 ตัวอย่างการใช้ try-catch block (cont.) public class ExceptionDemo { public static void main(String args[]) { int a[] = {1,2,3}; try{ System.out.println(a[4]); } catch(Exception e){ System.out.println(e); } finally{ System.out.println("End"); } ถ้าเราไม่ทราบชื่อหรือจำชื่อคลาสของ exception ที่ดักจับไม่ได้เราก็ใช้ Exception เป็นพารามิเตอร์ของ Catch block แทนได้

22 Finally Block โดยปกติโปรแกรมจะดำเนินงานใน try block หรือ catch block แล้วจะต้อง ดำเนินคำสั่งสุดท้ายเสมอก็คือ finally block เพื่อการทำงานบางอย่างเช่น ปิดไฟล์ หรือ คืนหน่วยความจำให้กับระบบ เป็นต้น

23 ตัวอย่าง finally block public class ExceptionDemo { public static void main(String args[]){ for(int i = -2;i <= 2 ;i++) { try{ System.out.println(10/i); } catch(Exception e){ System.out.println("Catch Block"); break; } finally{ System.out.println("Finally Block"); }


ดาวน์โหลด ppt Object Oriented Programming Handling Exceptions. Chapter Objectives See how a try/catch block is used to handle exceptions Discover how to throw and rethrow.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google