งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 1 JTextArea Constructors 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 1 JTextArea Constructors "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 1 JTextArea Constructors  JTextArea(int rows, int columns) Creates a text area with the specified number of rows and columns.  JTextArea(String s, int rows, int columns) Creates a text area with the initial text and the number of rows and columns specified.

2 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 2 JTextArea Properties  text F editable F columns F lineWrap F wrapStyleWord F rows F lineCount F tabSize

3 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 3 CheckBox F ทำหน้าที่คล้ายกับสวิทซ์ on-off ปกติจะมีสถานะ เป็น off F การสร้าง check box สามารถสร้างได้ดังนี้ JCheckBox ch = new JCheckBox(); F มี constructor ดังนี้ JCheckBox(String text) JCheckBox(String text, boolean b) F มี method สำหรับกำหนดค่า checkBox เป็น true/false Obj. setSelected(boolean b) Obj.isSelected() //return true/false on Obj. CheckBok

4 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 4 JCheckBox JCheckBox inherits all the properties such as text, icon, mnemonic, verticalAlignment, horizontalAlignment, horizontalTextPosition, verticalTextPosition, and selected from AbstractButton, and provides several constructors to create check boxes.

5 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 5 RadioButton F ใช้กรณีให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือกได้เพียงตัวเลือก เดียวภายในกลุ่มเดียวกัน F ใช้คลาส JRadioButton เพื่อสร้าง F ใช้คลาส ButtonGroup เพื่อจัดกลุ่ม RadioButton F Constructor JRadioButton() JRadioButton(Icon icon) JRadioButton(String text) ButtonGroup() F ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม CreateRadio1.java CreateRadio1.java

6 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 6 Event Hangling Component ที่สร้าง Event Interface ClassOverride JRadioButtonItemListener itemStateChanged(ItemEvent e) JCheckBoxItemListener itemStateChanged(ItemEvent e) -getItemSelectable()i ตรวจสอบ Checkbox นั้นๆถูกคลิกหรือไม่

7 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 7 JRadioButton Radio buttons are variations of check boxes. They are often used in the group, where only one button is checked at a time.

8 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 8 Grouping Radio Buttons ButtonGroup btg = new ButtonGroup(); btg.add(jrb1); btg.add(jrb2);

9 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 9 List F ใช้สร้างรายการซึ่งสามารถเลื่อนรายการเพื่อเลือก รายการใดรายการหนึ่ง F การสร้างสามารถสร้างได้ JList list = new JList(); F มี constructor JList() JList(Object item[]) F มี method setFixedCellWidth(int i)//Set ขนาดความกว้างของ List setVisbleRowCount(int i)// set ให้มองเห็นกี่ตัวเลือก getSelectedIndex()//return ค่าของตำแหน่งข้อมูลใน List setSelectedIndex(int i)//Set ค่าเริ่มต้นของข้อมูลใน List getSelectedValue()//return ค่าของข้อมูลที่อยู่ใน List

10 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 10 Event Hangling Component ที่สร้าง Event Interface ClassOverride JList ListSelectionListener valueChanged(ListSelectionEvent e) -getSource() i ใช้ในการคืนค่าว่าปุ่มใดถูกกด -getText()i สำหรับดึงข้อความจาก Text นั้นๆ -setText()i สำหรับกำหนดข้อความ -getSelectedIndex()i จะคืนค่าตำแหน่งรายการใน list ที่ถูกเลือก -getSelectedValue()i จะคืนข้อความที่อยู่ใน list

11 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 11 JList A list is a component that performs basically the same function as a combo box, but it enables the user to choose a single value or multiple values.

12 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 12 JList Constructors  JList() Creates an empty list. F JList(Object[] stringItems) Creates a new list initialized with items.

13 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 13 JList Properties  selectedIndexd F selectedIndices F selectedValue F selectedValues F selectionMode F visibleRowCount

14 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 14 Combo Box F สามารถเลือกข้อมูลใน List ได้เพียง 1 ตัวเลือก เท่านั้น F สามารถสร้าง JComboBox com = new JComboBox(); F Constructor JComboBox() JComboBox(Object item[]) F เมธอดที่สำคัญ setMaximumRowCount(int i) // กำหนดรายให้มองเห็นใน combo F ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม UseComBox.java

15 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 15 Event Hangling Component ที่สร้าง Event Interface ClassOverride JComboBox ActionListeneractionPerformed(ActionEvent e) getSource() i ใช้ในการคืนค่าว่าปุ่มใดถูกกด getText()i สำหรับดึงข้อความจาก Text นั้นๆ setText()i สำหรับกำหนดข้อความ getSelectedIndex()i จะคืนค่าตำแหน่งรายการใน ComboBox ที่ ถูกเลือก getSelectedItem()i จะคืนข้อความที่อยู่ใน ComboBox

16 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 16 JComboBox A combo box is a simple list of items from which the user can choose. It performs basically the same function as a list, but can get only one value.

17 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 17 JComboBox Methods To add an item to a JComboBox jcbo, use jcbo.addItem(Object item) To get an item from JComboBox jcbo, use jcbo.getItem()

18 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 18 Menu F เป็นเครื่องมือสำหรับให้ผู้ใช้เลือกคำสั่งต่างๆจาก รายการที่สร้างขึ้น F ขั้นตอนการสร้าง  สร้าง Menu bars จาก Class “JMenuBar”  สร้าง Menu จาก Class “JMenu”  เพิ่ม Menu Item ให้กับ Menu โดย Class “JMenuItem” หรือ Subclass ของ Class JMenuItem  เพิ่ม Menu ให้กับ Menu bars  กำหนด Menu bar ให้กับ Frame โดย “setJMenuBar()”

19 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 19 Menu F Constructor JMenuBar() JMenu(String text) JMenuItem(String text) F Method addSeparator()

20 Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 20 Event Hangling Component ที่สร้าง Event Interface ClassOverride JMenuItem ActionListeneractionPerformed(ActionEvent e) -getSource() i ใช้ในการคืนค่าว่าปุ่มใดถูกเลือก


ดาวน์โหลด ppt Liang, Introduction to Java Programming, Sixth Edition, (c) 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-222158-6 1 JTextArea Constructors 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google