งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิชาพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์ Motivation Theory บรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน งามสนิท Fulbright Scholar ปีการศึกษา ๑ / ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิชาพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์ Motivation Theory บรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน งามสนิท Fulbright Scholar ปีการศึกษา ๑ / ๒๕๕๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิชาพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์ Motivation Theory บรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน งามสนิท Fulbright Scholar ปีการศึกษา ๑ / ๒๕๕๑ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑

2 การเร้า สิ่งเร้าใจ

3 Motivation: A fundamental Internal Influence on Human Behavior Motivation: psychological Process that causes arousal, direction and persistence Of voluntary actions that are goal directed Motivation focuses on several processes Affecting behavior; Arousal or energizing Direction; applying effort to one Persistence

4 Motivation focuses on several processes Affecting behavior; Arousal or energizing; Generation or mobilization of effort Direction; applying effort to one behavior over another Persistence; continuing or ceasing to perform a behavior

5 Theories of motivation Need based theories of motivation Motivation theories are rooted in concept of Needs NEEDS: Deficiency states or imbalance, Either psychological or physiological that energize and direct behavior

6 พุทธธรรม ตัณหา ความทะยานอยาก Craving มี ๓ ประการ ๑. กามตัณหา ความทะยานอยากในกาม อยากได้ กามคุณ คือสิ่งสนองความต้องการทางประสาททั้ง ๕ craving for sensual pleasures ๒. ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ อยากเป็น อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดไป craving for existence ๓. วิภวตัณหา ความทะยานอยากในวิภพ อยากพรากพ้นไปแห่งตัวตน อันไม่ปรารถนา อยากทำลาย อยากดับสูญ craving for non-existence, craving for self-annihilation

7 Maslow’s need hierarchy: Five levels of needs; Self actualization Status and esteem Love Safety and security Physiological needs

8 Alderfer’s ERG theory Reduces Maslow’s to three levels of needs; Existence Relatedness Growth

9 Expectancy Theory (by Vroom) Believes that motivation is conscious choice process การเร้าใจเป็นกระบวนการทางเลือกของจิตสำนึก คนเราจะทำงานเต็มทีในสิ่งที่เชื่อว่าจะทำได้ดีที่สุด และมีผลลัพธ์ตามที่ต้องการ สิ่งที่เลือกทำนั้นจะ เกี่ยวข้องกับความเชื่อใน ๓ สิ่ง ได้แก่ ความคาดหวัง ตัวเองมีส่วนเชื่อมโยงกับผลที่เกิดขึ้น และ การเห็น คุณค่า People choose to put an effort into activities that they believe they can perform and that will produce desired outcomes. Based on combination of three sets of beliefs: Expectancy, instrumentality and valence

10 A graphic representation of Expectancy Theory Should I exert effort? Expectancy Instrumentality Valence How likely it is that I will reach my Performance goal Will I receive various Outcomes if I reach my Performance goal? How desirable or Undesirable are these outcomes?

11 Goal setting Theory Goal setting theory states that performance goals play a key role in motivation. The theory proposes that the presence of performing goals can mobilize employee’s efforts, direct their attention, increase their persistence, and affect the strategies they will use to accomplish a task. Goals influence the individual’s intentions. An individual who establishes career goals is more likely to advance his or her career especially if the goals are specific, challenging, and accompanied by regular feedback on progress towards the goals.

12 Model for planned change Change intervention Organizational Target Variables Individual Organizational member Organizational outcomes

13 Leadership development: The state of the practice The best way to get more leaders is to have Leaders develop leaders

14 Least Preferred Coworker Scale (LPC) Pleasant 87 6 5 4 3 2 1 unpleasant Friendly 8 7 6 5 4 3 2 1 unfriendly Rejecting 1 2 3 4 5 6 7 8 accepting Tense 1 2 3 4 5 6 7 8 relaxed Distant 1 2 3 4 5 6 7 8 close Cold 1 2 3 4 5 6 7 8 warm Supportive 8 7 6 5 4 3 2 1 hostile Boring 1 2 3 4 5 6 7 8 interesting Quarrelsome 1 2 3 4 5 6 7 8 harmonious Gloomy1 2 3 4 5 6 7 8 cheerful

15 Open87654321 guarded Back biting LOYAL 12345678 Untrustworthy trustworthy 12345678 Considerate inconsiderate 87654321 Nasty12345678 nice Agreeable disagreeable 87654321 Insincere sincere 12345678 Kind87654321 unkind F.E.Fieldler and MM Chamers(1984)Improving leadership effectiveness

16


ดาวน์โหลด ppt ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิชาพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์ Motivation Theory บรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน งามสนิท Fulbright Scholar ปีการศึกษา ๑ / ๒๕๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google