งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Behavior and Communication in Pharmacy ( พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสาร ทางเภสัชกรรม ) ดร. กรแก้ว จันทภาษา ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Behavior and Communication in Pharmacy ( พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสาร ทางเภสัชกรรม ) ดร. กรแก้ว จันทภาษา ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Behavior and Communication in Pharmacy ( พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสาร ทางเภสัชกรรม ) ดร. กรแก้ว จันทภาษา ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 1. Overview of Health System 2. Concept of Disease, Illness, Health and The Explanatory Model Contents

3 6-7 June 053 Behavior Determinants Outcome

4 6-7 June 054 Health Behavior Determinants Outcome

5 6-7 June 055 Health Behavior Illness Behavior Sick Role Behavior Preventive Health Behavior

6 6-7 June 056 Determinants Personal Determinants –Personal Characteristic and Life Style Family Determinants Social Determinants –Social Structure and Networks –Social Roles Institutional Determinants Cultural Determinant

7 6-7 June 057 Outcome * Positive * Negative Treatment outcomes –Short-term and intermediate outcomes Type and quantities of drugs Patient satisfaction –Long-term outcomes Compliance /adherence to treatment Health status

8 6-7 June 058 Pluralistic Medical System ( ระบบการแพทย์พหุลักษณ์ ) Professional sector Popular sector Folk sector

9 6-7 June 059 Popular sector Folk sector Professional sector

10 6-7 June 0510 Popular sector Professional sector Folk sector Pluralistic Medical System

11 6-7 June 0511 Professional sector Biomedical Model Doctor Pharmacist Dentist Nurse

12 6-7 June 0512 Biomedical Model ลักษณะของการแพทย์แผน ปัจจุบัน – แบ่งเป็นแผนกต่างๆ สูติ ศัลย์ Med เด็ก ฯลฯ – ห้องตรวจ Lab – ห้องยา – เครื่องมือ High tech

13 6-7 June 0513 Biomedical Model รากฐานของวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ – กลไก – แยกส่วน – ลดส่วน – สิ่งทีมีอยู่จริง ดำรงอยู่จริง จะต้องตรวจวัดได้

14 6-7 June 0514 Biomedical Model Disease (Helman,2000) –Disease is the basic concept of biomedical knowledge, ruled on scientific rationality, and universally valid; clinical fact must be counted, tested, and tangible.

15 6-7 June 0515 Popular sector ผู้ป่วย ครอบครัว เครือข่าย ชุมชน

16 6-7 June 0516 Biomedical Model Illness (Helman,2000) –Illness is the concept of lay knowledge on ill health, generates from the pattern of activities reinforced by the ways of life. Illness is the subjective response of an individual for sickly being, results of culture and social structure. –Disease and illness are very different premises using different systems of evaluation on causes, efficacy of treatment, and others.

17 6-7 June 0517 Disease Illness Outcome

18 6-7 June 0518 Disease Illness ตัวแบบการอธิบายความเจ็บป่วย

19 6-7 June 0519 ตัวแบบการอธิบายความเจ็บป่วย Explanatory Model (EM) Disease Illness วิธีการได้มาซึ่งความรู้ โรงเรียนประสบการณ์

20 6-7 June 0520 Explanatory Model (EM) Disease Illness วิธีการได้มาซึ่งความรู้ Biomedical Sciences The pattern of activities reinforced by the ways of life

21 6-7 June 0521 Different System of Thinking Kleinman (1980) Both physicians and patients have their own explanatory model Explanatory Model is “the notion about an episode of sickness and its treatment that is employed by all those engaged in the clinical process”

22 6-7 June 0522 The Explanatory Model Both doctor and patient have their own explanatory models but different on five aspects of illness: etiology of the condition onset of symptoms pathophysiological processes involved natural and severity of the illness appropriate treatments for the conditions

23 6-7 June 0523 The Explanatory model explanations of sickness and treatment guide choices among available therapies and therapists

24 6-7 June 0524 Cobb & Hamera (1986) ideas of causation recognition of symptoms course of the illness experience therapies, including professional, popular, and folk evaluation of therapies The Explanatory Model

25 6-7 June 0525 The Explanatory Model - Reeler (1996) For therapies component, besides the type of health care providers, therapies will include the therapy expectation: etiquette, treatment style, and therapeutic objectives. – Nichter (1980) and Reeler (1996) The perception of medicine must be considered, since it indicates direct effect on behavior and the use of multiple therapy sources especially on lay persons.

26 6-7 June 0526 Definition of The Explanatory Model for Health Care Provider 1.ideas of causation 2.recognition of symptoms 3.course of the illness experience Six Significant Components

27 6-7 June 0527 Six Significant Components 4. Therapies type of therapist (professional, popular and folk) therapy expectation –manner such as formal, polite, etc. –treatment style: medical equipment or technology –therapeutic objectives: recovery, biomedical cure, patient satisfaction

28 6-7 June 0528 Six Significant Components 5. evaluation of therapies 6. perception of medicines –physical characteristics –value

29 6-7 June 0529 หนังสืออ่านประกอบ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นงลักษณ์ ตรงศีล สัตย์, และ พจน์ กริช - ไกรวรรณ บรรณาธิการ (2545). มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อ สร้างสังคมแห่งสุขภาวะ. นนทบุรี : สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข. ประเวศ วะสี (2547) ทฤษฎีใหม่ทาง การแพทย์. กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน. ประเวศ วะสี (2538) รักษาโรคหรือรักษาคน. กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน.

30 6-7 June 0530 หนังสืออ่านประกอบ ประเวศ วะสี (2538) สาธารณทุกข์หรือ สาธารณสุข. กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน. David S. Gochman (1988) Health behavior : emerging research perspectives. New York : Plenum Pr. Kornkaew Chanthapasa (2004) Analysis of Explanatory Models and Therapeutic Choices under Patient- Provider Power Relation Context. Dissertation (Ph.D.), Social and Administrative Pharmacy. Faculty of Pharmaceutical Sciences. Chulalongkorn University.

31 6-7 June 0531 Any Questions??


ดาวน์โหลด ppt Health Behavior and Communication in Pharmacy ( พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสาร ทางเภสัชกรรม ) ดร. กรแก้ว จันทภาษา ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google