งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thailand’s Energy Policy and Strategies Pravit Teetakaew Executive Director Bureau of Energy Regulation and Conservation Dept. of Alternative Energy Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thailand’s Energy Policy and Strategies Pravit Teetakaew Executive Director Bureau of Energy Regulation and Conservation Dept. of Alternative Energy Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thailand’s Energy Policy and Strategies Pravit Teetakaew Executive Director Bureau of Energy Regulation and Conservation Dept. of Alternative Energy Development and Efficiency Ministry of Energy 5 November 2004

2 1.5 1.1 2.4 1.6 1.0 0.4 2.0 14 10 1.3 3.1 2.3 1.0 1.8 6.6 2.6 World Energy Situation Total EnergyOtherWind and Solar Hydro Nuclear Biomass, MSW Biomass, MSW Wind & Solar Oil Gas Coal Other Growth rate 2000-2020, % Growth rate 2000-2020, % Solar Wind MBDOE Growth rate 1980-2000, % Growth rate 1980-2000, % 1.7 Source : ExxonMobil Projection

3 Thailand ’ s Energy Outlook Transportation 37% Agriculture 6% Industrial 36% Res & Com 21% Thailand consumes energy about 1 mill bls of oil per day (0.75% of World energy consumption) Oil Natural Gas Coal Hydro Supply Demand

4 Thailand ’ s Energy Situations Energy is basic factor of economic development Energy is basic factor of economic development In 2002, energy costs accounted to 14.31% of GDP In 2002, energy costs accounted to 14.31% of GDP Oil imports accounted to 12% of total import values Oil imports accounted to 12% of total import values 60% of commercial energy was imported 60% of commercial energy was imported Still rooms for energy efficiency improvement Still rooms for energy efficiency improvement Transport 37% Industry 36% Resident & Commercial 21% Agriculture 6%

5 Energy Intensity Thail and USA UK Germ any Japa n (Compare with Developed Countries)

6 Energy Intensity (Compare with Developing Countries)

7 New Vision for Energy Development “ … Utilities sector is in transition …. focusing more on Economic Value, rather than revenue generation. ” Prof. Michael E. Porter International Utilities and Energy Conference 2003 “ … In the future, the competitive advantage of nations will partly depend on Energy Efficiency of the domestic real sectors …” William Ramsey Exe. VP of International Energy Agency (IEA)

8 Energy Strategies for Better Competitiveness 28 August 2003 Energy Strategies for Better Competitiveness 28 August 2003 2003

9 Strategy 1.Improve EE in Transportation Sector Objective ประเทศไทยมี พลังงานใช้ อย่างต่อเนื่อง เพียงพอต่อ ความต้องการ ไปอีก 50 ปี ประชาชนมี พลังงานใช้ อย่างทั่วถึง ในราคาที่เป็น ธรรมและเพื่อ คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น Improve end- use energy efficiency 1 1 2 2 ประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง พลังงานใน ภูมิภาค 3 3 4 4 Cooperate with Ministry of Transportation to improve structure of public transports Changing Modes from roads to rails Good Management of mass transportation Comprehensive development of transportation system – integration of water and railways Enhance City planning Promote high efficient cars using tax incentives Promotion campaign to change behaviors Ect. Transportation sector Programs

10 Industrial and Building sector ประเทศไทยมี พลังงานใช้ อย่างต่อเนื่อง เพียงพอต่อ ความต้องการ ไปอีก 50 ปี ประชาชนมี พลังงานใช้ อย่างทั่วถึง ในราคาที่เป็น ธรรมและเพื่อ คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น 1 1 2 2 ประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง พลังงานใน ภูมิภาค 3 3 4 4 Cooperate with Ministry of Industry to change industrial structure to be less energy intensive Support by energy conservation promotion programs Regulation Incentives, subsidies Soft loans for EE investment Technical assistance Research and development Training, capacity development Tax Incentives Tax breaks for ESCOs Import duty exemption for high energy efficient products, machines Performance-based incentives Basic Metal Chemical (ปี 2524 = 100) ทิศทางและมาตรการ ยังไม่ชัดเจน ทิศทางและมาตรการ ยังไม่ชัดเจน Paper Fabricated Metal Textiles Non Metalic Food and Beverages Energy Intensity = Energy GDP Improve end- use energy efficiency 2. Improve EE in Industrial and building Sector Strategy Objective Programs

11 Customer Service Workshop & Training Low Interest Source of Fund Low Interest Source of Fund List Of Experts List Of Experts Directory of Technology Providers Promotion of ESCOs Promotion Campaign Demonstration Project Access to Funds Technical Assistance Raise up Confidence Perfect Information Regulations Grant for small investmen t Free Energy Audit and consulting Tax Incentives Incentives & Subsidies Energy Codes Create Conducive Environment for EE Investment

12 Strategy Energy Efficiency Improvement Target 2. Improve EE in Industry Objective ประเทศไทยมี พลังงานใช้ อย่างต่อเนื่อง เพียงพอต่อ ความต้องการ ไปอีก 50 ปี ประชาชนมี พลังงานใช้ อย่างทั่วถึง ในราคาที่เป็น ธรรมและเพื่อ คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น Energy Efficiency Improvement 1 1 2 2 ประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง พลังงานใน ภูมิภาค 3 3 4 4 1. Improve EE in Transportation Energy Elasticity = 1:1 in 5 years Indicators Energy Elasticity = ∆ t Energy Consumption/ ∆ t GDP Ave. Energy Elasticity 1.4 : 1.0 Ratio of energy growth rate to GDP growth rate = 1.0 by 2008 3. Awareness raising campaign

13 Holistic Approach เพิ่มมูลค่าเปลี่ยนโครงสร้างปรับกระบวนทัศน์ Paradigm Shift Enforcer / RegulatorFacilitator / Supporter

14 For More Information www.energy.go.th www.dede.go.th


ดาวน์โหลด ppt Thailand’s Energy Policy and Strategies Pravit Teetakaew Executive Director Bureau of Energy Regulation and Conservation Dept. of Alternative Energy Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google