งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Relational Operators. 1. Relational Operators 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Relational Operators. 1. Relational Operators 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Relational Operators

2 1. Relational Operators 2

3 1. Relational Operators ( ต่อ ) 3

4 AB A && B A || B TRUETRUETRUETRUE TRUE FALS H TRUE TRUE TRUE ตารางเปรียบเทียบ 4

5 ลองคิดดู 1. 3 6) && 4 > 2 4. a=3, b=2, c=4 (a > b) || !(a c / 2 a c / 2 (a > b) && !(a c / 2 หาคำตอบของนิพจน์ต่อไปนี้ 5

6 LOGO if… else

7 2. if … else ถ้าคำสั่งที่ต้องทำนั้นเป็นคำสั่งเพียง คำสั่งเดียว เราสามารถเขียนคำสั่งนั้น ตามหลังนิพจน์เงื่อนไขได้เลย แต่ถ้า คำสั่งที่ต้องทำเป็นกลุ่มของคำสั่งที่ กำหนด จะต้องใส่คำสั่งเหล่านั้นใน บล็อกภายในเครื่องหมายวงเล็บ { } 7

8 2.1 แผนผัง if 8

9 int testScore = ; if (testScore > 80) { System.out.println(“You did pass”); } if (testScore < 50) { System.out.println(“You did not pass”); } ตัวอย่างที่ 1 3939 8989 7474 9

10 2.2 if… else 10

11 int testScore = ; if (testScore > 80) { System.out.println(“You did pass”); } else { System.out.println(“You did not pass”); } ตัวอย่างที่ 2 3939 8989 7474 11

12 2.3 Nested if 12

13 2.3 Nested if ( ต่อ ) 13

14 14

15 15

16 Statement & Block 16

17 การทำงานของคำสั่ง if ต่างกันอย่างไร if (x < y) { if (x < z) if (x < z) System.out.print(“H ello”); System.out.print(“H ello”); } else System.out.print(“G ood bye”); System.out.print(“G ood bye”); if (x < y) if (x < z) if (x < z) System.out.print(“H ello”); System.out.print(“H ello”);else System.out.print(“G ood bye”); System.out.print(“G ood bye”); 1. x=5, y=10, z=8 2. x=5, y=10, z=5 3. x=5, y=5, z=5 ลองทำดู 17

18 จงเขียนโปรแกรมคิดเกรดของนักเรียน ซึ่งมีการกำหนดช่วง ของคะแนนดังต่อไปนี้ คะแนนต่ำกว่า 50 ได้เกรด F คะแนนต่ำกว่า 60 ได้เกรด D คะแนนต่ำกว่า 70 ได้เกรด C คะแนนต่ำกว่า 80 ได้เกรด B คะแนนสูงกว่า 80 ได้เกรด A ลองทำดู 18

19 LOGO Switch-case

20 3.1 คำสั่ง switch 20

21 แผนผัง Switch-case 21

22 switch ( นิพจน์ ) { case 1: คำสั่งที่ 1; break; case 2: คำสั่งที่ 2; break; case 3: คำสั่งที่ 3; break; default: คำสั่งที่ 4; } คำสั่งที่ 5; switch ( นิพจน์ ) { case 1: คำสั่งที่ 1; break; case 2: คำสั่งที่ 2; break; case 3: คำสั่งที่ 3; break; default: คำสั่งที่ 4; } คำสั่งที่ 5; หากค่าของนิพจน์ เท่ากับค่าใน case 2 การทำงานของ switch เมื่อมี คำสั่ง break 22

23 switch ( นิพจน์ ) { case 1: คำสั่งที่ 1; case 2: คำสั่งที่ 2; case 3: คำสั่งที่ 3; default: คำสั่งที่ 4; } คำสั่งที่ 5; switch ( นิพจน์ ) { case 1: คำสั่งที่ 1; case 2: คำสั่งที่ 2; case 3: คำสั่งที่ 3; default: คำสั่งที่ 4; } คำสั่งที่ 5; หากค่าของนิพจน์ เท่ากับค่าใน case 2 การทำงานของ switch เมื่อ ไม่มีคำสั่ง break 23

24 LOGO ชมรม ITSMRT


ดาวน์โหลด ppt LOGO Relational Operators. 1. Relational Operators 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google