งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Relational Operators by Accords (IT SMART CLUB 2006) by Accords 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Relational Operators by Accords (IT SMART CLUB 2006) by Accords 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Relational Operators by Accords (IT SMART CLUB 2006) by Accords 1

2 1. Relational Operators

3 1. Relational Operators (ต่อ)

4 ตารางเปรียบเทียบ A B A && B A || B TRUE FALSH

5 หาคำตอบของนิพจน์ต่อไปนี้
ลองคิดดู หาคำตอบของนิพจน์ต่อไปนี้ 1. 3 <= < 5 || 6 = = !(4 > 6) && 4 > a=3, b=2, c= (a > b) || !(a <= c) && b > c / a < b && !(a <= c) && b > c / (a > b) && !(a <= c) || b > c / 2

6 if… else by Accords (IT SMART CLUB 2006) by Accords 6

7 2. if … else ถ้าคำสั่งที่ต้องทำนั้นเป็นคำสั่งเพียงคำสั่งเดียว เราสามารถเขียนคำสั่งนั้นตามหลังนิพจน์เงื่อนไขได้เลย แต่ถ้าคำสั่งที่ต้องทำเป็นกลุ่มของคำสั่งที่กำหนด จะต้องใส่คำสั่งเหล่านั้นในบล็อกภายในเครื่องหมายวงเล็บ { }

8 2.1 แผนผัง if

9 74 89 39 ตัวอย่างที่ 1 int testScore = ; if (testScore > 80) {
System.out.println(“You did pass”); } if (testScore < 50) { System.out.println(“You did not pass”);

10 2.2 if… else

11 74 89 39 ตัวอย่างที่ 2 int testScore = ; if (testScore > 80) {
System.out.println(“You did pass”); } else { System.out.println(“You did not pass”);

12 2.3 Nested if

13 2.3 Nested if (ต่อ)

14

15

16 Statement & Block

17 การทำงานของคำสั่ง if ต่างกันอย่างไร
ลองทำดู การทำงานของคำสั่ง if ต่างกันอย่างไร if (x < y) if (x < z) System.out.print(“Hello”); else System.out.print(“Good bye”); if (x < y) { if (x < z) System.out.print(“Hello”); } else System.out.print(“Good bye”); x=5, y=10, z=8 x=5, y=10, z=5 3. x=5, y=5, z=5

18 ลองทำดู จงเขียนโปรแกรมคิดเกรดของนักเรียน ซึ่งมีการกำหนดช่วง
จงเขียนโปรแกรมคิดเกรดของนักเรียน ซึ่งมีการกำหนดช่วง ของคะแนนดังต่อไปนี้ คะแนนต่ำกว่า 50 ได้เกรด F คะแนนต่ำกว่า 60 ได้เกรด D คะแนนต่ำกว่า 70 ได้เกรด C คะแนนต่ำกว่า 80 ได้เกรด B คะแนนสูงกว่า 80 ได้เกรด A

19 Switch-case by Accords (IT SMART CLUB 2006) by Accords 19

20 3.1 คำสั่ง switch

21 แผนผัง Switch-case

22 การทำงานของ switch เมื่อมีคำสั่ง break
switch (นิพจน์) { case 1: คำสั่งที่ 1; break; case 2: คำสั่งที่ 2; break; case 3: คำสั่งที่ 3; break; default: คำสั่งที่ 4; } คำสั่งที่ 5; หากค่าของนิพจน์ เท่ากับค่าใน case 2

23 การทำงานของ switch เมื่อไม่มีคำสั่ง break
switch (นิพจน์) { case 1: คำสั่งที่ 1; case 2: คำสั่งที่ 2; case 3: คำสั่งที่ 3; default: คำสั่งที่ 4; } คำสั่งที่ 5; หากค่าของนิพจน์ เท่ากับค่าใน case 2

24 Thank You ! ชมรม ITSMRT by Accords (IT SMART CLUB 2006) by Accords 24


ดาวน์โหลด ppt Relational Operators by Accords (IT SMART CLUB 2006) by Accords 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google