งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Institute of Physics โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Institute of Physics โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Institute of Physics โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3 Main Menu หน้าแรกของ IOP วิธีการสืบค้นข้อมูล ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล การแสดงผลการสืบค้น Export / E-mail

4 1 2 3 4 หน้าแรกของ IOP 1.Quick search 2.Basic search 3.News 4. หัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับ IOP 5. คำบรรยายหัวข้อด้านล่าง เมื่อนำเมาส์วางบนหัวข้อ 5

5 วิธีการสืบค้นข้อมูล Quick Search Basic search Browse search Advance search วิธีการสืบค้น ข้อมูล

6 Quick search Quick Search : สามารถพิมพ์คำค้นลงในช่องสืบค้นที่หน้า Homepage ได้เลย

7 Basic search 1 2 1. เติมคำที่ต้องการสืบค้นลงไป 2. เลือกลักษณะของคำที่จะใช้ สืบค้น ดังนี้ - ทุกคำที่เติม - บางคำที่เติม - คำที่เติมแบบตรงตัว - ใช้คำเชื่อมระหว่างคำ 3. Search 3

8 Basic search กำหนด ประเภ ท ของ หนังสื อ ที่ต้องการ ค้นหา

9 Basic search - กำหนดว่าต้องการให้แสดงข้อมูลที่ค้นเจอกี่รายการต่อ 1 หน้า มี 10, 25, 50 และ 100 รายการ - กำหนดว่าต้องการให้แสดงข้อมูลแบบ full, no summary, no url หรือ แบบ link only - กำหนดว่าต้องการให้ข้อมูลที่ค้นมาเรียงแบบไหน มีแบบ relevance, date ( วันที่ ) และแบบ source ( แหล่งข้อมูล )

10 Journ al Journal list Browse search Advance search

11 Browse search Journal list : เป็นการสืบค้น โดยการ Browse มีทั้งการเรียงตาม Title, Subject และ Publishing Partner

12 Advanced search 12 3 4 1. เติมคำที่ต้องการสืบค้น ถ้ามีมากกว่า 1 คำ ให้เลือก คำเชื่อม ซึ่งจะมีคำว่า and และ or 2. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ 3. เติมคำ กลุ่มคำ หรือหัวข้อที่ต้องการสืบค้น 4. หากไม่มีการกำหนดข้อมูลอื่นเพิ่มเติม กด Run Search เพื่อสืบค้นได้เลย

13 Advanced search 1 2 3 4 1. เลือกช่วงปีของ Journal ที่ต้องการ 2. เลือก Journal, หัวเรื่อง Subject category หรือ EJs collections 3. เลือกรูปแบบการแสดงผล มีทั้ง จำนวนบทความที่แสดงต่อ 1 หน้า, ลักษณะบทความ, และการเรียงลำดับบทความ 4. กด Run Search

14 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล Quick Search Basic search Browse search Advanced search ตัวอย่างการสืบค้น ข้อมูล

15 ค้นคำว่า Nanotechnology ในช่องสืบค้น แบบ Quick Search Quick search ค้นพบ 1737 รายการ

16 Basic search ค้นคำว่า Nanotechnology เลือกค้นแบบ all these words และเลือก ประเภทเป็น Journals ค้นพบ 954 รายการ

17 Browse search เลือกชื่อ Journal แล้วเลือก Volume, Number เดือน และปี ที่ต้องการ บทความในเล่มนั้นก็จะปรากฎ

18 Advanced search 12 3 1. เติมคำค้นที่ต้องการให้สืบค้นใน Article headers หรือ Abstract พร้อมทั้งใช้คำเชื่อม ได้แก่ and และ or 2. เลือกประเภทหรือเขตของข้อมูล 3. เติมคำค้นที่ต้องการให้สืบค้นใน Full text หรือ Articles

19 Advanced search 1 3 2 1. เลือกช่วงปีของข้อมูลที่ต้องการให้สืบค้น 2. เลือก Journal, Subject category หรือ EJs Collection 3. เลือกลักษณะการแสดงผล - จำนวนบทความที่จะให้แสดงต่อ 1 หน้า มี 10, 25, 50 และ 100 บทความ - เลือกว่าจะให้เป็น Summary format หรือ Abstract format - เลือกลักษณะการเรียงลำดับว่าจะให้เรียงตาม วันที่, ชื่อผู้แต่ง เป็นต้น - เลือกเรียงแบบ natural หรือแบบ reverse

20 Advanced search ค้นพบ 2 บทความ

21 . การแสดงผล การสืบค้น. Abstract References Full text การแสดงผลการ สืบค้น

22 Abstra ct. Abstract.

23 Refere nces. References.

24 Full text. Full text.

25 การ Export บทความที่ search พบโดย E-mail 1. เลือกหน้าของบทความที่ต้องการส่ง 2. เลือกรูปแบบการส่งบทความ 3. เลือกจำนวนรายละเอียดของบทความที่จะส่ง 4. เลือกสถานที่ที่จะส่งบทความไป หรือ พิมพ์ E-mail address Export / E-mail

26 .The End..Thank You.


ดาวน์โหลด ppt Institute of Physics โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google