งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Version 2006 Suwana Hungspreug Puntarica Suwanprathes Sorachai Srisuma.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Version 2006 Suwana Hungspreug Puntarica Suwanprathes Sorachai Srisuma."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Version 2006 Suwana Hungspreug Puntarica Suwanprathes Sorachai Srisuma

2 1. ผลการตรวจ Spirometry Predicted Values Measured Values % Predicted FVC (liters) 6.004.0067 FEV1 (liters) 5.002.0040 FEV1/FVC (%) 8350 แปลผลได้ว่า ผู้ป่วยรายนี้น่าจะมีความผิดปกติแบบใด?

3 2. ผลการตรวจ Spirometry Predicted Values Measured Values % Predicted FVC (liters) 5.684.4373 FEV1 (liters) 4.903.5272 FEV1/FVC (%) 8479 แปลผลได้ว่า ผู้ป่วยรายนี้น่าจะมีความผิดปกติแบบใด?

4 … is any disease or disorder characterized by impaired Lung function There are 3 major physiologic categories of lung diseases: Obstructive lung disease Restrictive lung disease  

5 Step 1. Look at the FVC, to see if it is within normal limits. Step 2. Look at the FEV 1, determine if it is within normal limits. Step 3. If both FVC and FEV 1 are normal, then you do not have to go any further …the patient has a normal PFT test Step 4. If FVC and / or FEV 1 are low, …then the presence of disease is highly likely Step 5. If Step 4 indicates that there is disease !!!? then you need to go to the %predicted for FEV 1 / FVC  If the %predicted for FEV 1 / FVC is 90% or higher, then the patient has a restricted lung disease  If the %predicted for FEV 1 / FVC is 69% or lower, then the patient has an obstructed lung disease

6 …determine the “severity of disease” Normal PFT Outcomes: > 85 % of predicted values Mild Disease: > 65 % but < 85 % of predicted values Moderate Disease: > 50 % but < 65 % of predicted values Severe Disease: < 50 % of predicted values

7 3. ผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยรายที่ 3 PaO2 95 mmHg SaO2 90% Hb 12 gm% กำหนด: Hb 1 กรัม จับ O2 ได้เต็มที่ 1.34 mL solubility coefficient ของ O2 เท่ากับ 0.003 mL/dL blood จงหา: (1) O2 content ในเลือดแดง (%) (2) O2 delivery (กำหนด: cardiac output = 5 L/min (3) O2 consumption (กำหนด: O2 content ในเลือดดำมี 10% )

8 4. ทำการวัดความต้านทานทางเดินหายใจที่ตำแหน่งต่อไปนี้ ก. Pharynx/Larynx ข. Airway, เส้นผ่านศูนย์กลาง > 2 mm ค. Airway, เส้นผ่านศูนย์กลาง < 2 mm 4.1 ความต้านทานส่วนใดมีค่าต่ำที่สุดในภาวะปกติ

9

10 4. ทำการวัดความต้านทานทางเดินหายใจที่ตำแหน่งต่อไปนี้ ก. Pharynx/Larynx ข. Airway, เส้นผ่านศูนย์กลาง > 2 mm ค. Airway, เส้นผ่านศูนย์กลาง < 2 mm 4.1 ความต้านทานส่วนใดมีค่าต่ำที่สุดในภาวะปกติ ค

11 4. ทำการวัดความต้านทานทางเดินหายใจที่ตำแหน่งต่อไปนี้ ก. Pharynx/Larynx ข. Airway, เส้นผ่านศูนย์กลาง > 2 mm ค. Airway, เส้นผ่านศูนย์กลาง < 2 mm 4.2 ภาวะถุงลมโป่งพอง (emphysema) มีค่าความต้านทานส่วนใดเพิ่มสูงที่สุด

12

13

14

15 Elastic Recoil Pressure P TM = Palv – Ppl = elastic recoil pressure (Pel) Pel จะลดลงในภาวะถุงลมโป่งพอง  Palv ก็จะ ต่ำลง เพราะ Palv = Pel + Ppl Ppl เป็นความดันด้านนอกของ bronchiole ขณะ Forced Expiration ค่า Ppl เป็นบวก ภาวะ dynamic compression of airway เกิดขึ้น เมื่อความดันในทางเดินอากาศ มีค่าเท่ากับความดัน ด้านนอกของทางเดินอากาศ

16 Dynamic Compression of Airway and Equal Pressure Point

17 Volume-Time and Flow-Volume Relationship In the graph of volume versus time, the slope of the curve at any point is equal to the flow at that point (flow =  volume/  time) The expiratory flow is greatest at the beginning of the expiratory maneuver and then gradually declines until residual volume is reached TLC RV FVC seconds Flow (liter/sec) TLC RV FVC

18 Flow-Volume Curve in Obstructive Disease The scooped-out appearance Reduced Peak expiratory flow (PEF), V max 50% and V max 75% PEF

19 4. ทำการวัดความต้านทานทางเดินหายใจที่ตำแหน่งต่อไปนี้ ก. Pharynx/Larynx ข. Airway, เส้นผ่านศูนย์กลาง > 2 mm ค. Airway, เส้นผ่านศูนย์กลาง < 2 mm 4.2 ภาวะถุงลมโป่งพอง (emphysema) มีค่าความต้านทานส่วนใดเพิ่มสูงที่สุด ค สาเหตุ – elastic recoil force ที่ลดลง – radial traction หรือ tethering force ต่อ airway ลดลง

20 4. ทำการวัดความต้านทานทางเดินหายใจที่ตำแหน่งต่อไปนี้ ก. Pharynx/Larynx ข. Airway, เส้นผ่านศูนย์กลาง > 2 mm ค. Airway, เส้นผ่านศูนย์กลาง < 2 mm 4.3 ขณะกรน มีค่าความต้านทานส่วนใดเพิ่มสูงที่สุด ก

21 Normal pharyngeal airway with the major variables contributing to airway patency/collapse shown

22 5. ผู้ป่วยถูกมีดแทงที่ทรวงอกข้างขวา มีเลือดจากแผล พอสมควร แพทย์ตรวจพบมีชีพจรสูงปานกลาง หายใจหอบเร็วและตื้น ไม่มีไข้ ฟังเสียงหายใจด้วยหูฟัง พบเสียงหายใจลดลงในทรวงอกข้างขวาเมื่อเทียบกับ ข้างซ้าย

23

24

25

26 5.1 จงแสดงวิธีคำนวณหาค่า transmural pressure ของปอดและทรวงอกข้างขวา Transpulmonary pressure = intra-alveolar pressure – intrapleural pressure = Patm – Patm = 0

27 5.1 จงแสดงวิธีคำนวณหาค่า transmural pressure ของปอดและทรวงอกข้างขวา Transthoracic pressure = intrapleural pressure – barometric pressure = Patm – Patm = 0

28 5.2 ตรวจพบว่าผู้ป่วยมีหายใจหอบเร็วและตื้น เกิดจากกลไกใด Lung collapse  affect stretch receptors in the lung

29 airway smooth muscle tension from SARs, RARs diaphragm Pulmonary Stretch Reflex:- Hering-Breuer Reflex NTS vagus nerve phrenic motoneuron VRG  - DRG Deflation Reflex Sustained lung deflation or  tidal volume  Transmural pressure in airway wall Excitation of inspiration Hyperpnea

30 5.3 ตรวจพบว่าผู้ป่วยมีหายใจหอบเร็วและตื้น เกิดจากกลไกใด Lung collapse  affect stretch receptors in the lung  เพิ่มการหายใจมากขึ้น  หายใจตื้น   tidal volume ไม่ต้านกับ compliance ของปอดที่ลดลง  หายใจเร็ว   respiratory rate เพื่อปรับให้ได้ ventilation ที่เพียงพอ

31 5.3 ตรวจพบว่าผู้ป่วยมีชีพจรเต้นเร็วขึ้น เกิดจากกลไกใด Right Pneumothorax  Shift of mediastinum to the left  Displacement of Superior/Inferior vena cava   venous return   cardiac output   blood pressure  stimulate baroreceptor reflex   heart rate Right Pneumothorax  Increase in Intrapleural Pressure (from negative to zero)  Compression of Superior/Inferior vena cava   venous return   cardiac output   blood pressure  stimulate baroreceptor reflex   heart rate

32 6. นักกีฬาชายไทยอายุ 18 ปี ภูมิลำเนาที่กรุงเทพฯ เข้ารับ การฝึกที่ยอดดอยอินทนนท์ ที่ระดับความสูง 2,556 เมตรเหนือ ระดับน้ำทะเล ระดับความดันบรรยากาศ 420 มิลลิเมตรปรอท เทียบกับ 760 มิลลิเมตรปรอทที่ระดับ น้ำทะเลในกรุงเทพฯ

33 4.1 จงแสดงวิธีคำนวณเปรียบเทียบค่า FIO 2 และ PIO 2 ในกรุงเทพฯ และที่ยอดดอยอินทนนท์ F I O 2 = 0.21 คงที่ที่ระดับน้ำทะเลในกรุงเทพฯและที่ยอด ดอยอินทนนท์ P I O 2 ที่กรุงเทพฯ = F I O 2 x (P B – P H 2 O ) P B ที่กรุงเทพฯ = 760 mmHg P I O 2 ที่กรุงเทพฯ = 0.21 x (760 – 47) = 0.21 x 713 = 149.7 mmHg

34 F I O 2 = 0.21 คงที่ที่ระดับน้ำทะเลในกรุงเทพฯและที่ยอด ดอยอินทนนท์ P I O 2 ที่ดอยอินทนนท์ = F I O 2 x (P B – P H 2 O ) P B ที่ดอยอินทนนท์ = 420 mmHg P I O 2 ที่ดอยอินทนนท์ = 0.21 x (420 – 47) = 0.21 x 373 = 78.33 mmHg

35 6.2 ค่า Pa CO 2 และ Pa O 2 จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เมื่อเทียบกับตอนอยู่ที่กรุงเทพฯ

36  Pa O 2 from  P I O 2  Hypoxemia  Stimulate peripheral chemoreceptors  Hyperventilation   CO 2 washout   Pa CO 2  Respiratory alkalosis  Pco 2 = K Vco 2   VA VA 

37 6.3 จงบอกชื่อฮอร์โมนหนึ่งชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจาก PaO2 ที่เปลี่ยนไปในนักกีฬาผู้นี้ และบอกถึงประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนนั้น  Stimulates oxygen sensors Pao2Pao2  Renal interstitial cells synthesize and secrete erythropoietin   RBC mass   Hemoglobin,  hematocrit (polycythemia)  hematocrit  sign of chronic hypoxia

38 7. ในแต่ละภาวะต่อไปนี้ ท่านคิดว่าความต้านทานของ ทางเดินอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างไรเปรียบเทียบกับ ภาวะปกติ (รูปซ้าย) เกิดจากกลไกใด NormalA B C

39 Normal

40 Airway Structure Bronchial Smooth Muscle Tone Lung Volume Elastic Recoil of the Lung Determinants of the Cross-Sectional Area of the Airway

41 A R = 8ℓ8ℓ r4r4 Increased airway secretion Increased mucus secretion

42 B R = 8ℓ8ℓ r4r4 Increased airway wall thickness Airway smooth muscle thickness in bronchial asthma Airway wall fibrosis in chronic airway inflammation Peribronchial edema from chronic airway inflammation/injury  Dampening the effect of radial traction force

43 C พบได้ในภาวะถุงลมปอดถูกทำลายหรือ pulmonary emphysema ทำให้  airway resistance จาก สาเหตุ – elastic recoil force/pressure ที่ลดลง  Palv ซึ่งเป็นความดันต้นทางของ อากาศที่ไหลออกมีค่าลดลง  เกิด dynamic compression of airway ในส่วน peripheral airway – radial traction หรือ tethering force ต่อ airway ลดลง


ดาวน์โหลด ppt Version 2006 Suwana Hungspreug Puntarica Suwanprathes Sorachai Srisuma.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google