งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

204111: Introduction to Computer & Programming Lecture 1: Introduction Dept. of Computer Engineering Faculty of Engineering, Kasetsart University Bangkok,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "204111: Introduction to Computer & Programming Lecture 1: Introduction Dept. of Computer Engineering Faculty of Engineering, Kasetsart University Bangkok,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 204111: Introduction to Computer & Programming Lecture 1: Introduction Dept. of Computer Engineering Faculty of Engineering, Kasetsart University Bangkok, Thailand http://kdl.cpe.ku.ac.th

3 2 Computer & Program Computers Devices for performing computations at high speeds with great accuracy A machine that can be programmed to manipulate symbols. Can quickly store and retrieve large amounts of data. Physical components are known as "hardware". Hardware components: CPU, Memory, Mouse, Keyboard, etc. Program A set of instructions for a computer to follow, written in specific programming language

4 3 Computer Components CPU (Central Processing Unit) Primary storage (memory) Secondary storage (disks, tapes etc.) Input devices (mouse, keyboard etc.) Output devices (screen, printer, plotter, etc.)

5 4 CPU Main Memory HD Computer Components Secondary Memory Input Devices Output Devices

6 5 Computer Systems Hardware (HW) Actual physical machines (equipment) that make up the computer Software (SW) Programs written for a specific application are often called softwares.

7 6 Computer Languages Computer languages categories:  Machine language  Binary Code  Assembly language  High-Level Language Uses English-like language Machine independent Portable Examples: Pascal, C, C++, Java, Fortran,... Computer can execute only the machine language

8 7 High-Level Languages Procedural Language Fortran Cobol Basic C Pascal Object-Oriented Language C++ Functional Language Lisp Logic Language Prolog

9 8 The translation Process Source Program Compiler Executable Program

10 9 รู้จักกับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ (Computer) คือ เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ สามารถทำงานคำนวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วย ความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ การที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ จำเป็นจะต้องมีชุดคำสั่ง กำกับ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ผลตามที่ต้องการ

11 10 คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่างๆ การคำนวณทาง คณิตศาสตร์ เครื่องคิดเลข การคำนวณทาง วิทยาศาสตร์ การจำลองสถานการณ์ (simulation) การแก้ไขปัญหาทาง วิทยาศาสตร์ (scientific problem solving) การควบคุมธุรกรรม ATM การจัดการประมวลผลบัญชี ลูกค้า การจัดการงานทั่วไป การทำเอกสาร การนำเสนอผลงาน การสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ โทรคมนาคม ความบันเทิง ดนตรี ภาพยนตร์ Graphic เกมส์

12 11 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2 ส่วน หลัก ได้แก่ 1. ฮาร์ดแวร์ Hardware : Microprocessor, Monitor, Hard disk, Keyboard, Mouse, Printer, etc 2. ซอฟต์แวร์ Software :Window XP, Linux Microsoft word, Internet Explorer, Adobe Photoshop, Ragnarok Online

13 12 CPU Main Memory HD Computer Components Secondary Memory Input Devices Output Devices

14 13 Microprocessor เป็นเหมือนส่วนสมอง หลักของเครื่อง คอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ประมวลผล ทางคณิตศาสตร์ ( บวก ลบ คูณ หาร ) และทาง ตรรกศาสตร์ ( and or not) Intel / AMD

15 14 Memory เป็นที่เก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่ จะนำข้อมูลนั้นมาประมวลผลใน microprocessor หน่วยความจำในเครื่องคอมพิวเตอร์แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท หน่วยความจำหลัก (Main Memory) หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory)

16 15 หน่วยความจำหลัก RAM เก็บชุดคำสั่งและข้อมูลต่างๆ ไมโครโปรเซสเซอร์จะอ่านข้อมูลจาก หน่วยความจำชนิดนี้เป็นหลัก RAM (Random Access Memory) สามารถเขียนหรืออ่านข้อมูลได้ เก็บข้อมูลไม่ถาวร ข้อมูลจะสูญหายหากขาด ไฟเลี้ยง ROM (Read Only Memory) อ่านข้อมูลได้อย่างเดียว เก็บข้อมูลได้ถาวร แม้ว่าจะไม่มีไฟเลี้ยง

17 16 Secondary Memory ความจุสูงขึ้นกว่าหน่วยความจำ หลัก แต่ความเร็วในการถ่ายเทข้อมูล น้อยกว่า Hard disk Floppy disk Zip drive Thumb drive CD-ROM Thumb Drive

18 17 Data Representation ข้อมูลในคอมพิวเตอร์จะถูกเก็บอยู่ในรูปของ bit bit = binary digit ( เลขฐานสอง ) มีค่าเป็น 0 หรือ 1 ( ตามสถานะของไฟฟ้า ) byte = 8 bits ข้อมูล 1 byte ในเครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะมีความหมาย แทนข้อมูลได้หลากหลายประเภท ตัวอย่างเช่น ข้อมูล 1 byte เก็บค่าดังนี้ 01100001 2 ข้อมูลดังกล่าวอาจจะแทนอักขระ ‘ a ’ หรือแทนตัวเลข 97 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ว่าจะตีค่า 1 byte นั้นเป็นอะไร

19 18 I/O Devices เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ ติดต่อสื่อสารระหว่าง คอมพิวเตอร์กับโลก ภายนอก Keyboard Mouse Monitor Printer Speaker

20 19 CPU Main Memory HD Computer Components Secondary Memory Input Devices Output Devices

21 20 การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งและข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ใน หน่วยความจำ CPU (microprocessor) ดึงข้อมูลและ ชุดคำสั่งมาจาก หน่วยความจำ อุปกรณ์อินพุต (Keyboard, Mouse, etc.) CPU ประมวลผลข้อมูล CPU นำข้อมูลผลลัพธ์ที่ถูกประมวลผลแล้ว ไปยัง หน่วยความจำ อุปกรณ์เอาท์พุต (Monitor, Printer, etc.)

22 21 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เราไม่สามารถทำงานต่างๆได้ โดยอาศัยเพียงแต่ เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียว เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้รวดเร็ว แต่ไม่ สามารถที่จะตัดสินใจหรือแก้ปัญหาใดๆได้ด้วย ลำพัง มนุษย์จะต้องเป็นผู้กำหนดและสั่งการคอมพิวเตอร์ ให้ทำงานให้ได้อย่างที่มนุษย์ต้องการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง ชุดลำดับของคำสั่งที่ กำหนดให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ แก้ปัญหา และทำงานได้อย่างที่ต้องการ Programming = Designing and writing a computer program.

23 22 ชนิดของภาษาในการเขียนโปรแกรม There are 3 kind of programming languages Machine language (0 ’ s and 1 ’ s) Assembly language (mov, and, or, etc … ) High-level language (nearly like human word) Computer itself understands only Machine language.

24 23 The translation Process Source Program Compiler /Interpreter Executable Program

25 24 Language translator …… main: pushl %ebp movl %esp, %ebp subl $8, %esp andl $-16, %esp movl $0, %eax subl %eax, %esp subl $8, %esp pushl $.LC0 …….. class MainClass { public static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Hello World!"); } Interpreter / Compiler High-level language Assembly language …. 00011000110001110 00110001110101111 00011111111110001 11011100001011011 …… Machine language Hello World! _ Assembler Machine

26 25 Interpreter Read high-level language, translate, and then execute one command at a time. …. writeln( ‘ a ’ ); writeln( ‘ b ’ ); writeln( ‘ c ’ ); …. Inter- preter 0100100 0100101 0100110 abcabc Source

27 26 Compiler Read all program at a time. Translate into executable file (machine language) …. writeln( ‘ a ’ ); writeln( ‘ b ’ ); writeln( ‘ c ’ ); …. Compiler object file library Linker …. 01001000100101..... abcabc Source Exe file

28 27 ขั้นตอนในการเขียนโปรแกรม วิเคราะห์ปัญหา (Analysis) ระบุปัญหาที่ต้องการจะแก้ไข แบ่งปัญหานั้นออกเป็นปัญหาย่อยๆ ค้นหาแนวคิดและวิธีการที่จะแก้ปัญหานั้นๆ พัฒนาโปรแกรม (Implementation) เขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยแนวคิดการ แก้ปัญหาที่คิดไว้ก่อนหน้า Compile โปรแกรมที่เขียนขึ้นให้เป็นภาษาที่เครื่องอ่านได้ ตรวจสอบและแก้ไขจุดผิดพลาด (Testing & Debugging) ทดลองรันโปรแกรมและตรวจสอบการทำงาน หากโปรแกรมทำงานไม่ถูกต้อง หาจุดผิดให้พบ แก้ไขจุดผิดพลาดและทดลองใหม่ จนกว่าโปรแกรมจะทำงานได้ ถูกต้อง

29 28 Analysis Example : Circle area problem Input circle radius ( รัศมี ) Process calculate circle area Output Circle area

30 29 Analysis Pseudo-code ( รหัสเทียม ) ใช้คำที่มีความหมาย คนอ่านแล้วเข้าใจ ขั้นตอนการทำงานเป็นแบบคอมพิวเตอร์ Example Program Circle Begin read circle radius area = Pi * radius * radius write circle area End.

31 30 Test & Debug Compile โปรแกรมที่เขียนขึ้นแล้วทดลองรัน ตรวจสอบผลการทำงาน แก้ไขข้อผิดพลาด (bugs)

32 31 Implement เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Assembly หรือ ภาษาระดับสูง เราสามารถใช้แนวคิดเดียวกัน เขียน โปรแกรมได้หลายภาษา Example class MainClass { public static void Main(string[] args) { const double pi = 3.1416; int radius; double area; radius = int.Parse(Console.ReadLine()); area = pi*radius*radius; Console.WriteLine(area); } #define PI 3.1416f void main() { intradius; floatarea; scanf( “ %d ”,&radius); area = PI * radius * radius; printf( “ %f ”,area); }

33 32 Test & Debug There are 2 kinds of bugs Syntax bugSemantic bug class MainClass { public static void Main(string[] args) { const double pi = 3.1416; int radius; double area; radius = int.Parse(Console.ReadLine()); area = pi * raddius * radius; Console.WriteLine(area); } class MainClass { public static void Main(string[] args) { const double pi = 3.1416; int radius; double area; radius = int.Parse(Console.ReadLine()); area = pi * radius; Console.WriteLine(area); }

34 33 Programming Languages The computer really only knows its own machine language or assembly language. Any high level languages would have be translated into machine language. An assembler translates an assembly language program into machine language. A compiler translates a high-level language into machine language. A source program is written in a high-level programming language. (.cs,.pas,.c) An executable program is the machine language version of a source program. (.exe)

35 34 Why C# ? provides a teaching language that highlights concepts common to all computer languages

36 35 C# Program C# is an object-oriented programming language. Everything must be in some class. A program is a set of class declarations. แดง ขาว ด่าง โฮ่ง สุนัข class

37 36 A simple C# Program

38 37 Output

39 38 C# Program: What did you see? Grouping using { } Statement ending with ; Various keywords: using, namespace, class, public, static, void "Hello World!"

40 39 C# Program: class declaration Class name Member declarations Data member Method (or functions) In the beginning of the class, we usually use only one method: Main --- which is where our program starts. class MainClass { public static void Main(string[] args) { const double pi = 3.1416; int radius; double area; radius = int.Parse(Console.ReadLine()); area = pi*radius*radius; Console.WriteLine(area); }

41 40 Basic grouping { } { curly brackets are used to group things together in C# } { they come in pairs, and { they can { be nested } } } Example:

42 41 Semi-colon; In C#, every statement must end in a semicolon. Compiler uses semicolon to find where one statement ends. It does not use line breaks or any textual markers. For example, the following are the same programs (for the compiler): using System; namespace Hello{ class MainClass {public static void Main(string[] args) { Console.WriteLine( "Hello World!");}}} using System; namespace Hello { class MainClass { public static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Hello World!"); }

43 42 Various keywords Various keywords help the C# compiler to understand our programs abstract as base bool break byte case catch char checked class const continue decimal default delegate do double else enum event explicit extern false finally fixed float for foreach goto if implicit in int interface internal is lock long namespace new null object operator out override params private protected public readonly ref return sbyte sealed short sizeof stackalloc static string struct switch this throw true try typeof uint ulong unchecked unsafe ushort using virtual void volatile while

44 43 Keywords namespace - Programs are organized using “ namespace. ” using - specifies external namespaces that the program uses. class - defines class. (remember that our program is one of the classes.)

45 44 Keywords Other keywords we are using: void, public, static, etc. At this point, it is difficult to understand them fully. You just have to remember the patterns that we use them.

46 45 using System; class MyClass { // This is an example class, // and this is a line comment… static void Main() { /* Sometimes, we love to comment things, and anything inside thes markers are comments */ Console.WriteLine("Hello!"); // chill~ chill~~ } /* comments */  Comments are inserted into C# program by enclosing it within /* and */, or after //  Comments are ignored by the computer, but helpful to explain the program

47 46 Method Main is a method where the program for our class starts.

48 47 Main declaration Here is how we declare our Main function (inside our class): static void Main() { // โปรแกรมของเราจะอยู่ต่อจาก นี้ … } Remark: there are 4 ways to define Main function. We use the simplest one. static void Main() {...} static void Main(string[] args) {...} static int Main() {...} static int Main(string[] args) {...}

49 48 Inside method Main Variable declarations Statements public static void Main(string[] args) { const double pi = 3.1416; int radius; double area; radius = int.Parse(Console.ReadLine()); area = pi*radius*radius; Console.WriteLine(area); }

50 49 Variables Example: Variables are used to store “ data. ” They must be declared before used. To declare them, we must specify their “ types. ” int radius; double area;

51 50 DATA - information that must be supplied to a program before it can produce results. Basic data types: int - whole numbers 34-900112 double - numbers with fractions 34.3450.0 bool true or false char - Computer character set string - strings Data

52 51  Data has to be stored and referenced.  Easiest way to refer to data is to give it a symbolic name or identifier  Data in a program can be classified as Constant data and Variable data. Data

53 52 Variable is a container for a data value.  A variable is created via a declaration where both its name and type are specified  Every variable has a name, type and value. Variables

54 53 Variable declaration Syntax: ; Examples: We can also assign its initial value. E.g., int radius; double area; int a,b,c; bool isokay; int k = 200; bool done = false;

55 54 Assignments Syntax: = ; Examples: area = radius*radius*3.14; a = b + c + d;

56 55 Constants Constants can be used in programs. E.g., 5, 10.4, "Hello" are constants. There are also named constants, which are declared in the same way as variables, but with additional const keyword. Examples: const double pi = 3.1416; const string message = "Hello";

57 56 Statements Examples: The first two are assignments. The third one writes the value of “ area ” to the screen. radius = int.Parse( Console.ReadLine() ); area = pi*radius*radius; Console.WriteLine(area);

58 57 Methods (again) We use various methods from various classes. Console and int are standard classes. int.Parse Console.ReadLine Console.WriteLine

59 58 Example using System; namespace Hello { class MainClass { static void Main(string[] args) { double price, money; int n; double leftover; Console.Write("Enter candy price: "); price = double.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write("Enter number of candies: "); n = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write("Enter your money :"); money = double.Parse(Console.ReadLine()); leftover = money - price * n; Console.WriteLine("You have {0} bahts left.", leftover); }

60 59 WriteLine Output formatting Console.WriteLine("You have {0} bahts left.", leftover);

61 60 Identifiers Symbolic names for program elements Program name Variable name Data Type name Etc. Rules for constructing identifiers Letters, digits, and under score (_) First character  letter Can be long (63 char) Reserved words (keywords) are not allowed

62 61 Identifier examples Valid examples score, count, total score1, count99, total09 score_1, count_99, total_99 myStudentId my_student_id Invalid examples point&score total-number 9points

63 62 Notes for Identifiers Identifiers are case-sensitive mystudentId Mystudentid MYSTUDENTID


ดาวน์โหลด ppt 204111: Introduction to Computer & Programming Lecture 1: Introduction Dept. of Computer Engineering Faculty of Engineering, Kasetsart University Bangkok,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google