งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลิ้งค์ลิสต์สองทาง [][Data][] [][1][] [][5][] [][3][] [][8][null]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลิ้งค์ลิสต์สองทาง [][Data][] [][1][] [][5][] [][3][] [][8][null]"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลิ้งค์ลิสต์สองทาง [][Data][] [][1][] [][5][] [][3][] [][8][null]

2 stuct node{ int data; int data; struct node*Prtvious; // ชี้ไปยัง โหนดก่อนหน้า struct node*Prtvious; // ชี้ไปยัง โหนดก่อนหน้า Struct node*Next; // ชี้ไปยัง โหนดถัดไป Struct node*Next; // ชี้ไปยัง โหนดถัดไป }

3 การแทรกโหนดใหม่ระหว่าง โหนด 2 กับ 3 First->[][1][] [][5][] [][3][] [][8][null] p p ชี้โหนด 2 p->Next ชี้โหนด 3 (p->Next)->previous ชี้โหนด 2

4 1. ค้นหาตำแหน่งที่ต้องการจะแทรก โหนดใหม่ p=First; // ให้ทำในขณะที่ p- >Data ไม่เท่ากับ 5 while(p->data!5){ // ถ้าเป็นจริง ให้ p ชี้ไปยังโหนดถัดไป p=p->Next; // เมื่อออกจาก while()p ชี้โหนด 2 }

5 2. สร้างโหนดใหม่ให้ new ชี้โหนดใหม่ Nodes new= createNewNode(); ผลลัพธ์กำหนดให้กับโหนดใหม่ new->Data=4 new

6 3. เปลี่ยนตำแหน่งชี้ของ Pointer ต่าง ๆ ดังนี้ (p->Next)->previous=new ให้ previous ของโหนด 3 ชี้ไปยังโหนดใหม่หรือ New new->Nexr=p->Next // ให้ Next ของ โหนดใหม่ ชี้ไปยัง โหนดที่ 3 เดิม 3 ne w 3

7 p->Next = new; ให้ Next ของโหนดที่ 2 เดิมชี้ไปยังโหนดใหม่ new->Previous=p ให้ Previous ของโหนดใหม่ชี้ไปยังโหนดที่ 2 เดิม 5 ne w 5

8 การแทรกโหนดใหม่มาเป็นโหนดแรก Doubly Linked-List


ดาวน์โหลด ppt ลิ้งค์ลิสต์สองทาง [][Data][] [][1][] [][5][] [][3][] [][8][null]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google