งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

J2EE Architecture for Web Application & Enterprise Programming ผู้บรรยาย Suriyen Deangtongdee Ueahanong Ponchana www.ukit-sd.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "J2EE Architecture for Web Application & Enterprise Programming ผู้บรรยาย Suriyen Deangtongdee Ueahanong Ponchana www.ukit-sd.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 J2EE Architecture for Web Application & Enterprise Programming ผู้บรรยาย Suriyen Deangtongdee Ueahanong Ponchana

2 Topic •J2EE Architecture •JDBC •JNDI •JSP & Servlet •EJB •Web Service •Apache Tomcat •JBoss

3 J2EE •Java 2 Enterprise Edition •Java Level ▫J2SE ( Java 2 Standard Edition ) ▫J2EE( Java2EnterpriseEdition ) ▫J2ME ( Java 2 Micro Edition ) •Evolution of Enterprise Application and Web Application Framework

4 J2EE •Two Tier(Client-Server Architecture) •Fat Client •Three Tier •Thin Client •N-Tier Architecture •J2EE Architecture

5 Two Tier

6 Two Tier: The Drawbacks

7 Three Tier

8 Three-Tier : the benefits

9 N-Tier

10 J2EE Architecture

11 J2EE Architecture •Client Tier •Application Client/Server •Web Client

12 J2EE Architecture •Web Tier

13 J2EE Architecture •Business Tier •EIS Tier

14 JDBC •(Java Database Connectivity) • การทำงานที่สำคัญของ JDBC • ลักษณะที่สำคัญของ JDBC

15 JDBC

16 JDBC • ประเภทของ JDBC Driver •JDBC - ODBC Bridge •Native API partly-Java Driver •JDBC-Net Java Driver •Native-protocal pure Java Driver

17 JDBC

18 JNDI •Java Naming and Directory Interface

19 JNDI

20 JSP & Servlet •JSP(Java Server Page) •Servlet

21 JSP & Servlet Example •Step 1 - Create a new project

22 JSP & Servlet Example •Step 2 - Create the JSP file

23 JSP & Servlet Example •Step 3 - Create the Servlet

24 JSP & Servlet Example •Step 4 - Define your servlet in "web.xml“

25 JSP & Servlet Example •Step 5 - Add your project to Tomcat

26 JSP & Servlet Example •Step 6 - Start "Tomcat“ •Step 7 - Test your project

27 JSP & Servlet Example •Step 7 - Test your project

28 JSP & Servlet Example •Step 8 - Set your project's welcome file •Step 9 - Restart the server

29 EJB •Enterprise JavaBeans •EJB Container •EJB Component

30 EJB Container •EJB Container •Transaction Controls • Management of Multiple Instances •Instance Passivation •Instance Pooling •Database Connection Pooline •Catching •Method Invocation Optimization •Support for Persistence •Support for Access Control List

31 EJB Container

32 EJB Component •Session Beans •Entity Beans •Message Driven Beans •Web Service Beans

33 EJB Component Session Beans •Stateless •Stateful

34 EJB Component Entity Beans •Bean-Managed Persistence (BMP) •Container-Managed Persistence (CMP)

35 EJB Component Message Beans

36 EJB Component

37 EJB Component Session and Entity Beans •Client and Interfaces •Home and Remote Interfaces •Local Home and Local Interfaces

38 EJB Component

39 EJB Component

40 EJB Component

41 EJB Component

42 EJB Component

43 EJB Component

44 EJB Component

45 Web Service •What is web service? •Meaning of Technology •Meaning of Software

46 Web Service • พื้นฐานของ Web Service • คุณลักษณะพื้นฐานของ Web Service • เหตุผลและข้อดีของการใช้ Web Service •Model ของการทำงาน Web Service

47 Web Service Standard of Web Service Development -XML (Extensible Markup Language) -SOAP (Simple Object Access Protocol) -WSDL (Web Services Description Language) -UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)

48 Web Service Standard of Web Service Development -Other Standard

49 Web Service SOA(Service Oriented Architecture )

50 Web Service Develop Web Service with Java Technology -JAX-WS (Java API for XML-Based Web Services) -JAXB (Java Architecture for XML Binding) -JAXP (Java API for XML Processing) -SAAJ (SOAP with Attachments API for Java) -JAX-RPC (Java API for XML-Based RPC) -WSIT (Web Services Interoperability Technology)

51 Web Service

52 TOMCAT, JBOSS, and J2EE

53 Tomcat •http://jakarta.apache.org/tomcat/http://jakarta.apache.org/tomcat/

54 Tomcat

55 Tomcat

56 Tomcat

57 JBOSS •www.jboss.org

58 JBOSS

59 JBOSS

60 JBOSS

61 Conclusion •J2EE Architecture for Web Application and Enterprise Programming *Java Level -> J2SE, J2EE, J2ME *Application and Web Framework -> 2-Tier, 3- Tier, N-Tier, Multi-Tier(J2EE) •JDBC * การทำงานและลัษณะที่สำคัญ * ประเภทของ Driver -> JDBC - ODBC Bridge,Native API partly-Java Driver,JDBC-Net Java Driver, Native-protocal pure Java Driver

62 Conclusion •JNDI •JSP & Servlet •EJB *EJB Container -> Transaction Controls, Management of Multiple Instances, Catching, Method Invocation Optimization, Support for Persistence, Support for Access Control List *EJB Component -> Session Beans, Entity Beans, Message Driven Beans, Web Service Beans

63 Conclusion •Web Service *Standard -> XML, SOAP, WSDL, UDDI *Java Technology -> JAX-WS, JAXB, JAXP เป็นต้น •Apache Tomcat •JBoss

64 Profile เอื้ออนงค์ พลชนะ Programmer Certifications - AJAX - Spring การศึกษา - วิทยาศาตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ สถาบัน เทคโนโลยีเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง - ศิลปศาตรบัณฑิต คณะ มนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สุริเยนทร์ แดงทองดี Programmer Certifications - Mini Master of Java Technology - Spring การศึกษา - บริหารธุรกิจบัณฑิต เอก คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี


ดาวน์โหลด ppt J2EE Architecture for Web Application & Enterprise Programming ผู้บรรยาย Suriyen Deangtongdee Ueahanong Ponchana www.ukit-sd.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google