งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

J2EE Architecture for Web Application & Enterprise Programming ผู้บรรยาย Suriyen Deangtongdee Ueahanong Ponchana www.ukit-sd.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "J2EE Architecture for Web Application & Enterprise Programming ผู้บรรยาย Suriyen Deangtongdee Ueahanong Ponchana www.ukit-sd.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 J2EE Architecture for Web Application & Enterprise Programming ผู้บรรยาย Suriyen Deangtongdee Ueahanong Ponchana www.ukit-sd.com

2 Topic •J2EE Architecture •JDBC •JNDI •JSP & Servlet •EJB •Web Service •Apache Tomcat •JBoss www.ukit-sd.com

3 J2EE •Java 2 Enterprise Edition •Java Level ▫J2SE ( Java 2 Standard Edition ) ▫J2EE( Java2EnterpriseEdition ) ▫J2ME ( Java 2 Micro Edition ) •Evolution of Enterprise Application and Web Application Framework www.ukit-sd.com

4 J2EE •Two Tier(Client-Server Architecture) •Fat Client •Three Tier •Thin Client •N-Tier Architecture •J2EE Architecture www.ukit-sd.com

5 Two Tier www.ukit-sd.com

6 Two Tier: The Drawbacks www.ukit-sd.com

7 Three Tier www.ukit-sd.com

8 Three-Tier : the benefits www.ukit-sd.com

9 N-Tier www.ukit-sd.com

10 J2EE Architecture www.ukit-sd.com

11 J2EE Architecture www.ukit-sd.com •Client Tier •Application Client/Server •Web Client

12 J2EE Architecture www.ukit-sd.com •Web Tier

13 J2EE Architecture www.ukit-sd.com •Business Tier •EIS Tier

14 JDBC www.ukit-sd.com •(Java Database Connectivity) • การทำงานที่สำคัญของ JDBC • ลักษณะที่สำคัญของ JDBC

15 JDBC www.ukit-sd.com

16 JDBC www.ukit-sd.com • ประเภทของ JDBC Driver •JDBC - ODBC Bridge •Native API partly-Java Driver •JDBC-Net Java Driver •Native-protocal pure Java Driver

17 JDBC www.ukit-sd.com

18 JNDI www.ukit-sd.com •Java Naming and Directory Interface

19 JNDI www.ukit-sd.com

20 JSP & Servlet www.ukit-sd.com •JSP(Java Server Page) •Servlet

21 JSP & Servlet Example www.ukit-sd.com •Step 1 - Create a new project

22 JSP & Servlet Example www.ukit-sd.com •Step 2 - Create the JSP file

23 JSP & Servlet Example www.ukit-sd.com •Step 3 - Create the Servlet

24 JSP & Servlet Example www.ukit-sd.com •Step 4 - Define your servlet in "web.xml“

25 JSP & Servlet Example www.ukit-sd.com •Step 5 - Add your project to Tomcat

26 JSP & Servlet Example www.ukit-sd.com •Step 6 - Start "Tomcat“ •Step 7 - Test your project

27 JSP & Servlet Example www.ukit-sd.com •Step 7 - Test your project

28 JSP & Servlet Example www.ukit-sd.com •Step 8 - Set your project's welcome file •Step 9 - Restart the server

29 EJB www.ukit-sd.com •Enterprise JavaBeans •EJB Container •EJB Component

30 EJB Container www.ukit-sd.com •EJB Container •Transaction Controls • Management of Multiple Instances •Instance Passivation •Instance Pooling •Database Connection Pooline •Catching •Method Invocation Optimization •Support for Persistence •Support for Access Control List

31 EJB Container www.ukit-sd.com

32 EJB Component www.ukit-sd.com •Session Beans •Entity Beans •Message Driven Beans •Web Service Beans

33 EJB Component www.ukit-sd.com Session Beans •Stateless •Stateful

34 EJB Component www.ukit-sd.com Entity Beans •Bean-Managed Persistence (BMP) •Container-Managed Persistence (CMP)

35 EJB Component www.ukit-sd.com Message Beans

36 EJB Component www.ukit-sd.com

37 EJB Component www.ukit-sd.com Session and Entity Beans •Client and Interfaces •Home and Remote Interfaces •Local Home and Local Interfaces

38 EJB Component www.ukit-sd.com

39 EJB Component www.ukit-sd.com

40 EJB Component www.ukit-sd.com

41 EJB Component www.ukit-sd.com

42 EJB Component www.ukit-sd.com

43 EJB Component www.ukit-sd.com

44 EJB Component www.ukit-sd.com

45 Web Service www.ukit-sd.com •What is web service? •Meaning of Technology •Meaning of Software

46 Web Service www.ukit-sd.com • พื้นฐานของ Web Service • คุณลักษณะพื้นฐานของ Web Service • เหตุผลและข้อดีของการใช้ Web Service •Model ของการทำงาน Web Service

47 Web Service www.ukit-sd.com Standard of Web Service Development -XML (Extensible Markup Language) -SOAP (Simple Object Access Protocol) -WSDL (Web Services Description Language) -UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)

48 Web Service www.ukit-sd.com Standard of Web Service Development -Other Standard

49 Web Service www.ukit-sd.com SOA(Service Oriented Architecture )

50 Web Service www.ukit-sd.com Develop Web Service with Java Technology -JAX-WS (Java API for XML-Based Web Services) -JAXB (Java Architecture for XML Binding) -JAXP (Java API for XML Processing) -SAAJ (SOAP with Attachments API for Java) -JAX-RPC (Java API for XML-Based RPC) -WSIT (Web Services Interoperability Technology)

51 Web Service www.ukit-sd.com

52 TOMCAT, JBOSS, and J2EE www.ukit-sd.com

53 Tomcat www.ukit-sd.com •http://jakarta.apache.org/tomcat/http://jakarta.apache.org/tomcat/

54 Tomcat www.ukit-sd.com

55 Tomcat www.ukit-sd.com

56 Tomcat www.ukit-sd.com

57 JBOSS www.ukit-sd.com •www.jboss.org

58 JBOSS www.ukit-sd.com

59 JBOSS www.ukit-sd.com

60 JBOSS www.ukit-sd.com

61 Conclusion www.ukit-sd.com •J2EE Architecture for Web Application and Enterprise Programming *Java Level -> J2SE, J2EE, J2ME *Application and Web Framework -> 2-Tier, 3- Tier, N-Tier, Multi-Tier(J2EE) •JDBC * การทำงานและลัษณะที่สำคัญ * ประเภทของ Driver -> JDBC - ODBC Bridge,Native API partly-Java Driver,JDBC-Net Java Driver, Native-protocal pure Java Driver

62 Conclusion www.ukit-sd.com •JNDI •JSP & Servlet •EJB *EJB Container -> Transaction Controls, Management of Multiple Instances, Catching, Method Invocation Optimization, Support for Persistence, Support for Access Control List *EJB Component -> Session Beans, Entity Beans, Message Driven Beans, Web Service Beans

63 Conclusion www.ukit-sd.com •Web Service *Standard -> XML, SOAP, WSDL, UDDI *Java Technology -> JAX-WS, JAXB, JAXP เป็นต้น •Apache Tomcat •JBoss

64 Profile www.ukit-sd.com เอื้ออนงค์ พลชนะ Programmer Certifications - AJAX - Spring การศึกษา - วิทยาศาตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ สถาบัน เทคโนโลยีเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง - ศิลปศาตรบัณฑิต คณะ มนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สุริเยนทร์ แดงทองดี Programmer Certifications - Mini Master of Java Technology - Spring การศึกษา - บริหารธุรกิจบัณฑิต เอก คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี


ดาวน์โหลด ppt J2EE Architecture for Web Application & Enterprise Programming ผู้บรรยาย Suriyen Deangtongdee Ueahanong Ponchana www.ukit-sd.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google