งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

J2EE Architecture for Web Application & Enterprise Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "J2EE Architecture for Web Application & Enterprise Programming"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 J2EE Architecture for Web Application & Enterprise Programming
ผู้บรรยาย Suriyen Deangtongdee Ueahanong Ponchana

2 Topic J2EE Architecture JDBC JNDI JSP & Servlet EJB Web Service
Topic J2EE Architecture JDBC JNDI JSP & Servlet EJB Web Service Apache Tomcat JBoss

3 J2EE Java 2 Enterprise Edition Java Level
J2EE Java 2 Enterprise Edition Java Level J2SE ( Java 2 Standard Edition ) J2EE( Java2EnterpriseEdition ) J2ME ( Java 2 Micro Edition ) Evolution of Enterprise Application and Web Application Framework

4 J2EE Two Tier(Client-Server Architecture) Fat Client Three Tier
J2EE Two Tier(Client-Server Architecture) Fat Client Three Tier Thin Client N-Tier Architecture J2EE Architecture

5 Two Tier

6 Two Tier: The Drawbacks
Two Tier: The Drawbacks

7 Three Tier

8 Three-Tier : the benefits
Three-Tier : the benefits

9 N-Tier

10 J2EE Architecture

11 J2EE Architecture Client Tier Application Client/Server Web Client
J2EE Architecture Client Tier Application Client/Server Web Client

12 J2EE Architecture Web Tier

13 J2EE Architecture Business Tier EIS Tier

14 JDBC (Java Database Connectivity) การทำงานที่สำคัญของ JDBC
JDBC (Java Database Connectivity) การทำงานที่สำคัญของ JDBC  ลักษณะที่สำคัญของ JDBC 

15 JDBC

16 JDBC ประเภทของ JDBC Driver JDBC - ODBC Bridge
JDBC ประเภทของ JDBC Driver  JDBC - ODBC Bridge Native API partly-Java Driver JDBC-Net Java Driver Native-protocal pure Java Driver 

17 JDBC

18 JNDI Java Naming and Directory Interface

19 JNDI

20 JSP & Servlet JSP(Java Server Page) Servlet

21 JSP & Servlet Example Step 1 - Create a new project

22 JSP & Servlet Example Step 2 - Create the JSP file

23 JSP & Servlet Example Step 3 - Create the Servlet

24 JSP & Servlet Example Step 4 - Define your servlet in "web.xml“
JSP & Servlet Example Step 4 - Define your servlet in "web.xml“

25 JSP & Servlet Example Step 5 - Add your project to Tomcat
JSP & Servlet Example Step 5 - Add your project to Tomcat

26 JSP & Servlet Example Step 6 - Start "Tomcat“
JSP & Servlet Example Step 6 - Start "Tomcat“ Step 7 - Test your project

27 JSP & Servlet Example Step 7 - Test your project

28 JSP & Servlet Example Step 8 - Set your project's welcome file
JSP & Servlet Example Step 8 - Set your project's welcome file Step 9 - Restart the server

29 EJB Enterprise JavaBeans EJB Container EJB Component

30 EJB Container EJB Container Transaction Controls
EJB Container EJB Container Transaction Controls Management of Multiple Instances Instance Passivation  Instance Pooling Database Connection Pooline Catching Method Invocation Optimization Support for Persistence Support for Access Control List

31 EJB Container

32 EJB Component Session Beans Entity Beans Message Driven Beans
EJB Component Session Beans Entity Beans Message Driven Beans Web Service Beans

33 EJB Component Session Beans Stateless Stateful

34 EJB Component Entity Beans Bean-Managed Persistence (BMP)
EJB Component Entity Beans Bean-Managed Persistence (BMP) Container-Managed Persistence (CMP)

35 EJB Component Message Beans

36 EJB Component

37 EJB Component Session and Entity Beans Client and Interfaces
EJB Component Session and Entity Beans Client and Interfaces Home and Remote Interfaces Local Home and Local Interfaces

38 EJB Component

39 EJB Component

40 EJB Component

41 EJB Component

42 EJB Component

43 EJB Component

44 EJB Component

45 Web Service What is web service? Meaning of Technology
Web Service What is web service? Meaning of Technology Meaning of Software

46 Web Service พื้นฐานของ Web Service คุณลักษณะพื้นฐานของ Web Service
Web Service พื้นฐานของ Web Service คุณลักษณะพื้นฐานของ Web Service เหตุผลและข้อดีของการใช้ Web Service Model ของการทำงาน Web Service

47 Web Service Standard of Web Service Development -XML
Web Service Standard of Web Service Development -XML (Extensible Markup Language) -SOAP (Simple Object Access Protocol) -WSDL (Web Services Description Language) -UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)

48 Web Service Standard of Web Service Development -Other Standard
Web Service Standard of Web Service Development -Other Standard

49 Web Service SOA(Service Oriented Architecture )

50 Web Service Develop Web Service with Java Technology
Web Service Develop Web Service with Java Technology -JAX-WS (Java API for XML-Based Web Services)  -JAXB (Java Architecture for XML Binding)  -JAXP (Java API for XML Processing)  -SAAJ (SOAP with Attachments API for Java)  -JAX-RPC (Java API for XML-Based RPC)  -WSIT (Web Services Interoperability Technology) 

51 Web Service

52 TOMCAT, JBOSS, and J2EE

53 Tomcat

54 Tomcat

55 Tomcat

56 Tomcat

57 JBOSS

58 JBOSS

59 JBOSS

60 JBOSS

61 Conclusion J2EE Architecture for Web Application and Enterprise Programming *Java Level -> J2SE, J2EE, J2ME *Application and Web Framework -> 2-Tier, 3- Tier, N-Tier, Multi-Tier(J2EE) JDBC *การทำงานและลัษณะที่สำคัญ *ประเภทของ Driver -> JDBC - ODBC Bridge,Native API partly-Java Driver ,JDBC-Net Java Driver, Native-protocal pure Java Driver 

62 Conclusion JNDI JSP & Servlet EJB
Conclusion JNDI JSP & Servlet EJB *EJB Container -> Transaction Controls, Management of Multiple Instances, Catching, Method Invocation Optimization, Support for Persistence, Support for Access Control List *EJB Component -> Session Beans, Entity Beans, Message Driven Beans, Web Service Beans

63 Conclusion Web Service *Standard -> XML, SOAP, WSDL, UDDI
Conclusion Web Service *Standard -> XML, SOAP, WSDL, UDDI *Java Technology -> JAX-WS, JAXB, JAXP เป็นต้น Apache Tomcat JBoss

64 Profile สุริเยนทร์ แดงทองดี Programmer เอื้ออนงค์ พลชนะ Certifications
- Mini Master of Java Technology - Spring การศึกษา -บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เอื้ออนงค์ พลชนะ Programmer Certifications - AJAX - Spring การศึกษา วิทยาศาตรมหาบัณฑิต คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศิลปศาตรบัณฑิต คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ดาวน์โหลด ppt J2EE Architecture for Web Application & Enterprise Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google