งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ญาณวิทยา (Epistemology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ญาณวิทยา (Epistemology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ญาณวิทยา (Epistemology)
บทที่ 5 ญาณวิทยา (Epistemology)

2 5. 1 เหตุผลนิยม- ความเข้าใจ (understanding) 5
5.1 เหตุผลนิยม- ความเข้าใจ (understanding) 5.2 ประสบการณ์นิยม – ผัสสะ (sensation) 5.3 ลัทธิค้านท์ - ทั้งความเข้าใจและผัสสะ 5.4 สัญชาตญาณนิยม - อัชฌัตติกญาณ (intuition) 5.5 วิวรณ์ - การเปิดเผยจากพระเจ้า (revelation) 5.6 พระพุทธศาสนา – ตรัสรู้ (enlightenment)

3 5.1 เหตุผลนิยม (Rationalism)
คือแนวความคิดที่ถือว่ามนุษย์มีความรู้ติดตัวมาตั้งแต่เกิด (innate idea) ซึ่งความรู้นั้นจัดว่าเป็นความรู้ที่แท้จริง เป็นอิสระจากประสบการณ์ (a priori knowledge) ถือว่าเป็นความรู้ที่แน่นอนตายตัว ที่เรียกว่า ความจริงที่จำเป็น (necessary truth) จะต้องไม่เป็นความจริงที่ไม่แน่นอน (contingent truth) กิจกรรมทางปัญญา คือ การคิดตามเหตุผลซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมนุษย์ไปสู่ความรู้ที่แน่นอนได้ ใช้วิธีการนิรนัย (Deduction) ในการแสวงหาความรู้

4 นักปรัชญาในกลุ่มเหตุผลนิยม
เรอเน เดการ์ตส์ (Rene Decartes : 1596 – 1650) บารุค สปิโนซา (Baruch Spinoza : 1632 – 1677) คอทฟริด วินเฮล์ม ฟอน ไลบ์นิช (Cottfried Wilhelm Von Leibniz : 1646 – 1716) 1 2

5 เรอเน เดการ์ตส์ (Rene Decartes : 1596 – 1650)
บิดาของปรัชญาสมัยใหม่ ผู้ถือว่า “มนุษย์มีความรู้ติดตัวมาตั้งแต่เกิด” (Innate Idea) ความรู้ในใจของมนุษย์นั้นก็เหมือนกับน้ำที่มีอยู่ในแผ่นดิน ถ้ารู้จักวิธีการขุดก็จะทำให้สามารถค้นพบน้ำคือความรู้ในจิตของมนุษย์ได้อย่างไม่ยาก

6 5.2 ประสบการณ์นิยม (Empiricism)
คือแนวความคิดที่ถือว่าความรู้ของมนุษย์มีบ่อเกิดมาจากประสบการณ์เท่านั้น (Experience) ซึ่งหมายถึงว่า ความรู้เหล่านั้นจะต้องผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย อย่างเดียว ใช้วิธีการอุปนัย (Induction) ในการแสวงหาความรู้

7 นักปรัชญาในกลุ่มประสบการณ์นิยม
ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon : 1561 – 1626) โทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes : 1588 – 1679) จอห์น ล็อค (John Locke : 1632 – 1704) เดวิด ฮิวม์ (David Hume : 1711 – 1776) 1 2 3 4

8 ฟรานซิส เบคอน พูดถึงเทวรูปคืออคติในใจมนุษย์
ว่ามีอยู่ 4 ประการ เทวรูปแห่งเผ่าพันธุ์ (Idol of the Tribe) หมายถึง กรรมพันธุ์ที่ได้รับจากการอบรมสั่งสอน เทวรูปแห่งถ้ำ (Idol of the Cave) หมายถึง ประสบการณ์ส่วนตัวของมนุษย์ในแต่ละคน เทวรูปแห่งตลาดนัด (Idol of the Market place) หมายถึง ความสับสนในการใช้ภาษาเป็นสิ่งที่น่ากลัวและอันตรายที่สุด เทวรูปแห่งโรงละคร (Idol of the Theater) หมายถึง ระเบียบประเพณี ปรัชญา ศาสนา

9 ฟรานซิส เบคอน พูดถึงเทวรูปคืออคติในใจมนุษย์
ว่ามีอยู่ 4 ประการ เบคอนเห็นว่า เทวรูปทั้ง 4 ที่มีอยู่ในใจมนุษย์นั้นจะต้องใช้ปัญญาในการทำหน้าที่กวาดล้างเทวรูปเหล่านี้ออกจากใจ เมื่อทำได้ มนุษย์จะเข้าถึงสัจธรรมอันถูกต้อง

10 จอห์น ล็อค (John Locke : 1632 – 1704)
จอห์น ล็อค เขาเห็นว่า ความรู้ทุกอย่างล้วนแต่เริ่มต้นจากประสบการณ์ทั้งนั้น (All knowledge comes from experience) นั่นคือ คนเราเกิดมามีจิตว่างเปล่าเหมือนกระดาษขาวที่ยังไม่มีตัวอักษรอะไรเขียนลงไปเลย

11 จอห์น ล็อค (John Locke : 1632 – 1704) ( ต่อ )
เขาใช้คำในภาษาละตินว่า “Tabula rasa” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า ( Blank Tablet) หมายถึง กระดาษฉาบขี้ผึ้งเตรียมพร้อมที่จะเขียนหนังสือลงไปได้ตามความนิยมของชาวโรมันชั้นสูงสมัยโรมันเรืองอำนาจ จากแนวคิดนี้เองจึงทำให้ล็อคได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิประสบการณ์นิยมของสมัยใหม่

12 เดวิด ฮิวม์ (David Hume : 1711 – 1776)
เจ้าของแนวคิด กังขานิยม (Sceptic) ที่ผลักดันแนวความคิดแบบประสบการณ์นิยมจนถึงจุดสูงสุด เขาไม่เชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองในแต่ละครั้ง เขากล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่า “ทุก ๆ ฝีก้าว ข้าพเจ้ารู้สึกลังเล ความคิดใหม่ทุกครั้งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกขยาดกลัวต่อความผิดเหลวไหลในเหตุผลของข้าพเจ้า ”

13 5.3 ลัทธิของค้านท์ เอ็มมานูเอล ค้านท์ (Immanuel Kant : 1724 – 1804)

14 นักปรัชญาที่วิพากษ์และสรุปแนวคิดของ 2 กลุ่มที่ผ่านมา
ค้านท์ กล่าวว่า เป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายประสบการณ์นิยมซึ่งถือว่า จิตไม่ใช่ตัวทำงานในกระบวนการการทำงานรับรู้ของมนุษย์ และก็เป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายเหตุผลนิยมที่ไม่ให้ความสำคัญกับความรู้ทางผัสสะ

15 สำหรับค้านท์ ความรู้ จะต้องมาจากสิ่ง 2 ประเภทคือ
เขากล่าวว่า “ มโนภาพหากปราศจากการรับรู้ทางผัสสะแล้วก็เป็นสิ่งที่ ว่างเปล่า ส่วนการรับรู้ทางผัสสะหากปราศจากมโนภาพก็กลายเป็นความมืดบอด ” “ Conception without perception is empty : Perception without conception is blind ” สำหรับค้านท์ ความรู้ จะต้องมาจากสิ่ง 2 ประเภทคือ 1. ความรู้ที่มีบ่อเกิดมาจากประสบการณ์ 2. ความรู้ที่มาจากความคิดของมนุษย์

16 5.4 สัญชาตญาณนิยม (intuitionism)
คือแนวความคิดที่ถือว่าความรู้ของมนุษย์สามารถที่จะเข้าถึงความจริงได้อย่างฉับพลันโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางผัสสะหรือเหตุผลแต่ประการใด ตัวอย่างเช่น ไอแซก นิวตัน ค้นคิดกฎแรงโน้มถ่วงของโลก โดยผ่านลูกแอ๊ปเปิ้ล ใช้วิธีการอัชฌัตติกญาณ (intuition) ในการแสวงหาความรู้

17 การเปิดเผยจากพระเจ้า
5.5 วิวรณ์ (revelation) การเปิดเผยจากพระเจ้า คือแนวความคิดที่ถือว่ามนุษย์เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเมื่ออยู่เบื้องหน้าพระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้า เปรียบเสมือนทารกน้อยที่อยู่ต่อหน้าบิดา ผู้ได้รับมหากรุณาอันเต็มเปี่ยมด้วยความรักฉะนั้น อีกประการหนึ่ง พระเจ้าเปรียบเสมือนพระสุริโยทัยที่ทอแสงส่องประกายระยิบระยับอันอบอุ่นในเวลาอรุณรุ่ง ทำให้สัตว์โลกผู้หลับไหลในเวลารัตติกาลคืออวิชชาและเหน็บหนาวจากความทุกข์ทรมานเพราะอำนาจกิเลส ได้ตื่นฟื้นขึ้นมาจากภวังค์แห่งความหลับไหลและมองเห็นความงดงามแห่งดวงสุริยาพร้อมกับการได้รับไออุ่นฉะนั้น

18 5.6 ญาณวิทยาในพระพุทธศาสนา
คือแนวความคิดที่ถือว่าความรู้ขั้นมูลฐานของมนุษย์เกิด จากประสาทสัมผัสทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อีกประการหนึ่ง แหล่งความรู้ที่มนุษย์ได้รับจะมาจาก 3 แหล่ง ดังต่อไปนี้ คือ สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง การอ่าน จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการพิจารณา ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดมาจากการฝึกฝนอบรมจิต

19 ภาวนามยปัญญา แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ
3.1 สมถภาวนา ได้แก่ ปัญญาที่เกิดมาจากการฝึกจิตให้เกิดความสงบจนทำให้เกิดญาณ ความรู้ต่าง ๆ เช่น ตาทิพย์ หูทิพย์ รู้ใจคนอื่น เป็นต้น 3.2 วิปัสสนาภาวนา ปัญญาที่เกิดมาจากการเจริญปัญญาจนสามารถทำลายกิเลสคือ โลภ โกรธ หลง ให้หมดไปจากจิตใจ ความรู้ที่เกิดจากสุตมยปัญญา จินตามยปัญญา รวมทั้งสมถภาวนา ยังจัดว่าเป็นความรู้ที่ไม่แน่นอน ส่วนวิปัสนาภาวนา (Enlightenment) จัดว่าเป็นความรู้ที่แน่นอนเพราะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน อันเนื่องมาจากการขจัดกิเลสอันเป็นเหตุให้จิตใจมืดมนได้แล้ว

20 เปรียบเทียบญาณวิทยาของพุทธศาสนากับญาณวิทยาในตะวันตก
พระพุทธศาสนา ได้วิจารณ์แนวคิดทางตะวันตกในเรื่องญาณวิทยาว่า สุตมยปัญญา = ประสบการณ์นิยม จินตามยปัญญา = เหตุผลนิยม ภาวนามยปัญญา = อัชฌัตติกญาณ คือ สมถภาวนา ได้แก่ ความรู้แจ้งอย่างฉับพลัน แต่ยังมีกิเลสอยู่ ส่วนการบรรลุธรรมหรือการตรัสรู้นั้นจะไม่มีกิเลสในจิตใจเลย ทำให้ความรู้ที่ได้รับถูกต้องชัดเจนเสมอ ดังนั้นเพื่อที่จะให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง มนุษย์จึงควรฝึกอบรมจิตด้วยสมถภาวนา เพื่อให้จิตใจสงบและเจริญวิปัสสนาภาวนา เพื่อทำลายกิเลส

21 จากการวิจัยในเรื่องวิถีแห่งการรับรู้ของมนุษย์นั้นทำให้พบว่ามนุษย์สามารถใช้อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ในการเรียนรู้เพื่อให้จดจำและเข้าใจ ดังต่อไปนี้

22 THE LEARNING HEADS Hear only 20 %

23 THE LEARNING HEADS See only 30 %

24 THE LEARNING HEADS Hear and See 50 %

25 THE LEARNING HEADS Hear , See and Talk 70 %

26 THE LEARNING HEADS Hear , See , Talk , do 90 %

27 THE LEARNING HEADS 90 % Hear only 20 % See only 30 % Hear and See 50 %
Hear , See and Talk 70 % Hear , See , Talk and do 90 %

28 (CHINESE PROVERB) Tell me and I will forget
Show me and I will remember Involve me and I will understand Step back and I will act

29 ความรู้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน

30


ดาวน์โหลด ppt ญาณวิทยา (Epistemology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google