งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม
และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะอนุกรรมการ อกส.อ. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน

2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 1 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็นสมาชิก การขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก และการพ้นจากการเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559

3 คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม คณะอนุกรรมการ อกส.อ.
คำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ 3/2559ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ 1 คำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทบาทสตรี ระดับจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ 2

4 ค่าเบี้ยประชุม คณะอนุกรรมการ อกส.อ.
งบประมาณ 10,500 บาท 1.ประธาน อกส.อ บาท/ครั้ง 2. คณะอนุกรรมการ 10 คน บาท/ครั้ง ประชุม 6 ครั้ง จ่ายเบี้ย 3 ครั้ง ***คณะขับเคลื่อนทุกระดับ ไม่สามารถเบิกเบี้ยประชุมได้ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน

5 1.พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
1.พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 สรุปสาระสำคัญ การเบิกค่าเบี้ยประชุม ให้กรรมการบริหารและอนุกรรมการ ได้รับ เบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ตามผลการประเมินผลการดำเนินงาน มาตรา 23 สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน

6 1.พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
1.พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นำกฎ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวทุนหมุนเวียนซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับไปพลางก่อน เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้ออกข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทุนเวียนตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องดำเนินการภายในเวลาไม่เกินสองปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาตรา 45 สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน

7 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ข้อ 12

8 3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 96
ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 เรื่อง รายการใช้สอยตามข้อ 12 ลำดับที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ และให้หมายรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น ลำดับที่ 5

9 4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 169
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม เรื่อง การปรับอัตราค่าตอบแทน/ เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กรรมการที่ได้รับอัตราค่าตอบแทน/เบี้ยประชุม โดย ความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ให้ได้รับค่าตอบแทน/เบี้ยประชุม ในอัตราคนละไม่เกิน 2,400 บาท/ครั้ง/เดือน สำหรับอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแต่งตั้ง ให้ได้รับ ค่าตอบแทน/เบี้ยประชุม ในอัตราคนละไม่เกิน 1,600 บาท/ครั้ง/เดือน ข้อ 1

10 5. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 150
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกค่าตอบแทน/ เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน/เบี้ยประชุม ให้เบิกจ่าย ได้เฉพาะในเดือนที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ข้อ 1

11 5. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 150
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกค่าตอบแทน/ เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานมากว่า 1 ครั้งต่อเดือน และมีกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ไม่ได้มาประชุมในครั้งแรกของเดือน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทน/เบี้ยประชุมของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานดังกล่าวที่มาประชุมในครั้งถัดไปในรอบเดือนก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานดังกล่าว จะต้องได้รับค่าตอบแทน/เบี้ยประชุมไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง ข้อ 2

12 6. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร 506/ว 24 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการฝึกอบรมและการประชุม (1) อบรม/ประชุมในสถานที่ราชการเบิกได้ไม่เกิน 35 บาท/มื้อ/คน (2) อบรม/ประชุมในสถานที่เอกชนเบิกได้ไม่เกิน 50 บาท/มื้อ/คน - ค่าอาหารในการประชุมเบิกได้ไม่เกิน 120 บาทต่อมื้อต่อคน

13 7. พ.ร.บ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบฯ ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ (ถ้ามี) 8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

14 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อกส.อ.
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการ อกส.อ คน 2.คณะทำงานขับเคลื่อนตำบล/เทศบาล คน 3.เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง คน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน

15 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อกส.อ.
งบประมาณ 1,000 บาท/ 6 ครั้ง 1.ค่าอาหารว่างฯ มื้อละ 35 บาท 15 คน บาท/ครั้ง 2.ค่าวัสดุ/เอกสารประกอบการประชุม 475 บาท/ครั้ง สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน

16 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะขับเคลื่อนตำบล/เทศบาล
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน ประกอบด้วย 1.คณะทำงานขับเคลื่อนตำบล/เทศบาล คน 2.อาสาสมัครผู้ประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชน 3.พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล คน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน

17 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะขับเคลื่อนตำบล/เทศบาล
งบประมาณ 5,000 บาท/ตำบล/เทศบาล/12 ครั้ง 1. ค่าอาหารว่างฯ มื้อละ 35 บาท 10 คน บาท/ครั้ง 2. ค่าวัสดุ/เอกสารประกอบการประชุม สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน

18 สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน
ขั้นตอนดำเนินการเบิกค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะอนุกรรมการ อกส.อ. 1. กรณีขออนุมัติจัดการประชุมเป็นครั้งๆ หรือเป็นเดือนๆ ให้บันทึกขออนุมัติจัดประชุมคณะอนุกรรมการ อกส.อ. เป็นครั้งๆ ระบุวัน เดือน ปี และสถานที่ โดยขออนุมัติจ่ายค่าเบี้ยประชุม จำนวน...คน ๆ ละ...บาท เป็นเงิน....บาท พร้อมกับ ขออนุมัติจัดค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุม จำนวน...คน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน....บาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น.....บาท สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน

19 สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน
ขั้นตอนดำเนินการเบิกค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะอนุกรรมการ อกส.อ. 2. กรณีขออนุมัติจัดประชุมครั้งเดียว ให้บันทึกขออนุมัติจัดประชุมคณะอนุกรรมการ อกส.อ. โดยแจงรายละเอียด กำหนด วันเดือน ปี เวลา และสถานที่จัด ให้ชัดเจนหรือตามแผนที่กำหนดไว้ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน

20 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ค่าเบี้ยประชุม คณะอนุกรรมการ อกส.อ.
1. บันทึกการอนุมัติให้จัดการประชุม (ฉบับจริง) 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ อกส.อ. ที่เกี่ยวข้อง 3. วาระการประชุม 4. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 5. แบบหลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม

21 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ค่าเบี้ยประชุม คณะอนุกรรมการ อกส.อ.
6. ใบสำคัญรับเงินค่าเบี้ยประชุม /สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน จำนวน 1 ฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 7. ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับรับเงินค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม/ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 8. หนังสือมอบให้เข้าร่วมประชุมแทน หรือแบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุม 9. แผนการแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

22 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อกส.อ.
และคณะทำงานขับเคลื่อนตำบล/เทศบาล 1. บันทึกการอนุมัติให้จัดการประชุม (ฉบับจริง) 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ อกส.อ./คณะขับเคลื่อนตำบล/เทศบาล ที่เกี่ยวข้อง 3. วาระการประชุม 4. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 5. ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6. แผนการการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

23 ขั้นตอนเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ปีงบประมาณ รหัสประมาณ รหัสแหล่งของเงิน การเบิกจ่ายเงิน ผ่าน GFMIS สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน

24 สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน
สวัสดี สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน


ดาวน์โหลด ppt การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google