งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย เกศมณี สิทธิศิลป์ และคณะทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย เกศมณี สิทธิศิลป์ และคณะทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย เกศมณี สิทธิศิลป์ และคณะทำงาน
นำเสนอโดย เกศมณี สิทธิศิลป์ และคณะทำงาน

2 ให้บริการ อนามัยเจริญพันธุ์
โรงพยาบาลทับปุด จัดตั้งคลินิกวัยใส เพื่อให้คำปรึกษา กับวัยรุ่นและเยาวชนเกี่ยวกับเพศศึกษาที่เหมาะสม อนามัยเจริญพันธุ์

3 การบริการเชิงรับ เปิดคลินิกวัยใส วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ให้บริการทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา น น. Tell

4 ผู้รับบริการมาจากไหนบ้าง ???
OSCC Walk in ANC คลินิกวัยใส FP ยาเสพติด อนามัยโรงเรียน Tell รับ Refer จากหน่วยงานอื่น

5 ขั้นตอน 1. คลินิกวัยใส 2. ขอรับบริการ 3. ให้บริการ 4. ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง 5. นัดหมาย 6. จำหน่าย/ส่งต่อ

6 บริการเชิงรุก ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ผ่านกิจกรรม UP TO ME
ปี ตำบลทับปุด 154 คน ตำบลมะรุ่ย 70 คน ตำบลบางเหรียง 70 คน ปี ตำบลทับปุด คน ตำบลบ่อแสน 150 คน

7 ภาพกิจกรรม UP TO ME

8 ผลการดำเนินงานในกลุ่มเด็กประถม
ปี 2555 และ ปี 2556 ของนักเรียนชั้น ป.6 ปี 2555 และ ปี 2556

9 1.น้องคิดอย่างไรถ้ามีคนพูดว่า ?
1. วัยรุ่นหญิงที่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นคนไม่รักดี ก่อนอบรม หลังอบรม

10 น้องคิดอย่างไรถ้ามีคนพูดว่า ?
2.นักเรียนที่ท้องระหว่างเรียน สมควรให้ได้เรียนหนังสือใน โรงเรียนต่อไป ก่อนอบรม หลังอบรม

11 น้องคิดอย่างไรถ้ามีคนพูดว่า ?
3.นักเรียนพกพาถุงยางอนามัยติดตัวเป็นเรื่องไม่เหมาะสม หลังอบรม

12 น้องคิดอย่างไรถ้ามีคนพูดว่า???
4.หากจะมีเซ็กส์กันเป็นหน้าที่ของผู้หญิงฝ่ายเดียวในการหาวิธีป้องกัน ตัวเองไม่ให้ท้อง ก่อนอบรม หลังอบรม

13 2.ทางเลือกของนักเรียนในการป้องกันการตั้งครรภ์

14 3.ถ้านักเรียนตัดสินใจมีเซ็กส์ นักเรียนคิดจะใช้วิธีใด ป้องกัน
3.ถ้านักเรียนตัดสินใจมีเซ็กส์ นักเรียนคิดจะใช้วิธีใด ป้องกัน

15 4. นักเรียนคิดว่า หากตัวเองหรือแฟนท้องโดยไม่ได้ตั้งใจ จะทำอย่างไร ?

16 ผลการดำเนินงานในกลุ่มเด็กมัธยม ของนักเรียนระหว่างชั้น ม.2 กับ ป. 6
ปี 2555 และ ปี 2556 ของนักเรียนระหว่างชั้น ม.2 กับ ป. 6

17 1.น้องคิดอย่างไรถ้ามีคนพูดว่า ?
1. วัยรุ่นหญิงที่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นคนไม่รักดี ก่อนอบรม หลังอบรม

18 น้องคิดอย่างไรถ้ามีคนพูดว่า ?
2.นักเรียนที่ท้องระหว่างเรียน สมควรให้ได้เรียนหนังสือใน โรงเรียนต่อไป ก่อนอบรม หลังอบรม

19 น้องคิดอย่างไรถ้ามีคนพูดว่า ?
3.นักเรียนพกพาถุงยางอนามัยติดตัวเป็นเรื่องไม่เหมาะสม ก่อนอบรม หลังอบรม

20 น้องคิดอย่างไรถ้ามีคนพูดว่า ?
4. หากจะมีเซ็กส์กันเป็นหน้าที่ของผู้หญิงฝ่ายเดียวในการหาวิธี ป้องกันตัวเองไม่ให้ท้อง ก่อนอบรม หลังอบรม

21 2.ทางเลือกของนักเรียนในการป้องกันการตั้งครรภ์

22 3.ถ้านักเรียนตัดสินใจมีเซ็กส์ นักเรียนคิดจะใช้วิธีใดป้องกัน

23 4.นักเรียนคิดว่า หากตัวเองหรือแฟนท้องโดยไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างไร ?

24 ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖
- อัตราหญิงตั้งครรภ์<๒๐ปี <๑๐ ๑๐.๔๒ ๑๒.๑๗ ๑๖.๙๔ อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ใน ระบบการศึกษา - ๗๐ ๕๕.๕๕ ๓๐ - อัตราการตั้งครรภ์ของเยาวชนใน สถานศึกษา ระดับประถม ระดับมัธยม NA

25 ผ่านกิจกรรมการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองกับบุตรหลานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน
ปี ตำบลทับปุด 35 คน ปี ตำบลทับปุด 50 คน

26 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ความตั้งใจที่จะไปสื่อสารเรื่องสุขภาวะทางเพศกับบุตร หลาน ๑. ร้อยละ ๙๕.๖๕ มีแนวทางที่จะไปสื่อสาร ๒. ร้อยละ ๙๕.๖๕ มีความตั้งใจที่จะไปสื่อสาร ๓. ร้อยละ ๙๑.๓๐ มีความพร้อมที่จะไปสื่อสาร

27 ภาพกิจกรรม จัดทำโครงการ “การสื่อสารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองกับบุตร หลานเรื่องเพศ”

28 ภาพกิจกรรม

29 บริการวางแผนครอบครัว
ปี 2555 ปี 2556 จำนวนผู้มารับบริการ FP ที่อายุ< 20 ปี 9/5 6/13 ยาเม็ด ยาฉีด ถุงยาง ขอรับคำปรึกษา 2 3 4 5

30 ปัญหา/แนวทางการพัฒนา
การรวมศูนย์ข้อมูล การทำงานแยกส่วน ประชุมคณะทำงานงานอนามัยเจริญพันธุ์ พัฒนาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ในการ ดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอในระดับ คปสอ.

31 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย เกศมณี สิทธิศิลป์ และคณะทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google