งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการทดสอบ O-NET

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการทดสอบ O-NET"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 18

2 สรุปข้อมูลการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558

3 สรุปข้อมูลการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 จำนวนผู้เข้าสอบ 791,972 711,243 จำนวนศูนย์สอบ 267 308 จำนวนสนามสอบ 4,710 4,712 จำนวนห้องสอบ 29,108 26,011 จำนวนโรงเรียน 31,502 11,952

4 จำนวนผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ ชั้น ป.6
รายวิชา ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบ ขาดสอบ ไม่ประกาศ ผล ไม่ทำข้อสอบ เด็กพิเศษ Walk in , ไม่ระบุโรงเรียน จำนวน ร้อยละ 61 ภาษาไทย 791,972 716,771 90.50 12,791 7 55 59,670 2,659 62 สังคมศึกษาฯ 716,784 90.51 12,782 8 46 59,672 2,661 63 ภาษาอังกฤษ 716,780 12,787 50 59,667 64 คณิตศาสตร์ 716,684 90.49 12,874 97 59,633 2,658 65 วิทยาศาสตร์ 716,778 12,785 56 59,664 2,662

5 จำนวนผู้เข้าสอบ-ขาดสอบ ชั้น ม.3
รายวิชา จำนวน ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวนคนเข้าสอบ คนขาดสอบ ไม่ประกาศ ผลสอบ ไม่ทำข้อสอบ เด็กพิเศษ Walk in , ไม่ระบุโรงเรียน ร้อยละ 91 ภาษาไทย 711,243 656,817 92.35 34,538 20 7 17,562 2,280 92 สังคมศึกษาฯ 656,724 92.33 34,650 11 17,544 2,275 93 ภาษาอังกฤษ 656,701 34,658 6 17,558 2,281 94 คณิตศาสตร์ 656,491 92.30 34,879 12 17,547 95 วิทยาศาสตร์ 656,463 34,926 9 17,537 2,269

6 ผลสรุปจากตัวแทน สทศ.

7 บทสรุปจากตัวแทน สทศ. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับสนามสอบส่วนใหญ่ปฏิบัติตาม แนวทางที่ สทศ. กำหนดในคู่มือฯ อย่าง เคร่งครัด การดำเนินการจัดสอบเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีเพียงบางสนาม สอบเท่านั้นที่ไม่เคร่งครัดในบางขั้นตอน

8 บทสรุปจากตัวแทน สทศ. ก่อนการสอบ ด้านสถานที่ บางสนามสอบห้อง กรรมการกลางอยู่ใต้อาคาร โล่งแจ้ง เสี่ยงต่อการปลิวของเอกสาร ห้องสอบแออัดเกินไป เนื่องจากเอาโต๊ะ เก้าอี้จัดไว้หลังห้อง กรรมการคุมสอบรับแบบทดสอบไปแล้ว ไม่ไปห้องสอบ มีการแวะดื่มกาแฟ ทำ ธุระส่วนตัว กรรมการคุมสอบบางห้องมารับข้อสอบ ช้า

9 บทสรุปจากตัวแทน สทศ. ก่อนการสอบ
5. บางห้องสอบยังมีบอร์ดความรู้ในห้อง สอบ มีการใช้โต๊ะยาวนั่งได้ 3 คน มาเป็น โต๊ะสอบ

10 บทสรุปจากตัวแทน สทศ. ระหว่างการสอบ
ผู้เข้าสอบพูดคุย สอบถาม บอกคำตอบ กัน กรรมการคุมสอบไม่ตรวจอุปกรณ์และ หลักฐานก่อนเข้าห้องสอบ กรรมการคุมสอบออกมาคุยกันหน้าห้อง สอบ กรรมการคุมสอบแจกกระดาษคำตอบผิด

11 บทสรุปจากตัวแทน สทศ. ระหว่างการสอบ
กรรมการคุมสอบบางท่านมีพฤติกรรม ช่วยเหลือผู้เข้าสอบ และเอื้อต่อผู้เข้า สอบในการทุจริต กรรมการคุมสอบบางห้องเก็บ แบบทดสอบก่อนหมดเวลา

12 บทสรุปจากตัวแทน สทศ. หลังเสร็จสิ้นการสอบ
กรรมการกลางไม่ติดสติ๊กเกอร์แบบ ทำลายตัวเองในทันที บางสนามสอบรอ ปิดพร้อมกันทั้ง 5 วิชา กรรมการกลางนำแบบทดสอบที่ผ่าน การสอบแล้วมาทำ กรรมการกลางตรวจนับ กระดาษคำตอบไม่ครบถ้วน ต้องแกะ ซองกระดาษคำตอบใหม่

13 ปัญหาที่พบในการ ดำเนินการจัดสอบ ในปีการศึกษา 2558
ปัญหาที่พบในการ ดำเนินการจัดสอบ ในปีการศึกษา 2558

14 ปัญหาการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ
ตามที่ สทศ. กำหนดให้โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อและกำหนดให้ศูนย์สอบจัดสนามสอบภายในระยะเวลาที่ สทศ. กำหนด พบว่า เมื่อพ้นระยะเวลาการส่งข้อมูลมีโรงเรียนไม่ส่งข้อมูลและศูนย์สอบดำเนินการจัดสนามสอบไม่แล้วเสร็จ แบ่งเป็นแต่ละระดับชั้น ดังนี้ รายการ ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 จำนวนโรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูลนักเรียน 281 206 จำนวนโรงเรียนที่ยังไม่จัดสนามสอบ 44 47 จำนวนสนามสอบที่ยังไม่กำหนดห้องสอบ/ ที่นั่งสอบไม่พอ 77 100

15 สรุปปัญหาของโรงเรียนในการนำส่งข้อมูล
1 ลืมรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) 2 ไม่ตรวจสอบการนำส่งข้อมูลว่าเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ 3 ส่งรายชื่อนักเรียนผิดปีการศึกษา 4 เลขประชาชนนักเรียนซ้ำและไม่เช็คข้อมูลในระยะเวลาที่กำหนด

16 สรุปปัญหาของโรงเรียนในการนำส่งข้อมูล
5 เป็นปีแรกที่มีการจัดสอบ และไม่แจ้ง สทศ. 6 มีนักเรียนแต่แจ้งข้อมูลโรงเรียนว่าไม่มีการจัดสอบ 7 ส่งข้อมูลเด็กพิเศษผิด เช่น ตาบอด ส่งข้อมูลเป็นปกติ 8 ไม่ปรับแก้ข้อมูลผู้ประสานและข้อมูลโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

17 สรุปปัญหาของศูนย์สอบในการนำส่งข้อมูล
การจัดโรงเรียนเข้าสนามสอบไม่ครบ การจัดโรงเรียนเข้าสนามสอบ ข้ามเขตพื้นที่/จัดลงสนามสอบผิด จำนวนห้องสอบที่จัดไม่เพียงพอ เรียงลำดับข้อมูลห้องสอบที่ใช้ในการสอบสลับจากที่ใช้งานจริง

18 สรุปปัญหาในการรับกระดาษคำตอบ
ศูนย์สอบแจ้งเปลี่ยนเวลารับ กระดาษคำตอบให้เร็วขึ้นกว่าเดิม แต่ เมื่อรถขนส่งไปรับยังเตรียมกล่อง กระดาษคำตอบไม่เสร็จ ใช้กล่องกระดาษคำตอบกลับไม่หมด และไม่ส่งคืน นำเอกสารการจัดสอบของการสอบอื่น มาใช้แทน O-NET ทำแบบฟอร์ม O-NET 3 ขึ้นมาเอง

19 สรุปปัญหาในการรับกระดาษคำตอบ
5. แจ้งจำนวนกล่องกระดาษคำตอบใน เอกสาร O-NET 3 ผิด 6. ใส่กล่องกระดาษคำตอบผิดระดับชั้น 7. ไม่ส่ง O-NET 3 8. ไม่ติดสติ๊กเกอร์ที่ซองกระดาษคำตอบ 9. ใช้แบบฟอร์มผิดปีการศึกษา

20 ข้อมูลเลขประชาชนซ้ำในระบบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ชั้นประถมศึกษาปีที่ จำนวน 1,493 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,690 คน ลักษณะ คือ 1. ข้อมูลที่ซ้ำกันในจังหวัดเดียวกัน 2. ข้อมูลที่ซ้ำข้ามจังหวัด สาเหตุ เกิดจากการที่โรงเรียนไม่แจ้งลดเด็กใน ระบบ หรือเด็กอาจมีการย้ายโรงเรียนหลังจาก ปิดระบบแล้ว

21 ปัญหาที่พบในการตรวจกระดาษคำตอบ
ฝนด้วยปากกา 1 นั่งสอบผิดที่ 2 ขาดสอบแต่ไม่ฝนขาดสอบ 3 ขาดสอบแต่ฝนยกเลิก 4 มาสอบแต่ฝนยกเลิก 5 มาสอบแต่ฝนขาดสอบ 6 มาสอบกระดาษคำตอบหาย 7 ไม่ฝนรหัสชุดวิชา 8

22 การส่งกระดาษคำตอบไม่ครบและสูญหาย
กรณี ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 จำนวน ศูนย์สอบ สนามสอบ จำนวนกล่องกระดาษคำตอบกลับส่งมาไม่ครบ 10 16 21 32

23 ปัญหาการจัดการระดับสนามสอบ
กรรมการคุมสอบไม่ตรวจสอบหลักฐานผู้เข้าสอบ ทำให้เกิดกรณีผู้เข้าสอบมีความซ้ำซ้อนหรือการนั่งแทนกัน โรงเรียนให้นักเรียนมานั่งสอบแทนคนที่ขาดสอบ

24 การแจ้งเรื่องกรณีความไม่ โปร่งใส ในการจัดสอบ O-NET
ครูบอกคำตอบในห้องสอบ 1 สนามสอบแก้ไขกระดาษคำตอบ 2 ศูนย์สอบสั่งสนามสอบให้ทุจริต 3

25 การดำเนินการบริหารการจัดสอบ เพื่อความโปร่งใส
เป้าหมาย ลดข้อร้องเรียน เพิ่มความโปร่งใส สอดคล้องโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ

26 โครงสร้างการบริหารการทดสอบ O-NET ชั้นป.6 และชั้นม.3 ปีการศึกษา 2559

27 โครงสร้างบริหารการจัดสอบ O-NET

28 การปรับโครงสร้างการบริหารการทดสอบ O-NET ชั้นป.6 และชั้น ม.3
โครงสร้างในการบริหารการจัดสอบ มีสำนักงานศึกษาธิการภาค และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อกำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการ บริหารการทดสอบ O-NET ของภาค และจังหวัดและปรับโครงสร้างการ บริหารการทดสอบ O-NET แบ่งเป็น ประเด็นต่างๆ ดังนี้

29 การปรับโครงสร้างการบริหารการทดสอบ O-NET ชั้นป.6 และ ชั้น ม.3
1 รวมศูนย์สอบท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (5 จังหวัด)โดยให้ สพป. ในแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบ 2 จัดตั้งศูนย์อำนวยการสอบ O-NET ระดับภาคและศูนย์อำนวยการสอบ O-NET ระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตามการดำเนินการทดสอบO-NET 3

30 ศูนย์อำนวยการสอบ O-NET ระดับภาค

31 บทบาทหน้าที่ของศูนย์อำนวยการสอบ O-NET ระดับภาค
2. ดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการ บริหารการทดสอบให้มีมาตรฐาน เดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับทั้ง ระดับประเทศและนานาชาติ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์สอบและสนามสอบ ปฏิบัติตามนโยบายและแนว ปฏิบัติทั้งในระดับภาคและระดับจังหวัด อย่าง เคร่งครัดให้เกิดประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพ 4. พิจารณาตรวจสอบ สั่งการ ติดตามกรณีที่เกิดปัญหา ในการบริหารการจัดสอบ ทั้งระดับภาคและระดับจังหวัด

32 บทบาทหน้าที่ของศูนย์อำนวยการสอบ O-NET ระดับจังหวัด
1. ประสานงานและดำเนินงานร่วมกับสถาบัน ทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อให้การ ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติเป็นตามมาตรฐานการทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ 2. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหาร การทดสอบให้มีมาตรฐาน เดียวกันทั้งจังหวัด 3. บริหารบุคลาการให้มีความเหมาะสมทั้งใน ระดับศูนย์สอบและสนาม สอบโดยเฉพาะเรื่องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest)

33 บทบาทหน้าที่ของศูนย์อำนวยการสอบ O-NET ระดับจังหวัด
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์สอบและสนาม สอบปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติทั้งในระดับ สทศ.และระดับ จังหวัด อย่างเคร่งครัดให้เกิด ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 5. กำกับและติดตามประเมินการจัดการสอบทั้ง ในระดับศูนย์สอบและ สนามสอบให้สำเร็จ มีความเรียบร้อย บรรลุ วัตถุประสงค์ของการ ทดสอบโดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสและ ยุติธรรม และเป็นไปตาม มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

34 การบริหารการทดสอบ O- NET ปีการศึกษา 2559

35 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ
1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 2. เพื่อนำผลการสอบไปใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการสำเร็จ การศึกษา 70 : 30 3. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียน 4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ วัตถุประสงค์

36

37

38 การประกาศผลสอบ วันที่ 25 มีนาคม 2560 ชั้น ป.6 วันที่ 26 มีนาคม 2560
ชั้น ม.3 ศูนย์สอบและสถานศึกษาใช้ user name และ password เพื่อเข้าระบบ นักเรียนดูผลคะแนนเป็นรายบุคคลโดยใช้รหัสประจำตัวประชาชน

39 ปฏิทินการดำเนินการ ปีการศึกษา 2559
ที่ รายละเอียด ช่วงเวลา 1 สทศ.จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 6 ก.ค. – 6 ส.ค. 59 2 โรงเรียนส่งข้อมูลผู้เข้าสอบ ผ่านระบบ O-NET 1 ก.ค ส.ค. 59 3 ศูนย์สอบจัดสนามสอบผ่านระบบ O-NET 1 ก.ค ก.ย. 59 4 นักเรียนเทียบเท่าชั้น ป.6 และ ม.3 สมัครสอบผ่านระบบ O-NET ต.ค. 59 5 สทศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบที่ 1) 10 ต.ค. 59 6 โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลดรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET 10-31 ต.ค. 59

40 ปฏิทินการดำเนินการ ปีการศึกษา 2559
ที่ รายละเอียด ช่วงเวลา 7 สทศ. โอนเงินงวดที่ 1 ให้ศูนย์สอบ (ร้อยละ 30) 23 พ.ย. 59 8 สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบ (รอบที่ 2) 5 ม.ค. 60 9 โรงเรียนแจ้ง เพิ่ม ลดนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ ม.ค. 60 10 สทศ. โอนเงินงวดที่ 2 ให้ศูนย์สอบ (ร้อยละ 70) 10 ม.ค. 60 11 ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ม.ค. 60 12 ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงตัวแทนสนามสอบ 13 สนามสอบจัดประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ ก.พ. 60

41 ปฏิทินการดำเนินการ ปีการศึกษา 2559
ที่ รายละเอียด ช่วงเวลา 15 สทศ. ส่งคู่มือการคุมสอบฯ และ DVD ให้ศูนย์สอบ 22-28 ธ.ค. 59 16 สทศ. ส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์ให้ศูนย์สอบ ม.ค. 60 17 สทศ. ส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ 24 ม.ค.-2 ก.พ. 60 18 ศูนย์สอบส่งแบบทดสอบให้สนามสอบ ตอนเช้าวันสอบ 19 กำหนดวันสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4 ก.พ. 60 20 กำหนดวันสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4-5 ก.พ. 60 21 สนามสอบส่งกล่องกระดาษคำตอบให้ศูนย์สอบ ตอนบ่ายวันสอบ

42 ปฏิทินการดำเนินการ ปีการศึกษา 2559
ที่ รายละเอียด ช่วงเวลา 22 ศูนย์สอบส่งกล่องกระดาษคำตอบ สทศ. (ตามกำหนดการของแต่ละศูนย์สอบ) 7-12 ก.พ. 60 23 ศูนย์สอบส่งรายงานผลการจัดสอบให้ สทศ. ภายใน มี.ค. 60 24 ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านทาง 25 มี.ค. 60 25 ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านทาง 26 มี.ค. 60

43 แนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการจัดสอบ ปีการศึกษา 2559
1. การจัดสนามสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้จัดสนามสอบ โดยกำหนด 1 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เป็น 1 สนามสอบ (กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอาจเรียกชื่อ อย่างอื่น เช่น กลุ่มคุณภาพ กลุ่ม ประสิทธิภาพ กลุ่มโรงเรียน) โดยรวมโรงเรียน ในกลุ่มทั้งหมดแล้วศูนย์สอบพิจารณาเลือก โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งในกลุ่มที่มีความ เหมาะสมเป็นสนามสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้จัดสนามสอบโดย กำหนด 1 อำเภอหรือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เป็น 1 สนามสอบ

44 แนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการจัดสอบ ปีการศึกษา 2559
2. การแต่งตั้ง ตัวแทนศูนย์สอบ ไปประจำ ที่สนามสอบ ศูนย์สอบพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนศูนย์ สอบไปประจำที่สนามสอบ โดยให้ศูนย์สอบ พิจารณาแต่งตั้งจากบุคลากรภายในศูนย์สอบ ครูต่างเครือข่ายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือ จากหน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม อัตรา 2 คน/สนามสอบ เพื่อทำหน้าที่เป็น ผู้ดูแลความเรียบร้อยภายในสนามสอบและ ทำหน้าที่ในการรับ-ส่งแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบ

45 แนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการจัดสอบ ปีการศึกษา 2559
3. การแต่งตั้งตัวแทน สทศ.ประจำสนาม สอบ ในวันสอบจะมีบุคลากร ครู อาจารย์และ นักศึกษาระดับปริญญาเอก โท ตรี หรือนิสิต/ นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยของรัฐ เข้าสังเกตการ ปฏิบัติงานของสนามสอบและรายงานผลให้ สถาบันทดสอบฯ ทราบ

46 แนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการจัดสอบ ปีการศึกษา 2559
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนาม สอบ ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ สนามสอบ ตำแหน่งหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ จากต่าง กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่เป็นสนามสอบทั้งชุด โดยใช้วิธีการหมุนไขว้กัน

47 5. การรับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและกล่อง กระดาษคำตอบ
แนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการจัดสอบ ปีการศึกษา 2559 5. การรับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและกล่อง กระดาษคำตอบ ศูนย์สอบต้องเก็บรักษากล่อง แบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบ ในห้องมั่นคงหรือห้องที่ปิดมิดชิด มีผู้ที่ คอยดูแลตลอดเวลา ก่อนส่งมอบให้ ตัวแทนศูนย์สอบนำกล่องบรรจุ แบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบ ไปให้สนามสอบในตอนเช้าวันสอบ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวัน ให้ตัวแทนศูนย์สอบเป็นผู้รับผิดชอบนำ กล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบเพื่อ ส่งกลับ สทศ. พร้อมเอกสารประกอบการ สอบ ส่งมอบให้ศูนย์สอบหลังเสร็จสิ้น การสอบ

48 แนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการจัดสอบ ปีการศึกษา 2559
6. กล่องบรรจุแบบทดสอบและกล่อง กระดาษคำตอบ กล่องบรรจุแบบทดสอบต้องปิดแน่น หนาแล้วปิดทับด้วย เทปกาวเฉพาะของ สทศ.และมัดด้วยสาย รัดเฉพาะของ สทศ. โดยสทศ. อนุญาตให้หัวหน้าสนามสอบเปิด กล่องบรรจุแบบทดสอบ ได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาสอบต่อ หน้ากรรมการกลางและตัวแทนศูนย์สอบ

49 แนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการจัดสอบ ปีการศึกษา 2559
7. จำนวนชุดข้อสอบที่ใช้ ข้อสอบแต่ละวิชามีจำนวน 6 ชุด ในแต่ละชุดจะมีการจัดเรียงลำดับข้อที่ แตกต่างกัน โดยข้อสอบได้จัดสลับชุด ข้อสอบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรรมการ คุมสอบต้องแจกเป็นรูปตัว U ตามที่ สทศ. กำหนด

50 8. การติดตามการบริหารการทดสอบ
แนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการจัดสอบ ปีการศึกษา 2559 8. การติดตามการบริหารการทดสอบ สทศ. ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ใน การติดตามการบริหารการทดสอบตาม มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยคณะทำงานจะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ และสนามสอบ ในช่วงก่อน วันสอบและหลังวันสอบ

51 1 2 3 4 แนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการจัดสอบ ปีการศึกษา 2559
9. การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน เรื่องความไม่โปร่งใสในการ สอบ 1 สายตรงผู้บริหาร 2 จดหมาย 3 4 call center

52 แนวปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสในการจัดสอบ ปีการศึกษา 2559
10. ระเบียบ สทศ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 สทศ. ขอให้บุคลากรประจำสนามสอบ ปฏิบัติตามระเบียบของสทศ. ว่าด้วยแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด เพี่อให้การทดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั่วประเทศ

53 ขอให้ทุกสนามสอบเป็นสนามสอบ สีขาวทุกสนามครับ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการทดสอบ O-NET

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google