งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ยินดีตอนรับ ICT กับการรู้สารสนเทศ (2) Information Literacy 2 : IL 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ยินดีตอนรับ ICT กับการรู้สารสนเทศ (2) Information Literacy 2 : IL 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ยินดีตอนรับ

3 ICT กับการรู้สารสนเทศ (2) Information Literacy 2 : IL 2

4 E -database

5 E-database: ฐานข้อมูลความรู้ทางวิชาการที่สำนักหอสมุด ได้สรรหามาไว้บริการอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา เพื่อการสืบค้นข้อมูลบทความวารสาร ภาษาต่างประเทศ ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ฉบับ ย้อนหลัง วิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศจาก มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงความรู้อื่นๆ จำนวน 44 ฐานข้อมูล โดยจัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อ ฐานข้อมูล

6 www.lib.tsu.ac.th

7

8 ใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย : สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ 14 ฐาน (ThaiLIS-Uninet Subscription)

9 สามารถใช้งานภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้ 30 ฐาน (Free Database)

10 VPN (Virtual Private Network) สำหรับ นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ VPN เป็นการเชื่อมต่อจากผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอก มหาวิทยาลัยเท่านั้น ให้เสมือนหนึ่งใช้งานอยู่ ภายในมหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มี ความจำเป็นต้องใช้งานที่ถูกกำหนดสิทธิ์ให้ใช้ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การค้นหาข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการติดตั้งระบบ VPN : website สำนัก คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

11 ตัวอย่าง รายละเอียดสาขาวิชาของฐานข้อมูล

12 1.ฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete

13 ABI/INFORM Complete : เป็นฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากร มนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ สามารถสืบค้นบทความฉบับเต็ม ได้จากวารสารทั่วโลกมากกว่า 800 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ มากกว่า 60,000 บริษัท

14 2.ฐานข้อมูล ACM Digital Library

15 ACM Digital Library : เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่ จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลที่ สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูล ตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน

16 3.ฐานข้อมูล Education Research complete

17 Education Research complete : เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับ งานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับ การศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษา ระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษา ทั้งหมด เช่น การศึกษาพหุภาษา สุขศึกษา และการ ทดสอบ Education Research Complate ให้บริการดัชนี และสาระสังเขปของวารสารมากกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไป ถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ

18 4.ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses

19 ProQuest Dissertations & Theses : เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมบท วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจากประเทศ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบัน การศึกษาจากยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และ แอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วย เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก และ ปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่ น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

20 เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 1995 5.ฐานข้อมูล ScienceDirect

21

22

23 เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสาร ฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน 6.ฐานข้อมูล SpringerLink - Journal

24

25

26 7.ฐานข้อมูล Google Scholar

27 Google Scholar : บริการสืบค้นบทความทางวิชาการ จาก สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ peer- reviewed journals วิทยานิพนธ์ หนังสือ รายงานการวิจัย จากสำนักพิมพ์ สมาคม มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีของ Google

28

29

30

31 ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์

32

33 : http://www.matichonelibrary.com/ : librarytsu 6 คนพร้อมกัน : ไฟล์ Pdf

34 สืบค้นด้วยหัวเรื่อง

35 สืบค้นด้วยวันที่ (ปี 2539-ปัจจุบัน) สืบค้นภายในปี พ.ศ.เดียวกัน

36 สืบค้นด้วยชื่อหนังสือพิมพ์

37 สืบค้นด้วยคำค้น และ ตรรกบูลีน - AND เช่น ยิ่งลักษณ์ AND อภิสิทธิ์ - OR เช่น ยิ่งลักษณ์ OR อภิสิทธิ์

38 การใช้ตรรกบูลีน (Boolean Logic) AND OR NOT

39 คำเชื่อมที่ใช้ผลการสืบค้นที่ได้ ยิ่งลักษณ์ AND อภิสิทธิ์ -เรื่องที่มีทั้งคำว่า "ยิ่งลักษณ์" และคำว่า "อภิสิทธิ์“ : ท่าทีอภิสิทธิ์ ต่อการเยือนกัมพูชา ของ ยิ่งลักษณ์ ยิ่งลักษณ์ OR อภิสิทธิ์-เรื่องที่มีคำว่า "ยิ่งลักษณ์” อย่างเดียว : ซักฟอก ยิ่งลักษณ์ สับ 5 ประเด็นร้อน -เรื่องที่มีคำว่า "อภิสิทธิ์” อย่างเดียว : เมื่ออภิสิทธิ์ทวงคืนสีแดงให้แผ่นดิน -เรื่องที่มีทั้งคำว่า "ยิ่งลักษณ์" และคำว่า "อภิสิทธิ์” : ท่าทีอภิสิทธิ์ ต่อการเยือนกัมพูชา ของ ยิ่งลักษณ์ AY AY

40 คำเชื่อมที่ใช้ผลการสืบค้นที่ได้ ยิ่งลักษณ์ NOT อภิสิทธิ์เรื่องที่มีเฉพาะคำว่า"ยิ่งลักษณ์“ : ซักฟอก ยิ่งลักษณ์ สับ 5 ประเด็นร้อน อภิสิทธิ์ NOT ยิ่งลักษณ์เรื่องที่มีเฉพาะคำว่า “อภิสิทธิ์“ : เมื่ออภิสิทธิ์ทวงคืนสีแดงให้แผ่นดิน Y A A Y

41 ผลการสืบค้น

42


ดาวน์โหลด ppt สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ยินดีตอนรับ ICT กับการรู้สารสนเทศ (2) Information Literacy 2 : IL 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google