งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตาม พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ. ศ. ๒๕๔๐ สำนักงานสถิติจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตาม พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ. ศ. ๒๕๔๐ สำนักงานสถิติจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตาม พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ. ศ. ๒๕๔๐ สำนักงานสถิติจังหวัด พระนครศรีอยุธยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ

2 ขั้นตอนการดำเนินการ ศึกษาแนวทางการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสารฯ จัดสถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นภายในศูนย์ ข้อมูลข่าว จัดเก็บเอกสารตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้บริการ จัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

3 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ศึกษาแนวทางการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

4 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ จัดสถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็น ภายในศูนย์ข้อมูลข่าว จัดเก็บเอกสารตาม พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการให้บริการ

5 การจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ตาม พ. ร. บ. ๒๕๔๐ ขอ Template หน้าเว็บไซต์ต้นแบบศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของราชการตาม พ. ร. บ. ๒๕๔๐ จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ นำเอกสารตาม พ. ร. บ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ Upload ขึ้นเว็บไซต์

6 การจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ตาม พ. ร. บ. ๒๕๔๐ o สร้าง Banner หน้าเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด เพื่อทำการลิงค์ URL ของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

7 ข้อแนะนำจากการเข้าตรวจ ประเมิน ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน สรุปผู้ใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน การจัดทำแผนปฎิบัติการและแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แฟ้มมาตรา ๗ ( ๔ ) เป็นเอกสารเฉพาะที่ประกาศในราชกิจนุเบกษา เท่านั้น ควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อย่างน้อย ๕ ช่องทาง แฟ้มที่ไม่มีข้อมูลควรระบุว่า “ ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ” ใส่ไว้ใน แฟ้ม มาตรา ๙ ( ๒ ) ควรมีนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีประจำกระทรวง นโยบายกระทรวง วิสัทัศน์ และพันธกิจ มาตรา ๙ ( ๓ ) ควรมีรายละเอียดงบประมาณของโครงการ / แผนงาน มาตรา ๙ ( ๗ ) ควรมีมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน มาตรา ๙ ( ๘ ) การประกวด / สอบราคา หากในเดือนใดไม่มีการ ดำเนินงาน ให้ระบุว่า “ เดือน....... ไม่มีประกาศ ประกวดราคา สอบราคา ” ข้อมูลในแฟ้ม และ Website ต้องตรงกัน สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง / ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง / ข้อตกลง ใน Website ให้ใส่ไว้ในหัวข้อ “ เอกสารที่ต้องรายงาน ”

8 ผลการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ( นายสุวพันธ์ ตันยุ วรรธนะ ) เป็นประธานในพิธีลงนาม ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตาม พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ. ศ. ๒๕๔๐ สำนักงานสถิติจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google