งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hospital Safety Model: Move by CoP. K Patient Safety Education Knowledge Patients for Patient Safety Social movement Hospital Safety Model Policy link.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hospital Safety Model: Move by CoP. K Patient Safety Education Knowledge Patients for Patient Safety Social movement Hospital Safety Model Policy link."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hospital Safety Model: Move by CoP

2 K Patient Safety Education Knowledge Patients for Patient Safety Social movement Hospital Safety Model Policy link Knowledge Social movementPolicy link Triangle that moves the mountain Umbrella Strategies for Thai Patient Safety Program

3 Phase I สร้างความตระหนักความ เข้าใจ patient safety พัฒนาเครื่องมือ ระบบและ Model นำร่องสำหรับ patient safety สร้างเครือข่ายและทีมนำใน การขับเคลื่อน นำร่องกลุ่มเป้าหมายสมัครใจ ได้ผลงานวิจัยเชิงระบบและ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ การพัฒนาใน phase II นำเสนอและมีส่วนร่วมการ ขับเคลื่อนเรื่อง Patient Safety ภูมิภาค (SEAR) ระยะเวลา 3 ปี Phase II ขยายผลการดำเนินการ เป็นนโยบายครอบคลุม ทุกรพ.เป็น safe hospital สนับสนุนกลไกเครื่องมือ ทรัพยากร สนับสนุนการใช้ระบบและ การเก็บข้อมูลอย่างเป็น ระบบ ประเมินผลติดตามมีระบบ ฐานข้อมูลรายงานความ เสี่ยงและระบบตัวชี้วัด เปรียบเทียบผลลัพธ์ คุณภาพทางคลินิก ระดับประเทศ นำเสนอและขับเคลื่อน เรื่อง Patient safety ระดับ Global (WHO) ระยะเวลา 4 ปี Phase III สร้างวัฒนธรรมความ ปลอดภัยในระบบบริการ สุขภาพ ครอบคลุม Patient safety ทั้งส่งเสริมรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู สื่อสารผลลัพธ์การรักษา เผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะ ประชาชนและทุกคนมี ส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบบบริการสุขภาพ มีระบบบFeed back, recognition โดย ประชาชน และ out come เป็นต้นแบบการเคลื่อน เรื่อง Patient Safety แบบมีผลลัพธ์ และเป็น วัฒนธรรมระดับ Global ระยะเวลา 3 ปี แผนการขับเคลื่อน

4 4 Patient Safety Phase I Hospital Safety Phase II Safe Healthcare Service Phase III MindsetMindfulnessCulture EVERY PATIENT receives SAFE health care EVERY TIME, EVERY WHERE Healthcar e worker Provider Policy Patient and Family RELIABILITY OF HEALTHCARE REFERENCE: ENGAGEMENT FOR PATIENT SAFETY PROJECT FRAMEWORK

5 Healthcare is a complex system: Complexity: Increased chance of something going wrong! Hospital Safety Model

6 13 district health services in Thailand Distribution of Safe Hospital Models Representative from Multiple of Hospital groups 148 Hospitals

7 7 การขับเคลื่อนผ่านชุมชนนักปฏิบัติ “ รวมกลุ่มคนนักปฏิบัติ พัฒนา แนวทางที่เป็นจริง อิงความรู้วิชาการ บริหารจัดการ ด้วยผลลัพธ์ ขยับแบบกัลยาณมิตร พิชิตเพื่อ ความปลอดภัย ” (CoP: COMMUNITY OF PRACTICE) อ้างอิง จาก โครงการ การพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (Engagement for Patient Safety), ยุทธศาสตร์ ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ), ตุลาคม 2558

8 HUMAN RESOURCE CUSTOMER ORGANIZATION IC MEDICATION ER SIMPLESIMPLE OR ICU RM ENV LR MANAGEMENT SYSTEMS AREAS 3 44 SHA KM PATIENT SAFETY & HOSPITAL SAFETY & SAFE HEALTHCARE SERVICE SAFETY CULTURE SURVEY & THIP & HRMS & ADVANCED HA THE HOSPITAL ACCREDITATION INSTITUTE สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) ISSUE 1 อ้างอิง จาก โครงการ การพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (Engagement for Patient Safety), ยุทธศาสตร์ ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ), ตุลาคม 2558

9 GIN Conference 11 Community of Practice: CoPs

10 Knowledge for Change Reporting errors and AE system Safety Culture Survey Thailand Hospital Indicators Data from 91,896 HCWs

11 ตั้งเป้า (Aim/Purpose) เฝ้าดู (Measurement) ปรับเปลี่ยน (Change) Model of Improvement HOSPITAL SAFETY MODEL Reference: Model of Improvement, The Breakthrough Series: IHI’s Collaborative Model for Achieving Breakthrough Improvement 2004:97 ORG Customer HR Medication IC RM ENV OR ER LR ICU Continuous Quality Improvement Community Of Practice ชุมชนนักปฏิบัติ

12 CoP ER Domain Topic(1) Rapid Response for Patient Safety in ER. (2) Triage Systems. HA StandardIII-1/III-4 Quality Tools for Action (1)SIMPLE (E1, E3, E4) (2)ER Self Assessment (3)Emergency: Warning Signs: Stroke, STEMI, Sepsis (4)Emergency Severity Index. Performance(1) THIP: DH101, DH102, CE0101-0104. กลุ่มเป้าหมายในการ เรียนรู้ ทีม PCT (Gin Conference) ความร่วมมือกรมควบคุมโรค อ้างอิง จาก โครงการ การพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (Engagement for Patient Safety), ยุทธศาสตร์ ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ), ตุลาคม 2558

13 THAI PATIENT SAFETY GOALs SIMPLE อ้างอิง จาก โครงการ การพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (Engagement for Patient Safety), ยุทธศาสตร์ ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ), ตุลาคม 2558

14 SIMPLE 2016 (draft) THAI PATIENT SAFETY GOALs: S afe Surgery I nfection Control M edication & Blood Safety P atient Care Process L ine, Tubing & Catheter E mergency Response Surgical Safety Check list, SSI Prevention Enhanced Recovery After Surgery, VTE Prevention Safe Anesthesia Safe Operating Theater Hand Hygiene Prevention of HAI, CAUTI prevention, VAP prevention Central line infection prevention, Control of MDRO Safe from ADE: Improve the safety of High alert drug, Improve the safety of Preventable ADR, Improve the Safety from Drug Interaction. Safe from Medication Error: LASA Medication Names, Improve the safety of using Medication Medication Reconciliation/ Assuring Medication Accuracy at Transition in Care Rational Drug Use, Blood Safety Patients Identification Communication (Effective Communication, Communication during Patient Care Handovers, Communicating Critical Test Results, Verbal or Telephone Order, Abbreviations, Acronyms, Symbols, & Dose designation) Preventing Common Complication (Pressure Sore, Fall), Pain Management Avoiding Catheter and Tubing Mis-connections Response to the Deteriorating Patient / RRT Sepsis, Acute Coronary Syndrome, Stroke, Maternal & Neonatal Morbidity, Emergency Plan ( ร่าง ) Patient Safety Goals 2016, โครงการ การพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ), 1 ตุลาคม 2558

15 E: Emergency Response E 1: Response to the Deteriorating Patient / RRT E 2: Sepsis ( สมาคมเวชบำบัดวิกฤติแห่ง ประเทศไทย ) E 3: Acute Coronary Syndrome E 4: Stroke E 5: Maternal & Neonatal Morbidity E 6: Emergency Plan Emergency Response ( ร่าง ) Patient Safety Goals 2016, โครงการ การพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ), 1 ตุลาคม 2558

16 อ้างอิง จาก โครงการ การพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (Engagement for Patient Safety), ยุทธศาสตร์ ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ), ตุลาคม 2558 “ ตั้งใจทำ นำไปใช้ ได้ผลลัพธ์ ” 3P-Safety Practice Challenge Project กิจกรรมการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ใน ชุมชนนักปฏิบัติ พัฒนาง่ายๆ ด้วยแนวคิดพื้นฐาน 3P: Purpose- Process-Performance พัฒนาต่อยอดสู่องค์ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น CQI, R2R, R2R-Meta, Research เป็นต้น แลกเปลี่ยน Good Practice และ Lesson Learnt ด้านความปลอดภัย มุ่งสู่ผลลัพธ์ และนวัตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน CoP และ 17 th HA National Forum, 4 th Mini conference for Patient Safety, IsQua International Conference 2016 เชิญชวนส่งแผนการดำเนินงานพัฒนาด้วย 3P ใน เดือนธันวาคม 2559

17 Challenge for better result Research Practice/Policy EngagementInnovationImprovement Research Translation

18 ENGAGEMENT FOR PATIENT SAFETY PROGRAM SINCE 2014 ต้นแบบโรงพยาบาลเพื่อ ความปลอดภัย HOSPITAL SAFETY MODEL อ้างอิง จาก โครงการ การพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (Engagement for Patient Safety), ยุทธศาสตร์ ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ), ตุลาคม 2558

19 ต. ค. 58 Share Vision CEO 6 พ. ย.2558 CoP ORG & HR (FTF) TIME LINE ACTIVITY FOR EFPS 2016 แผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ ต่ออายุ THIP 1-31 ต. ค. 58 17 th HA National Forum (Good Safety Practice) 8-11 มี. ค. 2559 พ. ย. 58 ธ. ค. 58 ม. ค. 59 ก. พ. 59 มี. ค. 59 เม. ย. 59 พ. ค. 59 มิ. ย. 59 ก. ค. 59 ส. ค. 59 ก. ย. 59 ต. ค. 59 CoP RM (FTF) Mini- Conference CoP ORG & HR (FTF) CoP RM (FTF) CoP ICU (FTF) Interactive Web-Based CoP (GIN) วันอังคาร 14.00-15.30 น. 2 ครั้ง / เดือน ( ม. ค.- ส. ค.59) เก็บข้อมูล 32 KPI THIP เริ่ม 1 ธ. ค. 58 เป็นต้นไป THIP CEO Meeting 20 พ. ย.2558 Submit CQI on Forum (Good Safety Practice) Lesson Learned Visualizing Workshop for Good Safety Practice Module I: พ. ค.59/ Module II: ก. ค.59 Mini-Conference (Safety Practice Fair) Hospital Diagnosis Survey 13 มี. ค.-30 เม. ย. 2559 NIDA วิเคราะห์ผล การสำรวจ 1 พ. ค. – 10 มิ. ย. 2559 Hospital Safety Model Tracing THIP User Works hop Reference: โครงการการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (Engagement for Patient Safety, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) *HAI as Knowledge Broker

20 Thank you 20 Walk together: Starts with you and me


ดาวน์โหลด ppt Hospital Safety Model: Move by CoP. K Patient Safety Education Knowledge Patients for Patient Safety Social movement Hospital Safety Model Policy link.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google