งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสาร ยุทธศาสตร์ปี 2558. วิสัยทัศน์ (VISION) โรงพยาบาลน่าอยู่ มุ่งสู่มาตรฐาน บริการพึงพอใจ ชุมชนร่วมสร้าง สุขภาพ วิสัยทัศน์ (VISION) โรงพยาบาลน่าอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสาร ยุทธศาสตร์ปี 2558. วิสัยทัศน์ (VISION) โรงพยาบาลน่าอยู่ มุ่งสู่มาตรฐาน บริการพึงพอใจ ชุมชนร่วมสร้าง สุขภาพ วิสัยทัศน์ (VISION) โรงพยาบาลน่าอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสาร ยุทธศาสตร์ปี 2558

2 วิสัยทัศน์ (VISION) โรงพยาบาลน่าอยู่ มุ่งสู่มาตรฐาน บริการพึงพอใจ ชุมชนร่วมสร้าง สุขภาพ วิสัยทัศน์ (VISION) โรงพยาบาลน่าอยู่ มุ่งสู่มาตรฐาน บริการพึงพอใจ ชุมชนร่วมสร้าง สุขภาพ Pleasant Hospital Leading with Standard Satisfying Service Health Development by Community Participation

3 Mission ) พันธกิจ ( Mission ) 1. พัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ และได้มาตรฐาน 2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เก่ง ดี มีสุข 3. พัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เกิดความพึงพอใจ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 5. พัฒนาระบบบริการเชิงรุก มุ่งสร้างเสริมสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วม ของชุมชม และภาคีเครือข่าย 1. พัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ และได้มาตรฐาน 2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เก่ง ดี มีสุข 3. พัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เกิดความพึงพอใจ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 5. พัฒนาระบบบริการเชิงรุก มุ่งสร้างเสริมสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วม ของชุมชม และภาคีเครือข่าย

4

5 1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย NCD/ มะเร็งท่อน้ำดีให้ได้มาตรฐาน 2. พัฒนามาตรฐานสุขศึกษาและ ประชาสัมพันธ์ 3. พัฒนาระบบการส่งต่อและการดูแล ต่อเนื่อง (COC) ให้ได้มาตรฐาน

6  ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  การประสานความร่วมมือกับชุมชน

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา ระบบริหาร การเงินการคลังให้ มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล และภาคีเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา ระบบสารสนเทศให้ เอื้อต่อการบริหาร จัดการ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา ระบบบริหาร จัดการพัสดุให้มี ประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา ระบบบริหาร จัดการความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพ

8 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบ บริการสุขภาพใน กลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่ NCD มะเร็งท่อน้ำดี กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนา กระบวนการดูแล ผู้ป่วยแบบจิต ปัญญา กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนา ระบบความ ปลอดภัยของ ผู้ป่วย ในโรงพยาบาล ตามนโยบาย SIMPLE

9 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบงานที่สำคัญตามมาตรฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบงานที่สำคัญตามมาตรฐาน กลยุทธ์ที่ 9.1 พัฒนาระบบงาน สำคัญเพื่อให้ผ่าน การประเมินรับรอง  Reac รพ. สายใยรักแห่ง ครอบครัว  LA  QA  มาตรฐานรพ. สุขศึกษา  โรงครัว มาตรฐาน  ส้วม HAS  Healthy work place กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนา ระบบงานที่สำคัญ ตามมาตรฐาน กลยุทธ์ที่ 9.2 พัฒนาระบบงาน สำคัญตาม มาตรฐาน HA  IC  PTC  ENV

10 กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบความ ปลอดภัยของผู้ป่วย ในโรงพยาบาลตามนโยบาย SIMPLE กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบความ ปลอดภัยของผู้ป่วย ในโรงพยาบาลตามนโยบาย SIMPLE S : Safe Surgery I : Infection Control S 1: SSI Prevention I 1: Hand Hygiene การป้องกันการติดเชื้อแผลผ่าตัด การส่งเสริมการล้างมือที่ถูกวิธี ( 6 ขั้นตอน )

11 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบความ ปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตามนโยบาย SIMPLE M : Medication & Blood Safety M 1.2: Improve the safety of High-Alert Drug M 2.1: Look-Alike Sound-Alike medication names แนวทางการป้องกันยาที่มีความเสี่ยงสูง การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับยาที่มีรูปพ้อง มองคล้าย M 3: Medication Reconciliation การทบทวนยาเดิมของผู้ป่วย M 4: Blood Safety ความปลอดภัยจากการได้รับเลือดและ ส่วนประกอบของเลือด

12 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบความ ปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตามนโยบาย SIMPLE P 1: Patients Identification การป้องกันการระบุตัวผู้ป่วยผิดคน P 2.1: Effective Communication - SBAR แนวทางการรายงานแพทย์โดยใช้ SBAR P :Patient Care Processes

13 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบความ ปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตามนโยบาย SIMPLE E :Emergen cy Response E 1 : Response to the Deteriorating Patient E 2 : Sepsis การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินของ ผู้ป่วย การป้องกันผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส เลือด E 3 : Acute Coronary Syndrome การป้องกันการเสียชีวิตจากโรคหลอด เลือดหัวใจ E 4 : Maternal & Neonatal Morbidity PPH และ BA ภาวะตกเลือดหลังคลอดและภาวะขาด ออกวิเจนในทารกแรกเกิด E 4 : Maternal & Neonatal Morbidity PPH และ BA ภาวะตกเลือดหลังคลอดและภาวะขาด ออกวิเจนในทารกแรกเกิด E 1 : Response to the Deteriorating Patient

14


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสาร ยุทธศาสตร์ปี 2558. วิสัยทัศน์ (VISION) โรงพยาบาลน่าอยู่ มุ่งสู่มาตรฐาน บริการพึงพอใจ ชุมชนร่วมสร้าง สุขภาพ วิสัยทัศน์ (VISION) โรงพยาบาลน่าอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google