งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารยุทธศาสตร์ปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารยุทธศาสตร์ปี 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารยุทธศาสตร์ปี 2558

2 โรงพยาบาลน่าอยู่ มุ่งสู่มาตรฐาน บริการพึงพอใจ ชุมชนร่วมสร้างสุขภาพ
วิสัยทัศน์ (VISION) โรงพยาบาลน่าอยู่ มุ่งสู่มาตรฐาน บริการพึงพอใจ ชุมชนร่วมสร้างสุขภาพ Pleasant Hospital Leading with Standard Satisfying Service Health Development by Community Participation

3 พันธกิจ ( Mission ) 1. พัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ และได้มาตรฐาน 2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เก่ง ดี มีสุข 3. พัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เกิดความพึงพอใจ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. พัฒนาระบบบริการเชิงรุก มุ่งสร้างเสริมสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วม ของชุมชม และภาคีเครือข่าย

4 ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ค่านิยมขององค์กร P L P C R H L Performance ผลลัพธ์ดี Learnings การเรียนรู้ C H Competency สมรรถนะดี R Humanized health care ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ Relationship สัมพันธภาพดี

5 3.พัฒนาระบบการส่งต่อและการดูแลต่อเนื่อง(COC)ให้ได้มาตรฐาน
เข็มมุ่ง(จุดเน้น)ในการพัฒนา ปี 2558 1.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยNCD/มะเร็งท่อน้ำดีให้ได้มาตรฐาน 2.พัฒนามาตรฐานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 3.พัฒนาระบบการส่งต่อและการดูแลต่อเนื่อง(COC)ให้ได้มาตรฐาน

6 ความเชี่ยวชาญขององค์กร (Core Competency)
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การประสานความร่วมมือกับชุมชน

7 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพรเจริญ ปี 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบริหาร การเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุให้มีประสิทธิภาพ

8 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพรเจริญ ปี 2558 พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริการสุขภาพในกลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่ NCD มะเร็งท่อน้ำดี กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยแบบจิตปัญญา กลยุทธ์ที่ 8พัฒนาระบบความปลอดภัยของผู้ป่วย ในโรงพยาบาลตามนโยบาย SIMPLE

9 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพรเจริญ ปี 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบงานที่สำคัญตามมาตรฐาน กลยุทธ์ที่ 9.1พัฒนาระบบงานสำคัญเพื่อให้ผ่านการประเมินรับรอง Reac รพ.สายใยรักแห่งครอบครัว LA QA มาตรฐานรพ.สุขศึกษา โรงครัวมาตรฐาน ส้วมHAS Healthy work place กลยุทธ์ที่ 9.2 พัฒนาระบบงานสำคัญตามมาตรฐาน HA IC PTC ENV กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบงานที่สำคัญตามมาตรฐาน

10 I : Infection Control กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบความปลอดภัยของผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลตามนโยบาย SIMPLE S : Safe Surgery S 1: SSI Prevention การป้องกันการติดเชื้อแผลผ่าตัด I : Infection Control I 1: Hand Hygiene การส่งเสริมการล้างมือที่ถูกวิธี( 6 ขั้นตอน )

11 M : Medication & Blood Safety
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามนโยบาย SIMPLE M : Medication & Blood Safety M 1.2: Improve the safety of High-Alert Drug แนวทางการป้องกันยาที่มีความเสี่ยงสูง M 2.1: Look-Alike Sound-Alike medication names การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับยาที่มีรูปพ้องมองคล้าย M 3: Medication Reconciliation การทบทวนยาเดิมของผู้ป่วย M 4: Blood Safety ความปลอดภัยจากการได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด

12 P :Patient Care Processes
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามนโยบาย SIMPLE P :Patient Care Processes P 1: Patients Identification การป้องกันการระบุตัวผู้ป่วยผิดคน P 2.1: Effective Communication - SBAR แนวทางการรายงานแพทย์โดยใช้ SBAR

13 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามนโยบาย SIMPLE
E :Emergency Response E 1 : Response to the Deteriorating Patient E 1 : Response to the Deteriorating Patient การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินของผู้ป่วย E 2 : Sepsis การป้องกันผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด E 3 : Acute Coronary Syndrome การป้องกันการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ E 4 : Maternal & Neonatal Morbidity PPH และ BA ภาวะตกเลือดหลังคลอดและภาวะขาดออกวิเจนในทารกแรกเกิด

14 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารยุทธศาสตร์ปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google